Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > únor  > Z Bruselu

Nizozemské předsednictví

Kontinuální veřejné investice do vzdělání a vědy

Nizozemské království převzalo 1. ledna 2016 již podvanácté otěže předsednictví Evropské rady. Zahajuje tak společně se Slovenskem a Maltou spolupráci nové „trojky“. Nizozemské předsednictví se ponese v duchu čtyř priorit: migrace a mezinárodní bezpečnost (včetně harmonizace migrační a azylové politiky), inovace a zaměstnanost, zdravá a robustní eurozóna a konečně progresivní klimatická a energetická politika. Jakou odezvu budou mít tyto priority ve vědě, výzkumu a inovacích?

15_1.jpg

Nizozemí patří mezi státy Evropské unie, které jsou důkazem, že vzdělaná společnost je základem dalšího rozvoje a růstu. Pro konkurenceschopnost Evropy je klíčová společná podpora znalostního trojúhelníku: vzdělávání, výzkumu a inovací. Priority nizozemského předsednictví pro vědu, výzkum a inovace (VaVaI) se zaměřují na kontinuální úsilí investovat do vzdělávání, vědy a inovací, harmonizaci a zlepšení podmínek výzkumu inteligentním využitím stávajících nástrojů a prostředků a zpřístupněním výsledků vědecké práce, mj. prostřednictvím tzv. zlaté cesty otevřeného přístupu (Gold Open­ Access), neboli volného přístupu k veškerým výsledkům vědeckého výzkumu financovaného z veřejných prostředků. Ačkoli jde o středně- a dlouhodobé cíle, předsednické období je klíčové pro prosazení politické vůle k těmto cílům směřovat, jakož i pro zahájení vyjednávání konkrétních implementačních opatření.

Zastřešující myšlenka souvislé a zejména veřejné podpory vzdělávacích struktur a výzkumu na národní i evropské úrovni přitom nechává tušit nevyřčenou obezřetnost vůči rozmáhajícímu se tlaku na krátkodobou návratnost investic a rozličným systémům půjček, které mají nahrazovat veřejné výdaje do VaVaI.

Nizozemci se během prvního semestru 2016 soustřeďují konkrétně na aktualizaci evropské cestovní mapy výzkumných infrastruktur (ESFRI), digitální přístup ke znalostem rozšiřováním tzv. MOOC kurzů (Massive Open Online Courses), posílení partnerství veřejného a soukromého sektoru a propojení VŠ, průmyslu a podnikání, prohlubování regionální spolupráce výzkumných organizací. Dále zohlední inovativní metody odborné přípravy a získávání dovedností – jako řešení nezaměstnanosti, zejména mladých lidí, hodlají nizozemské výzkumné a vzdělávací instituce podporovat například vývoj simulačních a vzdělávacích her v rámci GaLA (Games and Learning Alliance). Očekávat lze i politické kroky k odstranění legislativních bariér, aby se zvýšila flexibilita výzkumu v souladu se společenskými výzvami – a to nejen v souvislosti s otázkami, které nastoluje současná masivní imigrace do Evropy.

Vybrané akce v oblasti VaVaI během nizozemského předsednictví:
9. března: Modernisation HE Conference, Brusel;
10. března: ESFRI Roadmap, Amsterdam;
15. března: Science in transition – towards a new balance between autonomy and responsibility, Amsterdam;
21.–22. března: Removing Barriers: A Global Implementation Plan for Open Access Scholarly Publishing, Haag;
4.–5. dubna: Open Science, Brusel;
12.–13. dubna: 4th Biobased Economy Stakeholders conference (místo konání bude upřesněno);
13. dubna: Research & Innovation for Urban Challenges, Amsterdam;
21.–22. dubna: Philantropy and social investments in tackling societal challenges (místo konání bude upřesněno);
20. května: Serious/Applied Gaming, Utrecht;
31. května – 6. června: Dutch Technology Week, Eindhoven;
8.–10. června: WIRE conference, Eindhoven,
22.–24. června: Industrial technologies – creating a smart Europe (místo konání bude upřesněno).


Podrobné informace na http://english.eu2016.nl/.

SOŇA JAROŠOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář
pro výzkum, vývoj a inovace,
Technologické centrum AV ČR