ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > únor  > Z Bruselu

Lotyšsko: Otevřená věda a přístup k datům

Historicky první lotyšské předsednictví v Radě EU v 1. pololetí roku 2015 se uskuteční pod logem mlýnského kamene: symbolu zdroje potravy a prosperity, jakož i inovací, dynamického pohybu a růstu. Lotyšsko si stanovilo na základě priorit společných pro předchozí předsednictví Itálie a nadcházejícího Lucemburska (finanční stabilita, růst EU, zaměstnanost, digitální agenda a posílení úlohy EU ve světě) tři hlavní cíle: konkurenceschopná, digitální a angažovaná Evropa.

14_1.jpg
V oblasti agendy výzkumu usiluje Lotyšsko o propojení výzkumu, tj. Evropského výzkumného prostoru (ERA), a inovací (Unie inovací) za současného využití potenciálu národních systémů výzkumu a inovací. V centru pozornosti dále budou implementace ERA, evropská přidaná hodnota a optimální využití veřejných investic ve výzkumu. Lotyšsko podpoří i naplnění cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), nástroje ERIC (konsorcium evropské výzkumné infrastruktury) a zajištění jejich konzistence nejen se strategiemi chytrých specializací, ale i regionálními a makroregionálními politikami.

S vědomím, že data jsou základem znalostní ekonomiky i společnosti, zdůrazní Lotyšsko nutnost rámcových podmínek včetně politik pro otevřená data a e-infrastruktury, které reagují na potřeby výzkumných a inovačních společenství. Aby zvýšilo kvalitu a excelenci evropské vědy včetně její digitální dimenze, podpoří i diskusi o konceptu Otevřená věda (Science 2.0). Předsednictví bude sledovat průběh prací na závěrečném hodnocení 7. rámcového programu, jakož i výsledky počáteční etapy Horizont 2020 a zabezpečení synergií s evropskými strukturálními a investičními fondy. Lotyšsko se zaměří též na makroregionální a mezinárodní spolupráci; v prvním případě půjde o společný výzkumný program pro makroregion Baltské moře BONUS, ve druhém o Východní partnerství (spolupráce s vybranými zeměmi bývalého Sovětského svazu).

V oblasti politiky vesmíru pokračuje diskuse ke vztahu EU a Evropské kosmické agentury a k vývoji integrované a komplexní Evropské kosmické strategie, aby se sjednotilo úsilí jednotlivých členských států a unijních politických nástrojů, jako jsou program Galileo a Copernicus. Jelikož vývoj jejich služeb a aplikací vyžaduje stálý přístup k datům, předpokládá se další debata k zajištění spolehlivého přístupu členských států EU k satelitním datům pozorování Země s vysokým rozlišením (HRSD). Předsednictví bude rovněž sledovat implementaci části Horizontu 2020, která se věnuje výzkumu vesmíru a jež má posílit rentabilní, konkurenceschopný a inovativní kosmický průmysl včetně malých a středních podniků.

Vybrané akce lotyšského předsednictví:
11.–13. března: Konference k e-zdraví; 13. března: Evropská konference k e-dovednostem; 4.–5. června: Týden inovativních regionů v Evropě; 10.–12. června: EuroNanoForum; 15.–19. června: Vědecký kongres Pobaltí; 18.–19. června: Internacionalizace inovací v malých a středních podnicích.
Podrobnější informace o lotyšském předsednictví naleznete na https://eu2015.lv/.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář
pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR


Nová brožura o evropských programech

Kancelář CZELO ve spolupráci s CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu) vydala informační brožuru o evropských programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014–2020. Čtenáři v ní naleznou přehledné informace o jednotlivých programech včetně jejich tematického zaměření, základních pravidel pro implementaci projektů, financování, kontaktních údajů a relevantních internetových odkazů. Publikace je k dispozici v elektronické formě na http://www.czelo.cz/cs. V případě zájmu o její bezplatné zaslání v tištěné formě kontaktujte kancelář CZELO (výtisky jsou k dispozici rovněž v pražském Technologickém centru AV ČR).

14_2.jpg