Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 33. zasedání Akademické rady AV ČR

 • Akademická rada se dne 6. září 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:
   
  Schválila
  • výsledky kontroly řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR v roce 2010,
  • pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení,
  • v souladu s ustanovením § 18 odst. 8), § 19 odst. 7) zákona č. 341/2005 Sb. a článku 28 odst. 1) písm. q) Stanov AV ČR odměny členů dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR,
  • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 28. zasedání konaného 30. srpna 2011 a přidělení služebních a startovacích bytů dle zápisu z 16. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 29. srpna 2011.
   
  Souhlasila
  • s návrhem principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací pro období počínající rokem 2012, který bude předložen podzimnímu zasedání Akademického sněmu AV ČR,
  • se Strategií hospodaření s bytovým fondem AV ČR.
    
  Jmenovala
  • prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc., předsedou dozorčí rady Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., s účinností od 11. září 2011 na pětileté funkční období, tj. do 10. září 2016,
  • prof. Ing. Petra Rába, DrSc., předsedou dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., s účinností od 11. září 2011 na pětileté funkční období, tj. do 10. září 2016.
   
  Doporučila předsedovi AV ČR,
  • aby na základě návrhu předloženého Radou pracoviště jmenoval doc. RNDr. Karla Olivu, Dr., ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. října 2011 do 30. září 2016.
   
  Vzala na vědomí
  • informace o přípravě financování výzkumu, vývoje a inovací ze zdrojů EU v období 2014–2020,
  • informace o počítačových sítích AV ČR.