Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 19. a 20. zasedání Akademické rady

Akademická rada dne 25. června 2014:

Schválila

 •  pravidla pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v Akademii věd ČR,
 •  přidělení dotace na řešení projektů regionální spolupráce,
 •  Statut Komise pro Regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR,
 •  Metodický pokyn Rady vědeckých společností ČR pro poskytování finanční podpory vědeckým společnostem sdruženým v Radě vědeckých společností ČR,
 •  orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2014.

Souhlasila

 •  s návrhem hromadného dopisu předsedy AV ČR o volbách volených zástupců pracovišť AV ČR do Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2014–2018,
 •  se zprávou o závěrečném hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR řešených v letech 2007–2013,
 •  s návrhem základní koncepce Týdne vědy a techniky AV ČR 2014,
 •  s výsledky 2. kola výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných smluv pro rok 2014,
 •  s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko--populární literatury,

Jmenovala

 •  tajemnicí Komise pro Regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR Alenu Černou (Kancelář AV ČR),
 •  členy Rady pro popularizaci vědy AV ČR Ing. Petra Bobáka, CSc. (Akademická rada), Mgr. Juraje Hvoreckého, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) a Ing. Radka Rejchrta (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) a její tajemnicí Mgr. Lucii Krzyžankovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.),
 •  členy Rady pro správu akademických webů AV ČR Mgr. Petra Borovského (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) a Ing. Radka Rejchrta (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.).

Vzala na vědomí

 •  usnesení vlády České republiky č. 415 ze dne 4. června 2014 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/06 – Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelem.

Akademická rada dne 15. července 2014:

Schválila

 •  úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení přístrojů podle zápisu z jejího 16. zasedání konaného 7. července 2014,
 •  přidělení finančních prostředků na dotace žadatelům z ústavů AV ČR podle návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.

Souhlasila

 •  s průběhem I. fáze Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014,
 •  s odměnami pro členy dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR za rok 2013.

Jmenovala

 •  prof. PhDr. Petra Sommera, CSc., DSc., předsedou Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., do konce jeho druhého funkčního období 30. dubna 2017,
 •  Komisi pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR jako svůj stálý poradní orgán ve složení: PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.) – předsedkyně; členové: Ing. Petr Bobák, CSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.),
 •  Ing. Michala Sedláčka členem Komise pro informační technologie AV ČR.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  udělil ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací těmto kandidátům:
 •  RNDr. Aleši Špičákovi, CSc., navrženému Geofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i.,
 •  dr. Michaelu Londesboroughovi, B.Sc Hons, Ph.D., navrženému Radou pro popularizaci vědy AV ČR,
 •  PhDr. Jiřímu Proseckému, CSc., navrženému Orientálním ústavem AV ČR, v. v. i.

Vzala na vědomí

 •  návrhy na úpravu loga AV ČR,
 •  rámcový návrh nové koncepce mezinárodní spolupráce,
 •  Zprávu o činnosti Sdružení moravských pracovišť AV ČR za rok 2013.

Úplná znění zápisů ze zasedání Akademické rady na http://www.cas.cz/o_avcr/struktura/akademicka_rada.