Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 35. zasedání Akademické rady AV ČR dne 10. července 2007

Akademická rada projednala tyto nejdůležitější otázky:

Vyslovila souhlas

 • se založením zájmového sdružení právnických osob – Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a Univerzity Karlovy s názvem BIOCEV, z. s. p. o.;
 • s těmito majetkovými záležitostmi:
  • se záměrem Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.;
  • s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a vymezení užívacího práva ze dne 20. prosince 2001 mezi STHSBP AV ČR a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích;
  • s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 10. prosince 2004 mezi STHSBP AV ČR a TONNER INTERNATIONAL, s. r. o.;
  • se záměrem Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., uzavřít kupní smlouvu s obcí Olešnice v Orlických horách za předpokladu, že budou splněny všechny zákonné podmínky;
  • s prodloužením nájemní smlouvy mezi Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., a CSOD, s. r. o.;
  • s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 10. dubna 1997 mezi Národohospodářským ústavem AV ČR, v. v. i., a Státní tiskárnou cenin, s. p.;
 • s přidělením startovacího bytu 2 + 0 v Praze 6-Lysolajích P. Chytilovi (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.).

Vyslovila předběžný souhlas

 • s uzavřením smlouvy o přistoupení Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., k ECNP (European Centre for Nanostructured Polymers), S.c.a.r.I.

Nesouhlasila

 • se záměrem Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., pronajmout na dobu pěti let nebytové prostory o celkové výměře 1277,64 m2 v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu Pod Vodárenskou věží 2 firmě ELSYST, spol. s. r. o.

Vzala na vědomí

 • zprávu o programu slavnostního otevření Konferenčního centra AV ČR – zámek Liblice;
 • zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu státu a práva AV ČR za rok 2006 a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.