Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > září  > Nové knihy

AD HONOREM EVA STEHLÍKOVÁ
Impulzem k vydání rozsáhlého svazku Ad Honorem Eva Stehlíková (Filosofický ústav AV ČR, 2011) se stalo jubileum významné české klasické filoložky a teatroložky prof. Evy Stehlíkové, která celoživotním dílem přemosťuje obory a spojuje i osobnosti, jež by se, nebýt jí, nejspíš nikdy nesetkaly. Rukopis vznikal již koncem roku 2009, především ale v průběhu roku 2010. Cílem projektu, který zpracovali editoři Pavlína Šípová, Marcela Spívalová a Jan Jiřík, bylo zachovat interdisciplinární charakter publikace. Sebrané studie tak vytvářejí pestrou mozaiku kulturních svědectví o dějinách a současnosti prostřednictvím několika humanitních disciplín: historie, klasické filologie, dějin umění, středověké lexikografie, patristiky, literární vědy, divadelní vědy, rozhlasu a filmu, divadla a náboženství a dalších. Na knize se podíleli vědečtí pracovníci ze třinácti zemí a na dvacet vědeckých institucí; nechyběly mezi nimi Oxfordská univerzita či Ruská akademie věd. Nutno podotknout, že až na výjimky autoři všechny příspěvky sepsali na základě výzvy editorů, nikoli jako výstup z grantových projektů. Nezbytná bibliografie a seznamy přednášek a studentů-absolventů, z nichž často někteří přispěli vědeckou studií nebo se jinak podíleli na vzniku díla, výmluvně svědčí o práci a rozsahu vědecké a pedagogické péče prof. Evy Stehlíkové.

PAVLÍNA ŠÍPOVÁ,
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

25_2.jpg

FINANČNÍ PODPORA RODIN
S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE
V EVROPSKÉM KONTEXTU

Monografie od Evy Mitchell se zabývá analýzou systému peněžité podpory rodinám s dětmi v sedmnácti zemích Evropy v roce 2004 a snaží se zjistit, jak se nové socioekonomické a demografické výzvy odrazily v rodinné politice těchto zemí. Prioritním cílem autorky je odhalit, jak si v oblasti finanční podpory rodin s dětmi stojí v porovnání s ostatními evropskými zeměmi Česká republika a kterým z těchto zemí je v současné chvíli svým pojetím této podpory nejpodobnější.

25_1.jpg

PROMĚNY RODINNÝCH
A PROFESNÍCH STARTŮ

Publikace, již editovala Jana Chaloupková, se věnuje problematice rodinného chování a zaměstnání mladých lidí. Kniha, která čerpá z kvantitativních výzkumů provedených v ČR i z mezinárodních srovnávacích projektů a z dat kvalitativních výzkumů a využívá sofistikovaných statistických metod, zasazuje situaci mladých lidí v České republice do evropského kontextu a přispívá k diskusi o destandardizaci a růstu nestability životních drah.

25_3.jpg

ÚVOD DO BIOLOGIE OCHRANY
PŘÍRODY

Znalost základních ekologických principů není v dnešní době doménou jen hrstky nadšených ochránců přírody. Ekologické aspekty jsou stále častěji nedílnou součástí ekonomických projektů; jejich znalost je významná i na politické a správní úrovni. Původní anglická verze knihy byla přeložena do dvaceti světových jazyků a stala se standardní učebnicí většiny významných světových univerzit. Pro české vydání (Primack, R. B., Kindlmann, P., Jersáková, J., Portál, Praha 2011) ji autoři značně rozšířili o informace z našeho prostředí. Po rozebrané učebnici Biologické principy ochrany přírody od týchž autorů je jedinou dostupnou učebnicí, která reflektuje nový multidisplinární obor. Poskytuje ucelené základy biologie ochrany přírody, přičemž autoři výklad doplňují množstvím příkladů, obrázků a schémat. Zabývá se také mnoha aktuálními otázkami, jako jsou udržitelný rozvoj, právní a mezinárodní nástroje ochrany přírody, smysl vytváření chráněných území, metody ochranářské práce či ochrana vymírajících druhů.

25_4.jpg