Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > září  > Z Bruselu

ZDRAVÍ – NEJEN TÉMA 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU

 

Obrázek k článku 

 

Zdraví je téma, které se dotýká všech, nejen občanů EU. I proto není podporováno pouze z jednoho zdroje Společenství. Nejedná se však o žádné překryvy, ale o promyšlenou strategii návaznosti a komplementarity jednotlivých programů.

Zdraví je druhým největším tématem specifického programu Spolupráce 7. RP s rozpočtem 6,1 mld. eur na programovací období 2007–2013. Výzvy týkající se zdraví či zdravotnictví se však objevují i v jiných tématech. Zatímco téma Potraviny, zemědělství a rybářství a biotechnologie se zabývá dopadem potravin na lidské zdraví, Informační a komunikační technologie se zaměřují na monitorovací zařízení, přístroje pro chirurgické a terapeutické aplikace či obecně na zlepšení podmínek pacientů. V rámci tématu Nanovědy jsou aktuální nové materiály pro využití ve zdravotnictví, v tématu Životní prostředí se výzvy týkají posuzování dopadu prostředí na lidské zdraví (např. onemocnění dýchacích cest, dopad přírodních katastrof na lidské zdraví atd.). Zdraví je okrajově součástí i tématu Bezpečnost – zejména fungování zdravotnických služeb v případě mimořádné události. Obecně vzato se z tohoto programu hradí výzkumné činnosti a činnosti podporující výzkum.

Méně známý je komunitární program Společenství v oblasti veřejného zdraví. Jeho programovací období je 2003–2008 s rozpočtem 353,77 mil. eur. Na rok 2007 dosahuje rozpočet 40 mil. eur. Spravuje ho Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, které se soustřeďuje pouze na politickou část programu a stanovení priorit. V roce 2005 vznikla za účelem jeho správy Výkonná agentura pro program veřejného zdraví se sídlem v Lucembursku.

Evropská unie (tehdy EHS) měla v 90. letech celkem osm akčních programů pro oblast veřejného zdraví a další rozhodnutí a opatření se postupně přidávala. Tato situace v roce 1998 vedla k navržení jednoho globálního programu, který má tři základní cíle: zlepšit informovanost v zájmu rozvoje veřejného zdraví, zajistit rychlou reakci v případech ohrožení zdraví a prostřednictvím podpory zdraví a prevence nemocí řešit rozhodující zdravotní faktory. Zdravotní stav a výsledky zdravotní péče se však v jednotlivých členských státech liší, a je proto nezbytné vše koordinovat na národní a evropské úrovni. Program Společenství vyžaduje podporu a doplnění akcí právě na národní úrovni.

Mezi jeho hlavní strategické činnosti patří boj proti spotřebě návykových látek (tabáku, alkoholu, drog); shromažďování, zpracování a analýza údajů o zdravotním stavu populace na úrovni EU; koordinace mezi opatřeními a iniciativami; dosažení vysoké úrovně tělesného a duševního zdraví obyvatelstva pomocí prevence; provázanost politik EU, která má na zdraví vliv, ale i činnosti týkající se společných právních předpisů a výměnu zkušeností.

Podobně jako v rámcovém programu i v programu Společenství existuje v oblasti veřejného zdraví roční plán prací k plnění programu, který určuje priority, akce a finanční prostředky. Na rozdíl od 7. RP se však návrhy projektů podávají stále v tištěné verzi, elektronicky to možné není.

Jedná se o komunitární program, jehož cílem je spolupráce na evropské úrovni.

Návrh projektu proto podává konsorcium složené z nejméně dvou subjektů ze dvou zemí (účastníků programu). Pokud je tomu jinak, vše je specifikováno u dané výzvy (podobně jako v 7. RP). Program je otevřen pro účast subjektů z členských zemí, zemí Evropského hospodářského prostoru a Turecka.

