official magazine of CAS

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akademická rada se 8. února 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

 Svolala XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR na čtvrtek 21. dubna 2011 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:

1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu.
2. Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2010 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXXVII. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš.
3. Zpráva o průběhu a předběžných výsledcích hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 – P. Ráb.
4. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2010 a její závěrečný účet – P. Bobák.
5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Rákosník.
6. Volné návrhy.
7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání.

 Schválila
– výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2010 podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 21. zasedání konaného 1. února 2011.

 Souhlasila
– se změnou názvu Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., na Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., s anglickým názvem Global Change Research Centre ASCR, v. v. i., se sídlem Bělidla 4a, Brno, 603 00.

 Jmenovala
– doc. PhDr. Petra Kratochvíla, CSc., členem Rady programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
– Radu pro nákladné přístroje ve složení: RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (předseda), prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c., RNDr. Antonín Fejfar, CSc., prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., prof. RNDr. Pavel Vlasák, DrSc.

Vzala se souhlasem na vědomí
– informaci o spolupráci mezi společností L’ORÉAL Česká republika, Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR a složení poroty pro výběr stipendistek „L’ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě“.

Vzala na vědomí
– výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
– informaci o činnosti Komise pro informační technologie za rok 2010,
– zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.