ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > říjen  > Aktuálně

Stanovisko AV ČR k přípravě rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace se na svém mimořádném zasedání 17. září 2010 zabývala návrhem výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na léta 2011–2013, který vládě předložilo Ministerstvo financí. Tento návrh vycházel jednak ze skutečnosti, že Akademii věd byly prostředky v její rozpočtové kapitole redukovány jako jediné složce v oblasti vědy a výzkumu o půl miliardy korun již v letošním roce, a jednak z příslibu vlády premiéra Fischera dále v letech 2011–2013 tyto prostředky nesnižovat a takto stabilizovat situaci ve vědě a výzkumu v ČR.

Předsednictvo Rady oproti návrhu Ministerstva financí předložilo Radě návrh na plošnou redukci rozpočtu na vědu a výzkum, což by Akademii věd, vzhledem ke krácení jejího rozpočtu již v letošním roce, postihlo nepřiměřeně tvrdě a ve výsledku by vedlo k poklesu jejích financí na rok 2011 o více než 1,1 miliardy korun oproti roku 2009, tj. více než o pětinu. Připomínáme, že Akademii věd byl jako jediné instituci v ČR již na letošní rok snížen rozpočet o půl miliardy korun. Stalo se tak v důsledku aplikace vadné metodiky pro hodnocení a pro rozdělování veřejných prostředků na vědu a výzkum, v rozporu se skutečností, že Akademie věd dlouhodobě vykazuje nejvyšší produktivitu ve výzkumných výsledcích na vědeckého pracovníka. Od této metodiky se nakonec distancovala nejen vědecká obec, ale ve svém programovém prohlášení i vláda ČR.

Akademie věd považuje v této situaci za nutné upozornit na skutečnost, že současný stav byl vyvolán zejména pokusem předsednictva bývalé Rady selektivně navýšit prostředky pouze v některých rozpočtových kapitolách v oblasti vědy a výzkumu. Pro oblasti s takto navýšenými prostředky by následná plošná redukce samozřejmě znamenala pouze návrat k původnímu stavu. Ministerstvo financí tedy zcela oprávněně odmítlo takový postup akceptovat a ve svém návrhu korigovalo předchozí výrazné navýšení rozpočtových prostředků na výzkum a vývoj pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury a navrhlo snížit dramatickou redukci v kapitole Akademie věd.

Ve snaze najít kompromisní řešení, co nejefektivnější pro vědecký výzkum v ČR jako celek, předložila Akademie věd na zasedání Rady vlastní vstřícný návrh. Podle tohoto návrhu by v letech 2011–2013 vysoké školy ani Grantová agentura ČR oproti návrhu předsednictva Rady o žádné prostředky na financování výzkumu nepřišly, institucionální výdaje na výzkumné záměry a rozvoj výzkumných organizací v kapitole MŠMT by z r. 2010 na r. 2011 vzrostly téměř o 300 milionů korun. Zároveň by se výdaje z účelových prostředků na problematický program TIP Ministerstva průmyslu a obchodu snížily každoročně jen o 200 milionů korun. O tomto návrhu však Rada odmítla diskutovat a přes protesty zástupců Akademie věd odhlasovala návrh předsednictva na plošnou redukci.

Vzhledem k tomuto výsledku jednání Rady a vzhledem k významu stabilizace rozpočtu Akademie věd pro celou oblast vědy a výzkumu, pro vědeckou obec, pro další rozvoj české vědy a také pro budoucí konkurenceschopnost ČR Akademie věd vyzývá představitele vlády ČR, aby se zasadili vahou své autority o schválení stabilizačního rozpočtu a jeho střednědobého výhledu pro Akademii věd podle návrhu Ministerstva financí.

V Praze dne 20. září 2010
předsednictvo Akademické rady AV ČR