Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 21. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 2. září 2014:
 

Svolala XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR (ustavující zasedání pro sedmé funkční období 2014–2018) na úterý 16. prosince 2014 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:

1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu.
2. Schválení Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 – J. Zima.
3. Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIV. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš.
4. Volba členů Dozorčí komise Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018.
5. Schválení nové Strategie rozvoje AV ČR – J. Drahoš.
6. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2015 – P. Bobák.
7. Ukončení činnosti Grantové agentury AV ČR a zrušení jejího statutu – T. Kruml.
8. Stanovisko Akademické rady AV ČR k návrhu J. Žárského na úpravu čl. 11 Přílohy Stanov AV ČR – P. Baran.
9. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu působící v období 2010–2014 – J. Spížek.
10. Volné návrhy.
11. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání.

Schválila

  • dodatky ke směrnicím Akademické rady „Udělování Akademické prémie“ – „Praemium Academiae“ a „Nová pravidla pro udělování Prémie OttoWichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR“.


Souhlasila

  • s programem Týdne vědy a techniky AV ČR 2014.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

  • udělil Pamětní medaili Jana Patočky prof. PhDr. Františku Šmahelovi, DrSc., Dr. h. c. mult. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i./Centrum medievistických studií AV ČR a UK).

Vzala na vědomí

  • základní principy hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014,
  • návrhy programů v rámci Strategie rozvoje AV ČR,
  • výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR,
  • zprávy o výsledcích kontrol a opatření k nápravě zjištěných nedostatků v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., a v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Úplná znění zápisů ze zasedání Akademické rady naleznete na http://www.cas.cz/o_avcr/struktura/akademicka_rada.