Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

NOVÁ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA NA JIHU ČECH

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Přírodovědecká fakulta, která vznikla z Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zkvalitní nejen přípravu budoucích středoškolských učitelů přírodovědných předmětů, ale i přípravu v odborných/profesních bakalářských a magisterských oborech na rozhraní s přírodními a technickými vědami.

Pro ustavení fakulty přírodních věd se nabízely dva scénáře. Jeden předpokládal vznik zcela nové fakulty, druhý počítal s přeměnou stávající Biologické fakulty JU na fakultu přírodovědeckou s podstatně rozšířeným spektrem přírodních věd za hranice věd biologických a ekologických. Oba scénáře měly svá pro a proti. Nakonec se však právě Biologická fakulta, její vedení, ale zejména akademická obec a akademický senát fakulty rozhodly pro přeměnu na fakultu přírodovědeckou. Od počátku bylo zřejmé, že při přeměně stávající fakulty a postupném budování nové nemůže Biologická fakulta postupovat bez těsné spolupráce s ostatními součástmi univerzity. Nejedná se tedy pouze o dílo Biologické fakulty, ale o společné dílo Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, k němuž podstatným způsobem přispěly: Pedagogická fakulta (zejména pokud jde o matematiku, fyziku a informatiku), Zemědělská fakulta (učitelství chemie pro střední školy), Ekonomická fakulta (informatika), Ústav fyzikální biologie a Zdravotně sociální fakulta (biofyzikální směry, biofyzika, chemie), Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (posílení stávající zoologie, ekologie vodních organismů). Je potěšující, že se do spolupráce zapojila i řada ústavů Akademie věd, a to chemického, fyzikálního, matematického a informatického zaměření.

Biologická fakulta je fakultou výzkumnou, které se od jejího založení v roce 1991 daří úspěšně rozvíjet široké spektrum biologických oborů. Získala si v tomto ohledu uznání a respekt v národním i mezinárodním měřítku. Je vzdělávací základnou v biologických a ekologických vědách, která původně vznikla z iniciativy vědeckých pracovníků biologických pracovišť Akademie věd lokalizovaných v Českých Budějovicích a Třeboni. Vztah mezi fakultou a Akademií věd umožnil postupný vznik dalších biologických oborů, které původně zázemí v badatelských pracovištích akademie na jihu Čech ani neměly. V současné době se po stránce kvality badatelské základny jedná o velmi silné uskupení, a tak by transformace stávající biologické fakulty na přírodovědeckou neměla vyvolat ústup od jejího výzkumného charakteru.

Tři objektivní důvody pro transformaci Biologické fakulty JU na fakultu přírodovědeckou

  1. Posílení/zkvalitnění přípravy středoškolských učitelů v přírodovědných oborech/učitelských aprobacích; poznání, že smysl/příspěvek relativně úzce specializované Biologické fakulty nemůže být nadále zaměřen pouze na výchovu rostoucího počtu odborných biologů/ekologů, ale že biologie, resp. vědy o živé přírodě musí podstatným způsobem proniknout do přípravy učitelů včetně středoškolských. Zvýšením důrazu na přípravu učitelů získá stávající Biologická fakulta v novém uspořádání fakulty přírodovědecké novou dimenzi společenské významnosti a užitečnosti.
  2. Nový progresivní rozvoj vlastních biologických/ekologických disciplín na JU a jihočeských pracovištích Akademie věd je možný jedině za předpokladu nového rozvojového kontextu dosavadní fakulty, a tím je právě přírodovědecká fakulta. Ta vytváří novou výzvu tolik potřebnou k překonání dosažené a v posledních letech již svým způsobem stagnující situace. Jinými slovy, nelze dosáhnout dalšího pozitivního rozvoje/průlomu v biologických/ekologických vědách, aniž by se fakulta nerozšířila a nezískala těsné propojení s exaktními přírodními vědami včetně věd o přírodě neživé. Požadavek na zvyšující se exaktnost v moderních směrech integrativní biologie je samozřejmou skutečností moderní/světové biologie a ekologie.
  3. Rozvoj moderních/atraktivních interdisciplinárních oborů na rozhraní biologie, chemie, fyziky, matematiky, informatiky a technických věd: taková příležitost se naskýtá pro kvalitativně novou, progresivní formu realizace badatelských programů a v těsné návaznosti v rámci nových navazujících magisterských oborů směrovaných do moderních interdisciplinárních oborů, jakými jsou např. biochemie, biofyzika, systémová biologie, bioinformatika, výpočetní chemie, výpočetní biologie. Současně s mezioborovým studiem budou také vytvářet moderní technické směry k přípravě učitelů odborné technické výuky na středních odborných školách, měřicí a výpočetní techniky, přesného strojírenství, resp. mechatroniky. Tyto úkoly plynou z poptávky podnikatelské sféry regionu (Jihočeská hospodářská komora), které nebude možné splnit, pokud se nepodaří získat investiční prostředky z Evropských strukturálních fondů v programovacím období 2007–2013.

