Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 13. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 4. února 2014:

Svolala XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR na čtvrtek 24. dubna 2014 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:
1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu.
2. Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2013 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od XLIII. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš.
3. Volby části členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 podle čl. 11 odst. 1 písm. e) a f) Stanov AV ČR.
4. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2013 a její závěrečný účet – P. Bobák.
5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Rákosník.
6. Volné návrhy.
7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání.

Schválila

  •  materiál pro jednání vlády včetně stanoviska AV ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/06 Peněžní prostředky určené na investice v působnosti AV ČR a veřejných výzkumných institucí, u nichž je AV ČR zřizovatelem,
  •  projekt Proměny Akademie věd 1990/93–2014,
  •  výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasila

  •  s výsledky výběrových řízení na projekty v rámci dvoustranných smluv AV ČR se zahraničními partnery.

Jmenovala

  •  Ing. Elišku Kudělkovou členkou Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 5. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 4. února 2019,
  •  JUDr. Martu Merhautovou členkou Dozorčí rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., s účinností od 5. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 4. února 2019.

Vzala se souhlasem na vědomí

  •  informaci o spolupráci a složení poroty pro výběr stipendistek L’ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě.

Vzala na vědomí

  •  usnesení vlády České republiky ze dne 2. ledna 2014 č. 10 k uspořádání česko-bavorské výstavy v roce 2016 a o jmenování vládního zmocněnce pro uskutečnění této výstavy,
  •  informaci o mezirezortních připomínkových řízeních v roce 2013.