ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

20. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Svolala XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR (ustavující zasedání Sněmu pro šesté funkční období 2010­–2014) na 14. prosince 2010 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:
1. Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí AS.
2. Schválení jednacího a volebního řádu AS pro funkční období 2010–2014 ­– V. Mareček (písemný materiál rozesílán s pozvánkou).
3. Volba členů Dozorčí komise Akademického sněmu pro funkční období 2010–2014 (seznam kandidátů bude rozdán před zasedáním).
4. Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXXVI. zasedání AS – J. Drahoš (písemný materiál rozesílán s pozvánkou).
5. Návrh koncepce vědecké činnosti AV ČR – K. Oliva (písemný materiál rozesílán s pozvánkou).
6. Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2011 – P. Bobák (písemný materiál rozesílán s pozvánkou).
7. Zpráva odstupující Dozorčí komise AS – J. Kočka (písemný materiál bude rozdán před zasedáním).
8. Volné návrhy.
9. Zpráva návrhové komise AS, schválení usnesení a závěr zasedání.

Schválila

 • výsledky kontroly řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR v roce 2009,
 • odměny členů dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR,
 • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 16. zasedání konaného dne 31. srpna 2010 a přidělení dvou služebních bytů dle zápisu z 10. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 24. srpna 2010.

Souhlasila
 • s programem Týdne vědy a techniky 2010.

Jmenovala
 • prof. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D., MBA, zástupcem Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Dozorčí radě GA AV.

Vzala na vědomí
 • první část analýzy Thomson-Reuters,
 • návrh úsporných opatření v rozpočtu AV ČR na rok 2010 v důsledku vázání výdajů institucionální podpory dle usnesení vlády č. 552/2010, který bude předložen k projednání XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 • informaci o společném projektu Akademií věd Visegrádské skupiny The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
 • informaci o počítačových sítích v AV ČR v souvislosti s činností Komise pro informační technologie AV ČR,
 • aktuální informace o projektu BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci),
 • zprávy o výsledcích kontrol v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., v Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.