Dva cíle nové Přírodovědecké fakulty JU

  1. Zkvalitnit vědu a výzkum na Jihočeské univerzitě: ambicí nové fakulty přírodních věd musí být udržení výzkumného charakteru fakulty a posílení exaktnosti rozvíjených badatelských směrů. Společně s tímto cílem budou zapojením do operačních programů Evropských strukturálních fondů vytvářeny podmínky pro rozvoj infrastruktury fakulty přírodních věd, oborů a inovačních/realizačních forem badatelské práce. Významným pozitivním dopadem badatelských aktivit v novém uspořádání fakulty bude rozšíření stávajícího portfolia doktorských studijních programu/oborů, zejména do moderních interdisciplinárních oblastí na rozhraní s biologií, ekologií a zdravotnictvím.
  2. Posílit vzdělávací proces na Jihočeské univerzitě dalším rozvojem bakalářských odborných a profesních oborů se širokým základem věd o živé i neživé přírodě a matematiky/informatiky, navazujících magisterských oborů odborných (zejména interdisciplinární obory, např. biochemie, biofyzika, systémová biologie, bioinformatika, výpočetní chemie, výpočetní biologie) a učitelských pro přípravu středoškolských učitelů v přírodovědných oborech/aprobacích. Zvláštní pozornost bude věnována přípravě nových bakalářských profesních oborů s požadavky na širší základ v přírodních vědách v těsné vazbě na požadavky trhu práce a s nároky programů/poptávkou po oborech celoživotního vzdělávání.

Vznik Přírodovědecké fakulty JU transformací Biologické fakulty včetně zřízení nových organizačních jednotek (ústavy/katedry chemie a biochemie; fyziky a biofyziky; matematiky a informatiky) se ukázalo jako nejpřirozenější řešení tohoto nesnadného úkolu. V první transformační vlně bylo ve spolupráci s kolegy z kateder matematiky a fyziky Pedagogické fakulty JU připraveno celkem devět akreditačních žádostí pro nové odborné bakalářské obory a čtyři pro navazující magisterské obory učitelství biologie, chemie, fyziky a matematiky. Příprava dalších žádostí bude následovat během podzimu 2007 včetně magisterského přeshraničního studia Biological Chemistry v anglickém jazyce, které je organizováno spolu s Keplerovou univerzitou v Linci (stejnojmenný bakalářský obor již běží od akademického roku 2007–2008). Podstatné ovšem je, že všechna grémia fakultní i univerzitní, tj. akademická obec, senát a vědecká rada Biologické fakulty, vědecká rada Jihočeské univerzity, vedení a kolegia děkana Biologické fakulty a rektora Jihočeské univerzity, jakož i Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválily jednotlivé kroky transformace včetně změny názvu na Přírodovědeckou fakultu JU s platností od 1. srpna 2007. Přejme si, aby nová fakulta byla důstojnou pokračovatelkou Biologické fakulty JU a aby i nadále rozvíjela tolik potřebné badatelské a pedagogické vazby s Akademií věd České republiky.

Libor Grubhoffer,
děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích