ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 50. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 28. listopadu 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

  •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 44. zasedání konaného dne 19. listopadu 2012,
  •  orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. čtvrtletí 2013.

Souhlasila

  •  s rozdělením dotací na podporu publikování formou Open Access a na podporu vědecké a vědecko-populární literatury v roce 2012.

Jmenovala

  •  Radu pro nákladné přístroje ve složení: předseda: RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.); členové: prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (Akademická rada AV ČR), prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (Akademická rada AV ČR), prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. (Akademická rada AV ČR), Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.).

Doporučila předsedovi AV ČR

  •  aby na základě návrhu Rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., jmenoval Ing. Jiřího Pleška, CSc., do funkce ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017.

Vzala na vědomí

  •  shrnutí stavu za rok 2012 a návrh dalšího vývoje Repozitáře AV ČR v systému ASEP,
  •  informaci o vyhodnocení a přínosech podpory excelence v AV ČR.