Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vědecká spolupráce s Japonskem a Korejskou republikou

Navzdory geografické blízkosti Japonska a Korejské republiky je historie vzájemných vztahů České republiky s těmito státy odlišná. Ačkoli v Japonsku a ČSSR fungovalo rozdílné společenské zřízení, obchodní výměna i spolupráce v oblasti vědy a technologií existovala i před rokem 1989. Dodnes je platná dohoda o vědecko-technické spolupráci (1978); po roce 1989 se obchodní výměna a spolupráce v oblasti vědy a technologií ještě rozšířily. Vztahy s Korejskou republikou byly diametrálně odlišné. Po korejské válce (1950–1953) byla Korea v roce 1953 rozdělena na severní a jižní; ČSSR uznávala pouze severní, tzv. Korejskou lidově demokratickou republiku. Spolupráce s Korejskou republikou (Jižní Koreou) neexistovala a první náznaky se v obchodní oblasti objevily až koncem 80. let 20. stol. Teprve po roce 1989 začaly oba státy rozvíjet diplomatické vztahy a obchodní styky; ruku v ruce započaly též kontakty v oblasti vědy a techniky.

05_1.jpg
Díky daru japonského císaře Hirohita vznikla v roce 1932 Japonská společnost na podporu vědy (JSPS).

Japonsko

Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje se mezi Českou republikou a Japonskem uskutečňuje na základě dohody o vědecko-technické spolupráci, která je sjednána formou výměny diplomatických nót z roku 1978. Za její realizaci jsou zodpovědné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a japonské Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a výzkumu (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology – MEXT). V posledních letech vedla ČR jednání o uzavření nové dohody o vědecko-technické spolupráci také s japonským ministerstvem zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs of Japan), Japonskou společností na podporu vědy (Japan Society for the Promotion of Science – JSPS) a Japonskou agenturou pro vědu a technologie (Japan Science and Technology Agency – JSTA).

05_2.jpg
Nová úmluva by mohla odstranit také asymetrii mezi MŠMT a MEXT z roku 2004, která neumožňuje financovat společné vědecké projekty, jak tomu bylo v minulosti. Jednání v této otázce ovšem dosud nepokročila.
Pracoviště Akademie věd ČR spolupracují s Japonskem v oblasti vědy a výzkumu především na základě Memoranda o spolupráci s JSPS, nezávislou institucí, která vznikla ze zákona za účelem podpory vědy ve všech jejích oblastech a hraje klíčovou úlohu při realizaci japonských vědecko-výzkumných programů. JSPS byla založena v roce 1932 jako nezisková organizace na základě nadačního daru japonského císaře Hirohita (Showa). V roce 1967 se stala polovládní organizací, která v současnosti funguje pod záštitou japonského ministerstva školství, kultury, sportu, vědy a výzkumu.
Během uplynulých 70 let se JSPS nepřetržitě podílela na přípravě a realizaci mnoha vnitrostátních i mezinárodních programů v oblasti vědy a výzkumu. Činnost z většiny financuje japonská vláda. Rozpočet pro fiskální rok 2011 (duben 2011 až březen 2012) byl plánován ve výši 335 miliard jenů (cca 4,3 miliardy amerických dolarů); v průběhu loňského roku byl však rozpočet zkrácen v reakci na přírodní pohromu, která Japonsko postihla v březnu 2011. Od ledna 2012 je prezidentem JSPS prof. Yuichiro Anzai. Mezi hlavní úkoly JSPS v současné době patří mj.: podpora mladých vědců, rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce, udělování grantů na výzkum, podpora vědecké spolupráce mezi akademickou komunitou a průmyslovou sférou.
Počátek formální smluvní spolupráce mezi AV ČR a JSPS se datuje do roku 1993, kdy obě instituce podepsaly Memorandum o výměně vědeckých pracovníků. Prohlášení o spolupráci je koncipováno klasickým způsobem, tj. vysílající strana hradí cestovné, přijímající hradí ubytování a denní diety. Do roku 2006 činila výměnná kvóta tři měsíce ročně pro každou stranu na krátkodobé studijní pobyty a 10 měsíců pro pobyty dlouhodobé. Počátkem téhož roku smluvní strany toto Memorandum modifikovaly. Kvóta na dlouhodobé pobyty zanikla. Spolupráce se realizuje na bázi dvouletých společných projektů, které z japonské strany financuje JSPS, z české program KONTAKT (administrován MŠMT). Japonský partner prozatím omezil počet projektů na tři ročně, ačkoli Akademie věd má zájem na jejich navýšení. Částečné krácení rozpočtu JSPS jako jeden z následků přírodní katastrofy v březnu 2011 ovšem činí tuto možnost krajně nepravděpodobnou. Kromě společných projektů Memorandum zakotvuje i krátkodobé studijní pobyty na dobu tří měsíců ročně, na kterých mohou participovat vědečtí pracovníci z pracovišť AV ČR i z univerzit. Mimo výše uvedených výměn v rámci Ujednání nabízí JSPS jednostranně také jedno- až dvouletá postdoktorální stipendia pro tři badatele ročně z pracovišť AV ČR nebo z vysokých škol a „Invitation Fellowships“ pro „senior scientists“; veškeré náklady včetně letenek hradí JSPS.
Každoročně se střídavě v Praze a Tokiu konají Česko-japonské dny vědy a techniky (CJSTD), kterých se kromě zástupců exekutivy obou zemí účastní také odborníci a vedoucí pracovníci spolupracujících firem.