Ostatní země nemohou být hlavním partnerem (koordinátorem) ani asociovaným partnerem, ale mají možnost jiných rolí. Projektu se mohou zúčastnit nevládní organizace, veřejné subjekty, veřejná správa, univerzity a subjekty vyššího vzdělání a soukromé firmy. Účast soukromého sektoru stejně jako třetích zemí a mezinárodních organizací je vítána. Nese však s sebou určité restrikce v oblasti jejich role v projektu (např. nemohou dostat finanční příspěvek, nemohou být součástí dohody mezi Agenturou a konsorciem atd.).

V programu se uplatňují pravidla spolufinancování (z vlastních zdrojů či zdrojů třetích osob), neziskovosti, nekumulace a pravidlo vyloučení zpětného účinku (výdaje na projekt musí vzniknout až po podpisu smlouvy).

Projekty se hodnotí na základě tří kritérií: relevantnosti projektu vzhledem k politickým cílům a výzvě, technické kvalitě projektu a kvalitě managementu projektu a rozpočtu. Důraz se klade na inovační charakter projektu, přidanou hodnotu a využití a šíření výsledků na evropské úrovni. Projekty nesmí přesáhnout dobu tří let a příspěvek EU na příjemce může činit až 60 % uznatelných nákladů.

Jak vypadají konkrétní výzvy a co se opravdu financuje? Roční plán prací pro program Společenství na rok 2007 má tři finanční nástroje:

a) Výzva k předkládání návrhů projektů obsahovala následující témata:
Zdravotnické informace (např. rozvoj systémů pro sledování zdravotního stavu, zlepšení systému sdílení informací, vývoj mechanismů pro analýzu informací, výměna informací o nových zdravotnických technologiích, elektronické zdravotnictví, rozvoj informací o životním prostředí a zdraví atd.). Rychlá a koordinovaná reakce v případě ohrožení zdraví (např. schopnost bojovat s konkrétním ohrožením veřejného zdraví, připravenost a reakce – zapojení nejrůznějších subjektů, ochrana zdraví a strategie týkající se kontroly přenosných nemocí atd.).
Rozhodující zdravotní faktory (např.: podpora strategií týkajících se návykových látek, životní styl – stravovací návyky a tělesná aktivita, reprodukční zdraví, další rozhodující zdravotní faktory – migrace, sociální skupiny, prevence nemocí a úrazů).

b) Výzva k předkládání návrhů – zadávání zakázek na služby se týkala následujících témat:
Zdravotnické informace (např. správa a aktualizace portálu veřejného zdraví EU, komunikace ohledně programu, zlepšení spolupráce v oblasti bezpečnosti pacienta atd.).
Ohrožení zdraví (např. zřizování platforem pro organizaci odborné přípravy, mapování referenčních laboratoří atd.).
Rozhodující zdravotní faktory (např. vyhodnocení účinku zdravotních textových a obrazových varování, služby v oblasti rozhodujících zdravotních faktorů – výživa, tělesná aktivita, návykové látky, životní prostředí a zdraví atd.).

c) Spolupráce s mezinárodními organizacemi
Uvádí se spolupráce s OECD v oblasti zdokonalení systému zdravotních účtů pomocí shromažďování údajů v oblastech nezahrnutých ve statistickém programu Společenství a motivace k zavádění informačních a komunikačních technologií v různých zdravotních politikách. Bude pokračovat spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací a popř. se rozšíří na některé oblasti z tohoto pracovního plánu.

Z programu Společenství v oblasti veřejného zdraví tedy není možné hradit vývoj konkrétního léku na konkrétní chorobu, podporuje však financování podpůrných akcí, koordinaci či předávání informací. Důležitou roli zde hraje i prevence, která je sice 7. RP pokryta také, ale zde se jedná spíše o rozsáhlé kampaně, které jsou určeny pro širokou populaci.

I tento program má v ČR svůj národní kontaktní bod, resp. zastoupení – Barboru Hudcovou z Ministerstva zdravotnictví.

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR