Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > červen  > Z Bruselu

Evropa posiluje partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje

Plán evropské hospodářské obnovy ze závěru roku 2008 zahrnuje vytváření nových partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (Public-Private Partnership – PPP) s cílem nasměrovat investice do výzkumu a vývoje v nejdůležitějších odvětvích evropského průmyslu.

Partnerství soukromého a veřejného sektoru vznikla na základě této strategie ve čtyřech oblastech: v roce 2009 se jednalo o Továrny budoucnosti (Factories of the Future, FoF), Energeticky účinné budovy (Energy-efficient Buildings, EeB) a Zelená auta (Green Cars, GC) a na jaře 2010 byl oficiálně spuštěn Internet budoucnosti (Future Internet, FI). Aktivity prvních tří PPP byly zahájeny v červenci 2009 zveřejněním prvních výzev.

Továrny budoucnosti (FoF)
V sektoru výroby se výzkum zaměří na nové a udržitelné výrobní technologie, materiály, procesy a na oblast informačních a komunikačních technologií s finanční podporou ve výši 1,2 miliardy eur – polovina je alokována z unijního 7. rámcového programu, druhou polovinu dodá průmysl. Prostřednictvím tohoto PPP budou moci evropské výrobní podniky, zvláště ty malé a střední, lépe čelit tlaku světové konkurence.

Energeticky účinné budovy (EeB)
Budovy spotřebovávají v EU 40 % veškeré energie a velkou mírou se podílejí i na produkci skleníkových plynů. PPP se zaměří nejen na výstavbu energeticky úspornějších budov, ale i na použití nových postupů a materiálů při rekonstrukcích budov starších. Pro tyto aktivity je k dispozici jedna miliarda eur; polovina ze zdrojů EK prostřednictvím 7. RP a polovina od soukromých investorů.

Zelená auta (GC)
Automobilový průmysl získá pět miliard eur (čtyři miliardy poskytne Evropská investiční banka prostřednictvím půjček na rozvoj, jednu miliardu na výzkum dodají EK a průmysl). Do strategického plánu patří především výroba ekologičtějších automobilů a vývoj inteligentnějších dopravních systémů včetně elektrifikace silniční a městské dopravy i výzkumu hybridních technologií.

Internet budoucnosti (FI)
Na toto nejmladší PPP, jehož první výzva bude zveřejněna v červenci 2010, je vyčleněno celkem 600 milionů eur (na částce se opět stejnou mírou podílí EK a průmysl), s jejichž pomocí odborníci vyvinou inteligentní a účinné evropské systémy pro méně přetíženou dopravu, nižší emise a lepší zdravotní péči.
O partnerstvích odborníci diskutovali v dubnu 2010 ve Valencii

Na konferenci The European RTD Framework Programmes: From Economic Recovery to Sustainability, kterou společně organizovalo španělské předsednictví v Radě EU a Evropská komise. Sympozium hostilo více než 2500 účastníků. Jedním z důležitých poselství, o němž hovořili zástupci průmyslu i akademické sféry, byla potřeba spolupráce mezi sektory, která bude založená na jasných pravidlech, transparentnosti, důvěře a na stejnoměrném nasazení a investicích ze strany průmyslu i veřejné sféry. Shodně označovali PPP za užitečný nástroj, jehož potenciál je nutné využít co nejefektivněji. Zdůraznili také úlohu malých a středních podniků, které tvoří naprostou většinu soukromých subjektů v Evropě (v některých zemích až 99 %).

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím evropských technologických platforem, společných technologických iniciativ a PPP byla hlavním tématem další bruselské konference – European technology platforms – working together on societal challenges. Její závěry a doporučení účastníků vezme Evropská komise v úvahu při sestavování nové Strategie EU pro výzkum a inovace, kterou má EK v úmyslu zveřejnit v září 2010. Klíčovými prvky budou podle slov komisařky pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinnové nová evropská výzkumná a inovační partnerství (Research and Innovation Partnerships, RIPs), která sice nejsou žádným novým nástrojem, ale poskytnou integrující rámec existujícím, výše uvedeným iniciativám včetně např. Evropského technologického a inovačního institutu nebo celoevropského programu pro průmyslový výzkum EUREKA. Cílem těchto partnerství je zabránit fragmentaci a duplicitě výzkumných aktivit.

Poznat blíže první tři partnerství veřejného a soukromého sektoru (FoB, EeB a GC) umožní zájemcům informační den k druhé výzvě, který se uskuteční v Bruselu dne 9. července 2010. Více informací nalez­nete na webových stránkách http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/events-fp7-information-day-2010_en.html.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR