Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > březen  > Knihy

Hledání dynamické rovnováhy

Pracovní a životní dráhy tří generací výzkumnic působících v různých vědních oborech a disciplínách na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze představuje soubor rozhovorů Mgr. Hany Víznerové a dr. Blanky Nyklové z Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Inspirativní příběhy z prostředí, v němž dlouhodobě převažují muži, pokřtili 17. února 2016 v Národní technické knihovně v Dejvicích prorektor VŠCHT pro pedagogiku prof. Zdeněk Bělohlav a Marcel Kraus z Technologické agentury ČR.

11_1.jpg

Dvacítka rozhovorů s vědkyněmi a pedagožkami ze čtyř fakult VŠCHT názorně ukazuje, jak rozmanité mohou být profesní dráhy žen ve vědě a jak významně se do jejich kariér promítají společenské, politické i institucionální okolnosti. Jak uvedla Mgr. H. Víznerová, autorky chtěly dát slovo ženám, aby představily svou práci, úspěchy a názory na podmínky pro výzkumnou a pedagogickou práci nejen na VŠCHT, ale obecně v České republice. Podle dr. B. Nyklové poukazují rozhovory rovněž na skutečnost, že na VŠCHT působí v nejrůznějších pozicích úspěšné, talentované ženy: „Vidět objem práce, jež zvládají, bylo pro mě inspirující. Ze setkání s nimi jsem odcházela nabitá energií a podnětné bylo i například to, jakým způsobem kombinují péči o děti a práci, v jakých svazcích žijí a jak reflektují, co se v současné vědě děje.“ Vědkyně a pedagožky také prozrazují, jak hledají rovnováhu mezi rolemi, které chtějí nebo potřebují naplňovat – v rolích vědkyně, výzkumnice, pedagožky, matky či babičky. Jak uvádí jedna ze zpovídaných prof. Jana Zábranská, bude stát ještě hodně úsilí, než se situace alespoň trochu změní, byť se například stále zvyšuje podíl dívek mezi studenty VŠCHT. Jednotlivé rozhovory tak mohou být nejen inspirací například pro studentky středních škol, ale mohou též podat obraz současného stavu v akademické oblasti politické sféře, jejíž aktéři řeší podmínky práce žen ve vědě, výzkumu a pedagogice.

Knihu rozhovorů připravily NKC gender a věda SOÚ AV ČR a VŠCHT, které společně od roku 2014 řeší mezinárodní projekt TRIGGER (TRansforming Institutions by Gendering Contents and Gaining Equality in Research – Transformace institucí pro genderovou rovnost ve vědě a výzkumu) podpořený ze 7. rámcového programu Evropské unie a programu MŠMT EUPRO II. S jednotlivými aktivitami projektu (podrobněji viz AB 9/2014), i s důvody, proč je v kontextu českého badatelského prostředí ojedinělý, seznámily posluchače vedoucí řešitelských týmů dr. Marcela Linková a Ing. Anna Mittnerová. O zkušenostech při řešení genderové rovnováhy na sedmi evropských univerzitách a třech výzkumných pracovištích, jež jsou rovněž do projektu zapojeny, hovořila jeho koordinátorka Giovanna Declich z organizace ASDO. Prostor k prezentaci posléze dostaly i autorky a trojice výzkumnic reprezentující každá svou generaci (Beáta Vilhanová, Irena Kučerová a Jitka Moravcová).

V praxi se TRIGGER realizuje prostřednictvím plánu genderové rovnosti, který je přizpůsobován aktuálnímu vývoji a potřebám instituce, čemuž slouží také výsledky výzkumných šetření v první fázi projektu. Souběžně s akcemi na zlepšení pracovních podmínek a podporu genderově vyvážené výzkumné a pedagogické činnosti (například nové směry ve výzkumných tématech, které zahrnují analýzu na základě genderu a pohlaví) se uskutečňují i aktivity na podporu, rozvoj kompetencí, znalostí a zvyšování povědomí o genderové rovnosti prostřednictvím vzdělávacích, osvětových či popularizačních aktivit. Jednou z nich je představení úspěšných akademiček a pedagožek, na něž se zaměřuje právě publikace Hledání dynamické rovnováhy.

Křest knihy doprovodila v galerii Národní technické knihovny výstava plakátů věnovaných zpovídaným výzkumnicím.

Kniha vyšla v edici Osobnosti české vědy. V tištěné verzi je dostupná na oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT Praha a v NKC gender a věda; elektronickou verzi naleznete na http://gro.vscht.cz/ či http://www.genderaveda.cz/.

LUDĚK SVOBODA