Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > duben  > Z Bruselu

SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY – PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

 

Obrázek k článku 

 

V rámci 7. RP představila Evropská komise koncept tzv. Joint Technology Initiative (JTI) neboli Společných technologických iniciativ. JTI by měly přispět k efektivnějšímu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP – Public Private Partnership) v oblasti výzkumu i k naplnění Lisabonské strategie, jejímž cílem nejsou jen 3 % HDP pro výzkum a vývoj, ale i to, aby dvě třetiny prostředků pocházely ze soukromých zdrojů. Mezi další priority JTI patří např. konzistence evropského výzkumu v dané oblasti, podpora rozvoje a propagace klastrů či podpora konkurenceschopnosti.

Společné technologické iniciativy budou mít statut právnických osob. Evropská komise si v článku 171 smlouvy o EU vyhrazuje možnost "zakládat společné podniky nebo jiné struktury potřebné k uskutečnění výzkumných programů, programů technického rozvoje a demonstrací prováděných společenstvím". Tento článek však dosud využila jen zřídka.

O vzniku JTI se rozhodne na základě řady kritérií, jako jsou například nemožnost dosáhnout cíle pomocí stávajících nástrojů, míra dopadu na konkurenceschopnost a průmysl, přidaná hodnota intervence na evropské úrovni, cíle nebo finanční zdroje.

Jak tedy budou vypadat společné technologické iniciativy a jakým způsobem budou financovány? Evropská komise ponese odpovědnost za příspěvek z veřejných zdrojů, předpokládá se však, že se do JTI zapojí i jednotlivé členské státy. Rozpočet na Společné iniciativy pro období 2007–2013 zatím není jasně stanoven, Komise chce, aby největší část finančních prostředků poskytla soukromá sféra. Rozhodujícím faktorem výběru partnerů se tedy stane finanční kredibilita partnerů, kteří se zaváží k dlouhodobé spolupráci. Jako nezávislé právnické osoby budou moci JTI využívat jakýchkoliv zdrojů financování na národní i mezinárodní úrovni. Počítá se také se zapojením JTI do programů EUREKA či COST, strukturálních fondů, s využitím finančních nástrojů EIB a EIF či nově vytvořeným RSFF (Risk Sharing Financial Facility).

Evropská komise představila 9. listopadu 2006 Evropské radě tzv. roadmap JTI, jež přesně definuje další kroky, včetně založení šesti společných technologických iniciativ. U připravovaných JTI požaduje Komise detailnější rozbor následujících faktorů, které zdůvodní jejich vytvoření:

  • Selhání trhu: je nutné přinést pádné argumenty o možném selhání trhu a o tom, proč by měla do věci zasáhnout EU. Selhání trhu se musí týkat jak soukromého, tak veřejného sektoru. Je důležité, aby JTI předložilo jasný návrh, jak bude tuto situaci řešit.
  • Doplňování se: JTI musí jednoznačně přispět ke zvýšení investic soukromého sektoru do výzkumu v daném oboru;
  • Řízení: management a celá struktura JTI musí být transparentní, včetně role soukromého a veřejného sektoru a zapojení členských států;
  • Role členských států: v případě, že jsou členské státy jedním ze zakladatelů JTI, musí být jejich role a podíl na managementu JTI jasně definovány.

Komise ve stejnou dobu vypracovává analýzu ekonomického a sociálního dopadu JTI, aby mohla Radě představit ucelený dokument. Pro schválení JTI bude nutný nejen souhlas Rady, ale i hostitelské země, ve které se bude dané JTI nacházet.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že úplně první Iniciativou, která bude zahájena, se stane ARTEMIS. Většina významných členů technologické platformy ARTEMIS, ze které JTI vychází, a 14 vlád již Iniciativu podpořilo. Založení JTI ARTEMIS se předpokládá na jaře 2007, její plnohodnotné fungování pak začátkem roku 2008. Evropa hraje v současné době v technologickém oboru, který ARTEMIS pokryje, světový primát, cílem je prvenství udržet. Předpokládá se rozpočet tří miliard eur na sedm let, přičemž více než 50 % by měly pokrýt soukromé zdroje.

Spuštění dalších iniciativ bude záviset na celkové míře jejich připravenosti. Zatím se připravuje jediné JTI v lékařském sektoru – Inovativní medicína –, jejímž hlavním cílem bude propojení výzkumu v oblasti nových léčiv a plné využití biotechnologického potenciálu Evropy v medicíně. Spojení veřejných a soukromých aktérů biomedicínského výzkumu přispěje k efektivnějšímu i rychlejšímu vývoji nových léčiv.

Další plánovanou Společnou iniciativou je Clean Sky – JTI v oboru letectví a letecké dopravy, jejíž hlavní náplní bude radikální snížení dopadu letecké dopravy na životní prostředí. Do iniciativy se zapojí hlavní aktéři leteckého průmyslu a dopravy, společností Airbus počínaje a Safranem konče, předpokládá se až 12% účast malých a středních podniků.

Přestože u tří výše zmíněných Společných technologických iniciativ pokročily přípravy nejdále, neznamená to ještě, že Evropská komise předloží návrhy na jejich založení jako první. V nejbližších dnech bude celý proces vzniku JTI zahájen tím, že Evropská komise předloží Radě EU první návrhy. A jestli bude letos předložena i čtvrtá Iniciativa, Nanoelectronics Technology 2020, ukáží až následující měsíce.

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR