Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > duben  > Obálka

NOVÉ KNIHY NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

 

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

 

SLOVA, KTERÁ SE HODÍ
aneb jak si povídat o matematice, kybernetice a informatice

Kniha je určena čtenářům, kteří se nechtějí učit matematiku, zajímá je ale, k čemu je lidem dobrá, jakou mezeru v našich znalostech chtěli zaplnit ti, kdo ji vytvářeli a vytvářejí, a jakými cestami při tom ve svém uvažování postupovali. Poměrně hodně prostoru je věnováno historii matematického vidění světa a lidem, kteří k matematice nebo informatice přispěli něčím významným, měli zajímavé a někdy napínavé osudy a hlavně v matematickém a informatickém světě našli smysl života.
Mareš, M., Academia, Praha 2006. Vydání 1.

HUDBA ANTICKÝCH KULTUR
Kniha jednoho z našich předních hudebních vědců je v české odborné literatuře dosud nejdůkladnějším a nejucelenějším výkladem o antické – především řecké a římské – hudbě. Autor se podrobně zabývá tím, jakou měla antická hudba podobu (tónovou, rytmickou, zda existoval i vícehlas), na jakých principech byla založena notace, jaké hudební nástroje se používaly. Ve druhé části autor sleduje historický vývoj hudby v širokém rozpětí půldruhého tisíciletí, od raných fází řecké společnosti přes klasické a helénistické období až do doby římské a jejího přechodu k ranému středověku. Zvláštní pozornost je věnována hudbě v antickém divadle a vývoji hudební teorie.
Černý, M. K., Academia, Praha 2006. Vydání 1.

PSYCHOLOGIE JINAK
Soudobá kritická psychologie

Publikace je první českou monografií na téma kritické psychologie, v psychologii poměrně nového směru, rozvíjejícího se přibližně od 70. let minulého století a vymezujícího se v opozici k starším psychologickým směrům a teoriím. Je členěna do tří oddílů. V prvním najde čtenář krom jiného kratší texty věnované speciálně dekonstrukci a sociálně konstrukcionistické psychologii – dvěma proudům, které jsou v českém psychologickém prostředí téměř neznámé. Druhý oddíl se kriticky vypořádává s konstruováním a redukcionistickým používáním typologií a kategorií v psychologii. Tuto kapitolu lze považovat za těžiště knihy. Ve třetím oddíle, nazvaném Psychologie v akci, jsou aktivity a aplikace psychologie ukázány na soudobé psychoterapii. Text publikace je přístupný nejen odborníkům, ale i všem, kteří se chtějí učit a rozvíjet "psychologii jinak".
Vybíral, Z., Academia, Praha 2006. Vydání 1.

ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE V RUSKU A BOJ ZA VZNIK ČESKOSLOVENSKA 1914–1918
Historická studie, podložená důkladným studiem archivních pramenů evropské i americké provenience, se zabývá složitými okolnostmi, za kterých československé legie v době první světové války vznikaly, a diplomatickým jednáním, jež byla s jejich formováním a činností spojena. Autor (mimochodem v únoru 1948 jeden z účastníků proslulého studentského pochodu na Pražský hrad a v důsledku toho pak politický vězeň komunistického režimu) působil většinu života na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a několika dalších univerzitách v USA a v Kanadě. Jeho čtyřdílná práce zabývající se podílem legií na vzniku samostatného Československa byla původně vydána v zahraničí v angličtině.
Fic, V. Miroslav, Academia, Praha 2006. Vydání 1.

TERMINOLOGIAE MEDICAE IANUA
Úvod do problematiky řeckolatinské lékařské terminologie pro studenty magisterského studia lékařství

Učebnice, určená především studentům lékařství, se snaží z nejnutnějšího gramatického minima vytěžit maximum užitečné budoucímu lékaři. Podněcuje přitom ke kreativitě a hledání souvislostí, čímž občas vystupuje z obvyklého, úzce odborného zaměření.
Vejražka, M., Svobodová, D., Academia, Praha 2006. Vydání 1.