Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > říjen  > Nové knihy

Nové knihy

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA V ZÁŘÍ 2011

 • 1. Shakespeare, W. – Dílo (překlad Martin Hilský, vychází s podporou nadace The Kellner Family Foundation, British Council, Daniela Bartka a Evžena Harta)
 • 2. Komárek, S. – Ochlupení bližní – Zvířata v kulturních kontextech
 • 3. Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J., Stráník, Z. – Geologická minulost ČR (2. vydání, s podporou AV ČR)
 • 4. Pejčoch, I. – Fašismus v českých zemích (s podporou AV ČR)
 • 5. Štěpánková, J. – Květena České republiky 8 (s podporou AV ČR)
Tituly ostatních nakladatelů:
 • 1. Kosmas – Kronika Čechů, Argo
 • 2. Fink, E. – Filosofie Friedricha Nietzscheho, Oikoymenh
 • 3. Míka, Z. – Zmizelá Praha – Sporty a sportoviště, Paseka
 • 4. Halík, T. – Vzdáleným nablízku, NLN
 • 5. Kulhánek, P. – Blýskání aneb třináctero vyprávění o plazmatu, AGA
Knihkupcův tip:
 • Petrusek, M., Balon, J. – Společnost naší doby (s podporou AV ČR), Academia
ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1

NOVÉ KNIHY
 

Sepulkralni_skulptura.jpg

SEPULKRÁLNÍ SKULPTURA JAGELLONSKÉHO OBDOBÍ V ČECHÁCH
Figura a písmo

Publikace mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jedné z vrcholných etap dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře této doby výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického. Na příkladu relativně malé exkluzivní skupiny památek zkoumá, do jaké míry se význam doby promítá i do dochovaného nápisového fondu. Závažnost a zajímavost takto postavené otázky navíc akcentuje fakt, že 2. pol. 15. století a 1. pol. století 16. je ze středoevropského a pochopitelně i českého epigrafického pohledu epochou v mnohém přelomovou. I když se konvolut studovaných děl dochoval jen v torzálním stavu, jsou jednotlivé práce svědectvím o sociálním postavení objednavatele, jeho náboženském zakotvení, kulturní úrovni i výtvarném cítění a také o jazykovém úzu zkoumané historické periody. Do textu, který obsahuje studii uměleckohistorickou, epigrafickou a podrobný katalog děl, jsou zahrnuty též sepulkrální skulptury, které dobou svého vzniku historický rámec jagellonské dynastie (1471–1526) přesahují. Je to dáno také tím, že kontinuita produkce některých konzervativních sochařských dílen a jejich typů funerálních monumentů překračovala vymezené období. Směřování nové doby pak signalizuje tumba Vojtěcha z Pernštejna, spojující tradiční výtvarné pojetí s formálně vytříbeným italizujícím portrétem.
Chlíbec, J., Roháček, J., Artefactum, Praha 2010. Vydání 1.

nove_knihy_04.jpg

HVĚZDÁŘ DIPLOMAT
Životní příběh doyena české astronomie Luboše Perka
Kniha je věnována životnímu příběhu Luboše Perka, líčí jeho dětství a gymnaziální léta za první republiky i situaci mladého talentovaného muže po nacistickém uzavření vysokých škol. Zaznamenává nadějné roky poválečné a poměry po únoru 1948 – viděné očima zapáleného astronoma. Popisuje jeho zásadní podíl na stavbě dalekohledu na brněnské hvězdárně, úspěšnou anabázi s budováním dvoumetrového dalekohledu na Ondřejově a bádání o planetárních mlhovinách. Přibližuje i jeho četná setkání a vztahy s významnými světovými astronomy, astronauty a kosmonauty a především poskytuje neobyčejný příklad v nejlepším slova smyslu pragmatického a racionálního postoje k životu.
Koubská, L., edice Paměť, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

nove_knihy_02.jpg

NEÚNAVNÁ SLOVA
Filologova lyrika
Výbor z díla význačného českého hungaristy, mezinárodně uznávaného profesora Petra Rákose, uspořádal Evžen Gál. Představuje nejen nejvýznamnější tematické okruhy životního díla samotného autora a průřez poválečnou českou hungaristikou, ale zároveň je vzácným důkazem, jak mohou špičkoví představitelé „malých oborů“ inspirovat vědecké myšlení a obohatit metodologické aspekty obecně.
Rákos, P., Literární řada, Academia, Praha 2011. Vydání 1.