Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > říjen  > Z Bruselu

Posun v otevřeném přístupu k vědeckým informacím

Evropská komise navrhla širší a rychlejší přístup k vědeckým informacím a poznatkům vytvořeným v rámci výzkumu, který finančně podpořily veřejné národní i unijní zdroje. Cílem je posílit evropský výzkumný i inovační potenciál, urychlit cestu od výzkumu na trh a přispět k tomu, aby občané mohli co nejdříve využívat inovativní výrobky a služby.

18_1.jpg
Foto: Archiv EU
Komisařky Neelie Kroes a Máire Geoghegan-Quinn představují opatření ke zlepšení přístupu k vědeckým informacím vytvořeným v Evropě.


Evropská komise pilotně ověřila otevřený přístup (open access) k informacím v 7. rámcovém programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace EU, a to od prosince 2007 v programu Myšlenky (granty Evropské rady pro výzkum, ERC) a od srpna 2008 v programu Spolupráce v několika tematických oblastech (zdraví, energetika, životní prostředí, věda ve společnosti, výzkumné infrastruktury, sociální a humanitní vědy a vybrané části ICT).
Po vyhodnocení pilotní fáze a konzultacích s odbornou veřejností i nezávislými experty zveřejnila EK 17. července 2012 Doporučení o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání, které z legislativního hlediska spadá pod sekundární právo EU a oslovené subjekty – v tomto případě členské státy – jsou jím vyzývány k určitému chování a činnostem, byť jím nejsou právně zavázány.
Úvodní část poskytuje přehled o dosavadním vývoji této problematiky na evropské i světové úrovni, dále EK stanoví otevřený přístup k vědeckým publikacím jako obecnou zásadu pro příští rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020. Vědecké články, které vzniknou s finanční podporou tohoto programu, budou muset být od roku 2014 přístupné buď okamžitě na internetu (tzv. zlatý přístup – vynaložené náklady na zveřejnění, které vědci hradí vydavateli, budou způsobilými náklady projektů), nebo je vědci vloží do volně přístupných archivů (tzv. zelený přístup), a to nejpozději do šesti měsíců od jejich zveřejnění (pro oblast sociálních a humanitních věd je lhůta prodloužena na 12 měsíců).
V rámci stávajícího 7. RP má EK i nadále financovat projekty týkající se otevřeného přístupu; v letech 2012–2013 vynaloží 45 milionů eur na datové infrastruktury a výzkum v oblasti uchovávání digitálních záznamů a podpoří experimenty, jejichž cílem je hledat nové způsoby nakládání s vědeckými informacemi (např. nové metody a způsoby měření dopadu článků). V programu Horizont 2020 dále zahájí pilotní akce k otevřenému přístupu k údajům, které badatelé shromáždili během výzkumných projektů podpořených z veřejných prostředků (výsledky pokusů a pozorování, číselné počítačově vytvořené informace apod.). EK rovněž zohlední obavy z obchodních zájmů zúčastněných subjektů a ochrany soukromí.
Zástupci evropského průmyslu i akademické obce požadují, aby byly vymezeny pojmy, jako jsou data z výzkumu, způsob jejich využití, datové databáze, a dále formulována pravidla pro otevřený přístup, což současný návrh EK k pravidlům účasti v programu Horizont 2020 neobsahuje. Diskutuje se rovněž o tom, kde by měla být do budoucna ukotvena povinnost otevřeného přístupu k výzkumným datům – zda v grantové dohodě či pouze ve smlouvě mezi projektovými partnery (tzv. konsorciální smlouvě).
Jaké je doporučení EK členským státům? V každém případě by měly definovat a realizovat národní politiky k otevřenému přístupu tak, aby do roku 2016 bylo volně dostupných 60 % evropských článků vzešlých z výzkumu financovaného z veřejných prostředků. Dále by měly posílit uchovávání a opakované využívání vědeckých informací, rozvíjet elektronické infrastruktury pro vědecké údaje a zapojit se do dialogu na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Do konce roku 2012 mají členské státy určit vnitrostátní referenční pracoviště, které má koordinovat výše uvedené aktivity, bude partnerem EK a bude podávat zprávy o krocích podniknutých na národní úrovni. První zprávu mají členské státy předložit EK počátkem roku 2014.
Doporučení o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání naleznete na http://eur-lex.europa.eu/.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR