ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > únor  > OZNÁMENÍ

Výběrové řízení na ředitele

Rada Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, v platném znění; • vysokoškolské vzdělání příslušného směru; • praxe a významné výsledky
tvůrčí vědecké činnosti; • organizační schopnosti; • komunikační dovednosti; • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném
i mluveném projevu; • zkušenosti s vedením a řízením lidí, • jazykové znalosti.

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitostmi jsou:
jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis. (Formulář přihlášky naleznete na www.fgu.cas.cz.)

K přihlášce je nutno připojit: strukturovaný životopis; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů čestné prohlášení; přehled o dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové či jiné relevantní činnosti uchazeče; doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie); doklad o dosažené jazykové kvalifikaci; stručný popis hlavních záměrů a cílů při řízení Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 20. března 2015 v zalepené obálce označené nápisem Výběrové řízení na adresu: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Rada Fyziologického ústavu AV ČR, PharmDr. Alena Sumová, DSc., Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4. Kontakt: sumova@biomed.cas.cz.
Předpokládané funkční období je pět let – od 1. července 2015 do 30. června 2020.