ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 25. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 20. ledna 2015:

Svolala XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR na čtvrtek 23. dubna 2015 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:
1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu
2. Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2014 a Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XLV. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš
3. Nová vědní koncepce Akademie věd ČR – J. Drahoš, J. Čtyroký
4. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2014 a její Závěrečný účet – P. Bobák
5. Informace o probíhajícím Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 – E. Zažímalová
6. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu
7. Volné návrhy
8. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání

Schválila

 •  aktuální složení oborových panelů a oborových komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 a výši odměn členům odborných panelů, odborných komisí a hodnotitelům výstupů,
 •  statut Koordinační rady hodnocení,
 •  zrušení Jednacího a volebního řádu GA AV a ukončení činnosti Předsednictva GA AV, Dozorčí rady GA AV a Sekretariátu GA AV,
 •  postup ve věci ekonomického informačního systému v AV ČR (EIS),
 •  založení Fondu podpory projektů AV ČR a Fondu rozvoje CESNET,
 •  pravidla pro používání značky (loga) Akademie věd České republiky.

Souhlasila

 •  s výsledkem výběrových řízení na projekty v rámci dvoustranných smluv vyhlášených v roce 2014.

Jmenovala

 •  RNDr. Jana Šafandu, CSc., místopředsedou Koordinační rady hodnocení,
 •  prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2015 na pětileté funkční období, tj. do 31. ledna 2020,
 •  členy „schvalujícího orgánu“ dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., § 29 odst. 2, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek: Ing. Petra Bobáka, CSc., Ing. Janu Jeřábkovou a JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  na základě návrhu Rady Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., jmenoval RNDr. Radomíra Pánka, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. února 2015 do 31. ledna 2020.

Vzala se souhlasem na vědomí

 •  opatření provedená k realizaci usnesení XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

Vzala na vědomí

 •  rezignaci Mgr. Věroslava Kaplana, Ph.D. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.) na funkci člena Komise pro informační technologie AV ČR,
 •  zprávy o výsledcích kontrol a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., a v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.