Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > září  > Z Bruselu

Belgické předsednictví v Radě EU a priority v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

V době stále trvající finanční krize, vysoké nezaměstnanosti a snižující se konkurenceschopnosti Evropy převzala Belgie 1. července 2010 předsednictví v Radě Evropské unie. Podobně jako Španělsko, které odstartovalo implementaci společného pracovního programu tří po sobě jdoucích předsednictví v Radě EU (Španělsko, Belgie a Maďarsko), chce Belgie bojovat proti výše zmíněným problémům kromě jiného soustředěním větší pozornosti na oblast výzkumu, vývoje a inovací.

23_1.jpg

Výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) jsou pro belgické předsednictví prioritami v rámci vize Evropa 2020, a to v souvislosti se stěžejní iniciativou Inovační unie, o níž budou odborníci dále diskutovat během jednání Rady EU v prosinci 2010. Mezi konkrétní priority v oblasti VaVaI patří například zapojení a role regionů ve vytváření a implementaci evropské výzkumné politiky, zkoumání přínosu výzkumu a vývoje k udržitelnému rozvoji prostřednictvím strategických bio-ekonomických iniciativ, SET plánu (Strategic Energy Technology Plan) a mořského výzkumu či diskuse o projektu ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Belgie se zaměří na prodloužení 7. rámcového programu Euratom do roku 2013, vytvoření průvodce pro členské státy v souvislosti se snahou o dosažení hranice 3 % HDP investic do výzkumu a vývoje a přípravu indikátorů měřících pokrok ve vytváření Evropského výzkumného prostoru (ERA).

V souladu s trendy evropské výzkumné politiky patří mezi další významné priority projednávání otázky Inovační unie v souvislosti se strategií Evropa 2020, aktivity vztahující se k připravovanému Sdělení Evropské komise o evropském plánu pro výzkum a inovace, příprava 8. rámcového programu a zjednodušování pravidel rámcových programů EU. Belgie má ambice vyřešit i volný pohyb znalostí v ERA (tzv. pátá svoboda vnitřního trhu), podpořit spolupráci v oblasti výzkumu vesmíru a přiblížit se vytvoření patentu EU.

V září plánuje Evropská komise vydat Sdělení o evropském plánu pro výzkum a inovace, jehož hlavními tématy jsou změny klimatu, zdraví obyvatelstva, těžba přírodních surovin a problematika společenského vyloučení. V souladu se Sdělením bude belgické předsednictví podporovat integrovaný pří-stup k inovacím, tj. podporovat inovace v rovině technologické, netechnologické i společenské. V kontextu znalostního trojúhelníku se pozornosti dostane rovněž klastrům a vztahu mezi výzkumnými a vzdělávacími institucemi a podnikatelskou sférou.

23_2.jpg
Foto: Archiv EUTRIO.BE
Neformálního setkání na téma konkurence-schopnost, výzkum a průmysl
se zúčastnil mj. také Benoît Cerexhe, ministr pro vědu a výzkum za bruselský region.


V návaznosti na přípravu 8. rámcového programu se Belgie zavázala zkoumat možnosti zjednodušení administrativních a finančních pravidel 7. RP. Prvním krokem v této oblasti se stal seminář o zjednodušování pravidel, následně se uskutečnilo neformální setkání ministrů pro výzkum. V říjnu se navíc bude konat jednání Rady pro konkurence­schopnost, která by měla v této otázce přijmout závěry.

V oblasti páté svobody je cílem Belgie primárně definovat podmínky pro společné programování, o němž budou odborníci diskutovat na konferenci Joint Programming in the light of EU 2020
(18.–19. října 2010, La Hulpe). V souvislosti s volným pohybem znalostí v ERA chce belgické předsednictví podpořit větší integraci univerzit a výzkumných institucí do znalostního trojúhelníku, čemuž má napomoci i konference, která se v Bruselu uskuteční v říjnu 2010. Zaměří se také na usnadnění mobility výzkumníků.

Změna kompetencí v souvislosti s výzkumem vesmíru, kterou zavedla Lisabonská smlouva, vede Belgii ke snaze zvýšit podporu spolupráce existujících infrastruktur v oblasti výzkumu, zejména spolupráci v součinnosti s Evropskou výzkumnou agenturou. Cílem je podpořit další pokrok a definování evropské vize pro výzkum vesmíru. V září se proto uskuteční sympozium The Space and the African citizen, po němž bude v říjnu následovat ministerská konference o výzkumu vesmíru.

Strategie Evropa 2020 označuje neexistenci adekvátní ochrany duševního vlastnictví jako jednu z nejvýznamnějších překážek efektivního fungování vnitřního trhu. Inovace a vhodná ochrana inovativních myšlenek je proto velmi důležitá. Belgie si dává ambiciózní cíl pokračovat v řešení otázky patentu EU a vytvoření jednotného systému pro řešení sporů z porušení patentů, což bude hlavní téma listopadové konference v Bruselu.
Belgický ministr pro výzkum Benoît Cerexhe v souvislosti s prioritami předsednictví uvedl, že „Belgie bude spolu s Evropskou komisí klást důraz na mobilizaci průmyslu a jeho zapojení do výzkumných aktivit“. Výsledkem této iniciativy se stalo neformální setkání ministrů pro výzkum společně s ministry pro průmysl. Belgický ministr také vyzdvihl, že „Evropa musí hledat nové cesty ekonomického růstu, a proto je třeba se zaměřit na vědomosti a inovace. V Evropě je zřejmý nedostatečný dopad výsledků výzkumu na ekonomiku a jeho přílišná fragmentace“.

Více informací o belgickém předsednictví v Radě EU naleznete na http://www.eutrio.be/, http://www.eutrio.be/files/bveu/media/documents/Programme_EN.pdf či http://cordis.europa.eu/belgium/presidency2010/home_en.html.

Přehled hlavních akcí belgického předsednictví v oblasti VaVaI

Industrial Technologies, Brusel, 7.–9. září; Knowledge Based Bio-Economy towards 2020: Turning challenges into opportunities, Brusel, 14. září; The Space and the African citizen, Brusel, 16. září; Research, development and innovation for a more secure Europe, Ostende, 22.–24. září; Conference ICT, Brusel, 27.–29. září; EUROCEAN-Marine & maritime sciences, Brusel, 12.–13. října; Excellence in universities and other research organizations: Governance, funding and innovative research training, Brusel, 14.–15. října; Joint Programming in the light of EU 2020, La Hulpe, 18.–19. října; Ministerial Conference on spatial exploration, Brusel, 21. října; European partnership for career & mobility of researchers and workshop on the scientific visa, Brusel, 8.–10. října; European Strategic Energy Technology Summit (SET Plan Conference), Brusel, 16. listopadu; SMEs and technological innovation, La Hulpe, 17.–18. listopadu; Positive Visions for Biodiversity, Brusel, 16.–19. listopadu; ENERI 2010 – Infrastructures for energy research, Brusel, 29.–30. listopadu; OMC-Net on impact assessment of public funded research, Brusel, 8. prosince.

JANA VAŇOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR