Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > říjen  > Knihy

Nové knihy

23_1.jpg

OBLEŽEN NÁRODEM DRAMATIKŮ
Jan Lier (1852–1917)

Kdo byl Jan Lier? Jak se vyvíjela jeho osobnost fejetonisty, kritika, prozaika a dramaturga a co přinesla do dějin české literatury a dramatu na přelomu 19. a 20. století? Kniha sleduje Lierovy životní osudy, průkopnickou aktivitu v boji za starou Prahu, dotýká se autorova literárního díla; značnou pozornost autorka věnuje Lierově kritické činnosti. V letech 1896–1900, kdy působil jako dramaturg Národního divadla (a v letech 1900–1907 byl pak lektorem první české scény) se projevila Lierova zajímavá schopnost nedogmaticky nahlížet, přijímat i prosazovat protichůdné tendence – na jedné straně se podílel na přípravě a pronikání realismu do divadla, na straně druhé například obhajoval dramata Vrchlického a Zeyera.
Petra Ježková, edice:Historie, Academia, Praha 2014 

23_2.jpg

SVĚT MĚST
Kniha známého urbanisty a architekta podává syntetický výklad o vývoji měst, od velkých starověkých civilizací až do současnosti. Sleduje jak tisíciletý vývoj lidských sídel, tak i specifické znaky a vlastnosti jednotlivých měst. V popředí autorovy pozornosti je historie měst na území České republiky v kontextu střední Evropy a rovněž vývoj měst v evropské a americké kultuře; samostatné kapitoly jsou ale věnovány také dalším civilizacím, zvláště v Asii a v předkolumbovské Americe. Ve dvou závěrečných oddílech autor podává ucelený výklad o celosvětovém vývoji moderních měst a velkoměst od 19. do začátku 21. století a zamýšlí se nad perspektivami nejbližší budoucnosti. Kniha je určena hlavně studentům a čtenářům zajímajícím se o stavbu a plánování měst, architekturu, dějiny umění, geografii, sociologii a další obory. Je psána přístupným jazykem a vychází vstříc zájmu široké veřejnosti o souvislosti dnešních uměleckých, demografických, technických a environmentálních problémů měst. Text provází množství plánků a půdorysných nákresů, nechybějí výběrová bibliografie a rejstříky jmen a míst.
Jiří Hrůza, edice: Mimo – humanitní vědy, Academia, Praha 2014

23_3.jpg

MOŠE BEN MAJMON – MAIMONIDES. FILOSOF, PRÁVNÍK A LÉKAŘ
Rozsáhlá monografie představuje tři stěžejní témata myšlenkového odkazu Moše ben Majmona (lat.Maimonides, 1138–1204): řecko-arabskou filozofii, náboženské právo judaismu a hippokratovsko-galénovskou medicínu. Hlavním cílem knihy je přitom ukázat nedělitelnost těchto tří aspektů Maimonidova díla a zdůraznit jeho vizi dokonalého středu, která je návodem k dosažení individuální harmonie. Maimonidův životní příběh je zasazen do kontextu společenských a kulturních proměn Středomoří, je představeno jeho nábožensko-právní myšlení na základě kodexu Mišne Tora, jeho filozofické myšlení, jak se projevuje ve spisu Průvodce tápajících, a také lékařské názory.
Dita Rukriglová, edice: Judaica, Academia, Praha 2014

23_4.jpg

NEVÍTANÍ VETŘELCI
Biologické invaze se dotýkají nás všech, ať chceme nebo ne. S nárůstem cest do exotických krajů a nárůstem zahraničního obchodu stoupá i množství neúmyslně i úmyslně zavlečených druhů. Některé z nich působí problémy v ochraně přírody, ohrožují lidské zdraví či mají negativní dopad na ekonomiku. Kniha přináší příběhy o životě, ekologii a kontrole vybraných invazních rostlin, bezobratlých živočichů a obratlovců, a to ve 24 samostatných profilech pro každý invazní druh zvlášť. Kapitoly jsou bohatě doplněny fotografiemi, které dokreslují invadovaná stanoviště a charakteristické rozlišovací znaky.
Wolfgang Nentwig, edice: Mimo – přírodní vědy, Přeložili Jan Pergl, Irena Perglová, Ivana Matějková, Simona Švingrová, Gabriela Štrynclová, Academia, Praha 2014