Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Česko-rakouská meziakademická spolupráce

Přestože vědecký výzkum v Rakousku není zdaleka omezen jen na akademickou oblast, českou a rakouskou vědu spojuje dlouholetá spolupráce Akademie věd ČR s Rakouskou akademií věd (Österreichische Akademie der Wissenschaften). ÖAW je jako mnoho velkých evropských akademií učenou společností, zároveň ale také vedoucí neuniverzitní vědeckou institucí Rakouska, která se orientuje na základní výzkum. Byla založena císařským patentem ze dne 14. května 1847 jako „Císařská akademie věd ve Vídni“ a spolkový zákon z roku 1921 jí zajistil právní základy i v době první republiky.

 06_1.jpg
  Archivní snímek z Akademického bulletinu 9/93 zachycuje předsedu AV ČR Rudolfa Zahradníka s víceprezidentem ÖAW Otto Hittmairem při podpisu Dohody o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Rakouskou akademií  věd 20. dubna 1993.


Přijímáním nových badatelských směrů v průběhu 20. století se Rakouská akademie významně zasloužila o rozvoj vědy v zemi. Od poloviny 60. let začíná spolu se vznikem výzkumných ústavů téměř ve všech spolkových zemích a také prostřednictvím spolupráce s mezinárodními organizacemi stoupat její význam jako vedoucí neuniverzitní vědecké instituce v Rakousku.

ÖAW sestává ze dvou vědních oblastí – matematicko-přírodovědné a filosoficko-historické – a tvoří strukturu 65 výzkumných pracovišť. Jejími stálými členy, členy-korespondenty a čestnými členy jsou každoročně voleni badatelé z Rakouska i ze zahraničí a v současné době jich má celkem 600. V čele Akademie stojí prezidium složené ze čtyř volených stálých členů.

Hlavním posláním ÖAW je všestranná podpora vědy, zejména základního výzkumu. Své poslání plní jakožto společenství vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků, kteří působí na špičkově vybavených pracovištích, a jako instituce s vlastní vědní koncepcí a bohatě dotovanými výzkumnými programy. Některé akademické ústavy realizují i aplikovaný výzkum, vytvářejí odborné expertizy, předkládají vědecká stanoviska a spolupracují na mezinárodních výzkumných projektech. Vynikající vědecké výsledky oceňuje Akademie prestižními cenami (celkem 25) a stipendii; jmenujme alespoň Cenu Ignaze L. Liebena v oblasti přírodních věd, Hannes Androsch Prize či stipendium Moritze Csáky v oblasti humanitních věd.

ÖAW spolupracuje s univerzitami – jako příklad slouží nejnovější společné programy v oblasti kosmického výzkumu, ekonomie, demografie, íránistiky či projekty ochrany životního prostředí.

Rakouská akademie věd řídí mnoho národních i mezinárodních výzkumných programů, její ústavy úzce spolupracují s významnými mezinárodními institucemi, účastní se výzkumných programů Evropské unie. Bilaterální dohody uzavřené se 47 partnerskými institucemi ve 43 zemích světa (mimo jiné i s AV ČR) umožňují vědecké výměny a reciproční studijní a výzkumné pobyty.

Díky svému nezávislému po-stavení je schopna rychle reagovat na měnící se okolnosti. Během krátké doby může vytvářet nová výzkumná pracoviště. Pokud se však kvalita práce ústavu ukáže v dalším období nedostačující, může jej zrušit, což bylo v minulých letech častým jevem. Zvláštní povinnost spatřuje v plnění úkolů, které jsou základem pro další práci v daném oboru, a proto vyžadují dlouhodobé plánování. V humanitních oborech se k takovým úkolům počítají mimo jiné lexikografické práce, budování národního jazykového korpusu, kritické edice a vědecká ověřování, v přírodovědných oborech je to např. výzkum biodiverzity.

ÖAW jako první vědecká instituce v Rakousku zahájila ve „střednědobém výzkumném programu“ hodnotitelský proces a spolu s ním zavedla mechanismus zabezpečení kvality a permanentní strukturální reformy, který tvoří základy pro pokračování, novou orientaci nebo ukončení příslušné výzkumné práce, respektive pro její dalekosáhlé strukturální reformy. Takto zavedené výzkumné plánování má sloužit programové orientaci ÖAW a zároveň jí má zajistit vědeckou excelenci.

Vynikající vědce ze všech vědních oborů z Rakouska i ze zahraničí Rakouská akademie věd zařazuje mezi své členy, na svých pracovištích jim přiděluje vysoce kvalifikované, mezinárodně uznávané spolupracovníky a snaží se jim vytvořit optimální pracovní podmínky. Přestože se pracoviště zaměřují převážně na základní výzkum, učinila ÖAW kroky k napojení základního výzkumu na výzkum aplikovaný. Založením vědeckých společností a vlastních hospodářských podniků nastoupila jako veřejná instituce novou cestu. Dohody o spolupráci s jedním z vedoucích průmyslových podniků (podnikovým svazem Boehringer Ingelheim) v minulém roce poprvé umožnily přímou spolupráci mezi akademickým výzkumem a ekonomickou sférou.

Akademie provozuje od roku 1973 vlastní nakladatelství, jež uveřejňuje nejnovější vědecké výsledky. Ročně vychází 60–80 publikací. ÖAW vlastní jednu z nejdůležitějších knihoven Rakouska, která obsahuje kolem 300 000 výtisků. Pro rakouské dějiny vědy velmi důležitý vědecký archiv Akademie zahrnuje mimo jiné četné badatelské pozůstalosti. Akademické výpočetní centrum nabízí pracovištím možnosti moderních počítačových technologií a inovační řešení v oblasti zabezpečení dat a datové komunikace.

Akademie věd ČR má s Rakouskou akademií věd uzavřenu rámcovou Dohodu o vědecké spolupráci, která umožňuje výměny vědeckých pracovníků a výzkumné pobyty na akademických pracovištích obou stran. Spolupráce je velmi úspěšná v rozmanitém spektru oborů, převažují však kontakty v oborech humanitních věd, zejména v oblasti historie. V rámci dohody obě akademie organizují schůzky Stálé konference rakouských a českých historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKÖTH).

Kromě tradiční spolupráce AV ČR s Rakouskou akademií věd existují možnosti spolupráce v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko. Program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru vznikl v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. AKTION posiluje vzájemné porozumění mezi oběma státy a podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporu získávají zejména projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, do nichž se zapojuje vědecký dorost a jež mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Pro české vědce se dále nabízejí možnosti vědecké práce v Rakousku v rámci stipendií některých dalších rakouských institucí, například stipendia IWM (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) ve Vídni, stipendia pro obory humanitních a sociálních věd nadace A. W. Melona nebo výzkumné granty IAS–STS–IFZ (Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society, Interuniversitäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur) ve Štýrském Hradci (Graz).

06_2.jpg

 JITKA TESAŘOVÁ,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.