Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 1., ustavujícího zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 26. března 2013 zabývala následujícími nejdůležitějšími záležitostmi:

Zvolila členy předsednictva Akademické rady

  •  Ing. Karla Aima, CSc.,
  •  PhDr. Pavla Barana, CSc.,
  •  Ing. Petra Bobáka, CSc.,
  •  prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc.,
  •  RNDr. Jana Šafandu, CSc.

Schválila

  •  Jednací řád Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva.

Souhlasila

  •  se základním rozdělením pracovních pozic členů Akademické rady:

 1. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. – předseda AV ČR, celkové řízení a kontrola činnosti Akademie ve smyslu § 10 zákona o AV ČR, metodický dohled nad spoluprací AV ČR s veřejnými vysokými školami;
 2. prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. – předseda Vědecké rady AV ČR;
 3. RNDr. Jan Šafanda, CSc. – místopředseda a člen předsednictva AR pověřený komplexní koordinací koncepcí I. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 1.–3. sekce včetně sledování a koordinace prací na projektu ELI týkajících se AV ČR;
 4. prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva AR pověřený komplexní koordinací koncepcí II. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 4.–6. sekce včetně sledování a koordinace prací na projektu BIOCEV týkajících se AV ČR;
 5. PhDr. Pavel Baran, CSc. – místopředseda a člen předsednictva AR pověřený komplexní koordinací koncepcí III. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 7.–9. sekce;
 6. Ing. Petr Bobák, CSc. – člen předsednictva AR pověřený řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich implementací;
 7. Ing. Karel Aim, CSc. – člen předsednictva AR pověřený komplexní koordinací koncepce zahraniční spolupráce AV ČR včetně evropské integrace a součinnosti se státními orgány v této oblasti (RVVI, MŠMT);
 8. prof. Jiří Chýla, CSc. – člen AR pověřený řešením koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (institucionální podpora, metodika hodnocení, správa databází, interní programy) a koordinací prací při zpracování Strategie dalšího rozvoje AV ČR;
 9. prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. – člen AR zastupující místopředsedu I. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 1.–3. sekce včetně zajištění metodického dohledu nad akademickými počítačovými sítěmi a databázemi a správou licencí v této oblasti;
10. doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. – členka AR zastupující místopředsedu II. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 4.–6. sekce a zastupující při řešení koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (institucionální podpora, metodika hodnocení, správa databází, interní programy) a při zpracování Strategie  dalšího rozvoje AV ČR;
11. prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. – člen AR zastupující místopředsedu III. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 7.–9. sekce a pověřený koncepčními otázkami spolupráce AV ČR s médii, komunikací s veřejností a ediční činností;
12. prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. – člen AR pověřený zastupováním při komplexní koordinaci rozvoje inovací a transferu technologií do aplikační a podnikatelské sféry (včetně související legislativy) na resortní i regionální úrovni, zastupováním při řešení koncepčních otázek programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli (včetně operačních programů strukturálních fondů) a kontakty s mimopražskými pracovišti AV ČR;
13. doc. Ing. Josef Lazar, Dr. – člen AR pověřený komplexní koordinací rozvoje inovací a transferu technologií do aplikační a podnikatelské sféry (včetně související legislativy) na resortní i regionální úrovni;
14. PhDr. Taťána Petrasová, CSc. – členka AR odpovědná za koordinaci spolupráce s institucemi kulturní sféry, Ministerstvem kultury, Odborovým svazem pracovníků vědy a výzkumu a kontakty s mimopražskými pracovišti AV ČR;
15. RNDr. Hana Sychrová, DrSc. – členka AR pověřená koncepčními otázkami programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli (včetně operačních programů strukturálních fondů) a zastupováním při komplexní koordinaci koncepce zahraniční spolupráce AV ČR;
16. JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. – členka AR pověřená komplexní koordinací činností v oblasti legislativy, vnitřního právního systému AV ČR (dozorčí rady, rady pracovišť apod.), zajišťováním správy majetku a činnostmi týkajícími se archeologie;
17. prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. – člen AR pověřený řešením koncepčních otázek vědecké přípravy a odpovědný za spolupráci AV ČR s vysokými školami a resortními pracovišti včetně společných pracovišť.

Jmenovala

  •  s účinností od 1. dubna 2013 tajemníkem Akademické rady Daniela Kozáka, DBA.

Vzala na vědomí

  •  že předseda AV ČR jmenuje podle § 10 odst. 3 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, místopředsedy Akademie věd ČR:

– PhDr. Pavla Barana, CSc.,
– prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc.,
– RNDr. Jana Šafandu, CSc.,

  •  že předsedou Vědecké rady AV ČR byl zvolen prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., který se dle § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, stává členem Akademické rady a jejího předsednictva.