ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > červen  > Z Bruselu

Výzkumníci by měli trávit více času v laboratořích než u kancelářského stolu

Evropská komise zveřejnila 29. dubna 2010 plán na zjednodušení postupů při žádání o granty EU a jejich následnou správu. Jedná se o třináctistránkové sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2010)187 s názvem Zjednodušování implementace výzkumných rámcových programů.

23_1.gif

Při sestavování návrhů Komise vycházela z výsledků veřejných konzultací, které se uskutečnily v podzimních měsících loňského roku, a ze zkušeností se správou projektů probíhajícího 7. rámcového programu. Ze strany Komise jde o významný krok, jenž je v souladu s novou strategií EU Evropa 2020 a který podpoří výzkum a inovace s cílem oživit evropskou ekonomiku a zajistit nové zdroje růstu a zaměstnanosti.

Komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová při této příležitosti uvedla: „Cílem našich návrhů je omezit administrativní zátěž související s evropskými výzkumnými programy. Je třeba, aby se do nich zapojili nejlepší výzkumní pracovníci a inovativní společnosti a aby se mohli soustředit na výsledky své práce; nikoli na papírování. Pomůže to oživit evropské hospodářství a zlepší kvalitu života. Musíme ale posílit především účast malých a středních podniků, čehož lze dosáhnout, aniž by byla oslabena finanční kontrola. Vyzýváme proto ostatní instituce EU, aby nás v tomto úsilí podpořily.“ Zmínila též petici TRUST RESEARCHERS, kterou do uvedeného dne podepsalo téměř 11 000 lidí ze 44 zemí – z toho více než 300 podpisů je z České republiky a plně se ztotožnila s jejím obsahem.

V první části dokumentu Komise rekapituluje realizované kroky a navrhuje nové, které lze provést za stávajících právních a regulačních předpisů. V prvním případě se jedná např. o snížení počtu odevzdávaných formulářů a výkazů, využívání efektivnějších nástrojů informačních technologií (uživatelsky vstřícné aplikace), odborné poradenství žadatelům, založení záručního fondu a zavedení jednotného nástroje pro registraci účastníků projektů. Mezi tyto aktivity patří též vznik dvou nových výkonných agentur (2007), jež spravují projekty – Výkonné agentury pro výzkum (REA) a Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum (ERCEA). Další změny začne Komise realizovat co nejdříve. Jednat se bude např. o konzistentním uplatňování pravidel (zvláště v případě auditů) a zlepšení struktury a obsahu výzev k předkládání návrhů. Ještě dále Komise postoupí po schválení revidovaného znění Finančního nařízení, jehož zveřejnění je plánováno na květen či červen 2010.

Podle komisaře pro rozpočet Janusze Lewandowského „[…] podpoří revidované finanční nařízení koncepci zjednodušení financování výzkumu konkrétními návrhy právních předpisů, čímž umožní vytvoření jednodušších pravidel, která usnadní přístup k financování z fondů EU malým a středním podnikům nebo nevládním organizacím“.

Ve druhé části sdělení Komise předkládá návrhy na změnu stávajících pravidel financování, aby umožnila radikálnější zjednodušení a zároveň zachovala účinnou kontrolu. O těchto změnách rozhodne Evropský parlament a Rada EU. Komise navrhuje častější používání metodik pro výpočet průměrných nákladů, které nevyžadují samostatné a pracné vyúčtování každé malé položky vynaložené v rámci projektu. Komise rovněž usiluje, aby bylo možné používat stejné účetní postupy pro financování z prostředků EU jako pro financování výzkumu z vnitrostátních prostředků. Realizací tohoto návrhu dojde k výrazným časovým úsporám a ke snížení počtu chyb při ­účtování.

S uskutečněním třetího typu plánovaných změn se počítá v budoucích rámcových programech pro výzkum. Ke zvažovaným možnostem patří např. přechod k platbám podle dosažených výsledků, což by znamenalo, že příjemci by byli placeni paušálně za plnění konkrétních vědeckých úkolů a museli by prokázat, že je splnili efektivním a účinným způsobem, namísto aby vykazovali každou jednotlivou položku nákladů zvlášť. Tento způsob podporuje i Evropský účetní dvůr. (Pozn. autorky: otázkou je, zda navrhovaný systém zpětných plateb není v kontradikci s prohlášením Komise, že je nutné usnadnit zapojování malých a středních podniků a nevládních organizací.)
K dalším změnám jistě přispěje i hodnocení v polovině období platnosti současného 7. rámcového programu, které Komise nedávno zahájila jmenováním skupiny nezávislých odborníků pod vedením generálního ředitele Švédské rady pro výzkum životního prostředí, zemědělství a územního plánování (Formas) Rolfa Annerberga. Jejím úkolem bude do podzimu letošního roku vypracovat hodnotící zprávu o průběhu, efektivitě a dopadech největšího unijního programu a navrhnout účinná opatření pro jeho zdokonalení.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR