Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Rodí se u nás nová disciplína?

Význam fenoménu historické fotografie 19. a 20. století je v principu odborné veřejnosti znám a určitou – alespoň dílčí představu – o něm má i velká část veřejnosti laické. Nepopiratelná je nejen jedinečná hodnota fotografie jako historického a vlastně i technického pramene, ale též jako vlastního primárního objektu uměleckohistorického zájmu. O to více překvapuje, že kritický vědecký zájem o problematiku historické fotografie nad rámec jejího dílčího dokumentárního využití je u nás i ve velké části evropských zemí teprve v začátcích.

14_1.jpg

V posledních letech sice registrujeme zvýšený zájem o české fotografické sbírky a jejich zpřístupnění, chybí ovšem obecnější metodologická a věcná platforma, o kterou by se mohly zmíněné iniciativy opřít. Projekt Resurrected Treasure si právě vytvoření takové platformy klade za svůj cíl. Pod až tajemným názvem se skrývá záměr konstituování modelového věcného a metodického instrumentaria – komplexního technického řešení, obecně aplikovatelného na plošné zpracování sbírek historické fotografie. Osmnáctiměsíční projekt zahájil Ústav dějin umění AV ČR v červenci uplynulého roku ve spolupráci s evropsky etablovaným norským národním muzeem fotografie Preus Museum v Hortenu a Seminářem dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. Specifickým rysem projektu je tak skutečnost, že není garantován institucí sbírkovou, nýbrž institucí základního výzkumu, což přináší nový pohled na zmíněnou problematiku. Projekt se zakládá na modelovém zpracování reprezentativního vzorku 22 000 fotografií vybraných z rozsáhlé, typově reprezentativní a i v evropském kontextu mimořádně cenné sbírky historické fotografie ÚDU z pozůstalosti akademika Zdeňka Wirtha – zřejmě pozůstatku zamýšleného prvorepublikového Památkového archivu.

14_2.jpg

Projekt sestává z několika na sebe navazujících a vzájemně se doplňujících aktivit, které pokrývají celé spektrum problematiky; základním fyzickým zpří­-stupněním formou digitalizace, konzervace a archivace počínaje a kontextuální všestrannou interpretací konče. Nedílnou součástí projektu je i sdílení informací: vedle publikačních výstupů a budoucí veřejně přístupné databáze hrají nezastupitelnou roli také workshopy a semináře. V říjnu uplynulého roku se ve spolupráci s norským partnerem uskutečnil průzkum fotografické sbírky ÚDU a úvodní metodický work­-shop, další a zdaleka ne poslední akcí byl seminář pro odbornou veřejnost Management fotografické sbírky a projekt Resurrected Treasure, který 22. dubna 2010 uspořádal Ústav dějin umění AV ČR. Dosavadní výsledky projektu, kvalita programu zasedání a nad očekávání početná účast odborníků z centrálních i regionálních institucí vyústily v konkrétní diskusi o budoucnosti a možné koordinaci péče o historickou fotografii a její vědecké zpřístupnění. Je možné, že prostřednictvím projektu vznikne na půdě akademického ústavu české metodické a koordinační centrum pro historii fotografie se zásadním vlivem na uměleckohistorickou, památkovou, galerijní, muzejní, archivní, restaurátorskou i edukační praxi, přesahující svým významem hranice České republiky.

Projekt Resurrected Treasure je realizován s podporou Finančního mechanismu EHP a Norska a za přispění českého státního rozpočtu jako subprojekt Fondu pro podporu výzkumu (zprostředkovatel Národní vzdělávací fond, o. p. s.), reg. č.: A/CZ0046/2/0016. O projektu se více dozvíte na webových stránkách http://treasure.udu.cas.cz.

JIŘÍ ROHÁČEK,
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.