Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 6. listopadu 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR,

Jmenovala

 •  Ing. Jana Vondráka, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.) členem Dozorčí rady Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 6. listopadu 2012 na pětileté funkční období, tj. do 5. listopadu 2017,
 •  RNDr. Aleše Stuchlíka, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.) k 15. listopadu 2012 členem Ediční rady AV ČR,
 •  prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., ředitelem Českého historického ústavu v Římě s účinností od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016,
 •  Komisi Českého historického ústavu v Římě na dobu čtyř let (od 1. listopadu 2012 do 31. října 2016) ve složení: PhDr. Tomáš Černušák, Ph.D. (Moravský zemský archiv v Brně), PhDr. Eva Drašarová, CSc. (Národní archiv), prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), PhDr. Jiřina Jedináková (Kancelář AV ČR), prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Alena Pazderová (Národní archiv), Mgr. Stanislav Petr (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze), PhDr. Jiří Úlovec (Odbor Archivní správy Ministerstva vnitra ČR), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Fakulta filozofická Univerzity Pardubice), PhDr. Jana Zachová, CSc. (Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze).

Doporučila předsedovi AV ČR

 •  aby udělil Fellowship J. E. Purkyně:
 •   Dr. Héctoru Vázquezi Melisovi, navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 •  Mgr. Martinu Friákovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 •  Mgr. Marku Kapičkovi, Ph.D., navrženému Národohospodářským ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 •  prof. Georgu Pavlakosovi, Ph.D., LL. M., navrženému Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., na dobu tří let,
 •  Mgr. Dr. phil. Tomaszi Derlatkovi, navrženému Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let.

Vzala na vědomí

 •  materiál o volbě kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2013–2017 včetně vyjádření sekcí AV ČR k navrženému kandidátovi a návrhu na upřesnění procedury volby,
 •  návrh zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2013 pro Akademický sněm AV ČR,
 •  podklad pro návrh usnesení XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 •  informaci o 86. valném shromáždění Union Académique Internationale,
 •  zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.