Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Z Akademické rady

Akademická rada AV ČR na 26. zasedání dne 17. února 2015 

Schválila

  •  závěrečný účet AV ČR za rok 2014;
  •  úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení přístrojů podle zápisu z jejího 22. zasedání konaného 9. února 2015;
  •  přidělení finančních prostředků na dotace žadatelům z ústavů AV ČR podle návrhu Komise pro informační technologie AV ČR;
  •  výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasila s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury.

Jmenovala

  •  odbornou komisi pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele ve složení: RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (Rada pro zahraniční styky AV ČR) – předsedkyně; členové: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Akademická rada AV ČR), prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (Akademická rada AV ČR), RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Vědecká rada AV ČR) a PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (Vědecká rada AV ČR),
  •  Ing. Jiřího Pleška, CSc., (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.) členem Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil čest­nou medaili Za zásluhy o Akademii věd ČR Ing. Josefu Matouškovi, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.).

Vzala se souhlasem na vědomí informaci o spolupráci a složení poroty pro výběr stipendistek L’ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě.

Vzala na vědomí

  •  informace o přípravě Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014;
  •  výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR;
  •  informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci „Fellowshipu J. E. Purkyně“ pro význačné perspektivní vědecké pracovníky na příští období;
  •  statistický přehled shrnující údaje o publikacích vydaných Nakladatelstvím Academia v letech 2012–2014 finančně podpořených Ediční radou AV ČR.