Korejská republika

Česká a Korejská republika navázaly vědeckou spolupráci až v roce 1995, kdy Akademie věd ČR a Korejská nadace pro vědu a inženýrství (Korea Science and Engineering Foundation – KOSEF) dojednaly Memorandum o spolupráci v přírodních a technických vědách. Prováděcí plán zahrnoval spolupráci zejména formou výměnných pobytů (krátkodobých: 180 dnů, dlouhodobých: 6–12 měsíců), společných dvouletých projektů a dvoustranných seminářů.

05_3.jpg
Foto: Archiv NRF
Pohled na město Daejeon, sídlo Národní výzkumné nadace Korejské republiky (NRF). V roce 1993 hostilo Světovou výstavu Expo 1993.


Vláda podporovala KOSEF jako neziskovou organizaci, která vznikla v roce 1977 za účelem podpořit základní výzkum. KOSEF byla též centrální institucí financující vědu a výzkum ve veřejném sektoru. Do roku 1983 sídlila v Soulu, poté se přemístila do Daejeonu.
V červnu roku 2009 byly na základě nového zákona sloučeny tři vědecko-výzkumné organizace – KOSEF, Korejská výzkumná nadace (Korea Research Foundation – KRF) a Korejská nadace pro mezinárodní vědeckou spolupráci (Korea Foundation for International Cooperation of Science – KFICS) – v polovládní Národní výzkumnou nadaci Korejské republiky (National Research Foundation of Korea – NRF), která převzala závazky zrušených organizací. Jejím primárním úkolem je podpora, koordinace a financování základního výzkumu ve veřejném sektoru. Mezi její hlavní cíle a aktivity patří podpora vědeckého výzkumu, výchova vědců, podpora vědeckých aktivit, mezinárodní vědecké spolupráce a spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými ústavy a průmyslem.
NRF je současně i grantovou agenturou pro financování vnitrostátních a mezinárodních projektů v oblasti základního a aplikovaného výzkumu ve veřejném sektoru. V České republice má NRF sjednané Memorandum o spolupráci s Grantovou agenturou ČR za účelem společného financování schválených projektů výzkumu a vývoje.
Počátkem roku 2011 NRF ukončila reciproční bilaterální spolupráci s AV ČR a navrhla uzavřít nové Memorandum o vědecké spolupráci, které redukuje stávající způsoby spolupráce výhradně na společné projekty financované každou stranou odděleně. Tato forma spolupráce však již neumožňuje vzájemné reciproční návštěvy vědců obou zemí – existuje na principu „každý za své“. Akademie věd přesto navrhla, aby byl zachován princip reciprocity u tzv. pilotních projektů – návštěv vědeckých pracovníků za účelem identifikace oblastí společného zájmu a přípravy společných projektů, které by poté vědci obou zemí předložili grantovým agenturám svých zemí. Ani na tuto variantu NRF nepřistoupila; proto i nadále nebude možné realizovat vzájemné výměnné pobyty mezi vědci obou zemí. Předpokládá se pouze uzavření rámcové dohody o spolupráci, která nebude řešit finanční podmínky.

05_4.jpg

Další organizací, s níž AV ČR navázala spolupráci, je Korejská akademie věd (Korean Academy of Science and Technology – KAST), nevládní a nezisková organizace, která byla v roce 1994 ustanovena jako právnická osoba a má charakter učené společnosti. Její hlavní cíle jsou: podporovat a rozvíjet vědu a technologie ku prospěchu národního hospodářství; jako uznávaná vědecká instituce přispívat ke konsolidaci a růstu vědecké a technologické základny národa a k přípravě na globalizaci a „věk informačních technologií“; sehrát vůdčí úlohu v nevládním výzkumu, evaluační činnosti a konzultacích o otázkách vědy a technologií; podporovat společné výzkumné programy mezi KAST a zahraničními akademiemi a vylepšit postavení a úlohy vědy ve společnosti s cílem jejího rozvoje. 

DAN DVOŘÁK,
Referát zahraničí SSČ AV ČR, v. v. i.