Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > červen  > Nezařazené

INFORMACE A OZNÁMENÍ Evropský referenční rámec (CEF) pro znalost cizích jazyků


Evropský referenční rámec (CEF) pro znalost cizích jazyků a příprava k odpovídajícím, mezinárodně uznávaným zkouškám na půdě AV ČR

Evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages – CEF), vypracovaný Radou Evropy, zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje též mezinárodní standardy pro jazykové zkoušky, které uvádíme v následujícím přehledu:

CEFAngličtinaNěmčinaFrancouzštinaOstatní
C2CPEZentrale OberstufenprüfungDALF C2UNIcert IV
C1CAEZentrale MittelstufenprüfungDALF C1UNIcert III
B2FCEZertifikat Deutsch PlusDELF B2UNIcert II
B1PETZertifikat Deutsch DELF B1UNIcert I
A2KETStart Deutsch 2DELF A2
A1Start Deutsch 1DELF A1

Se vstupem České republiky do Evropské unie se požadavky určité jazykové vybavenosti kladou i na zaměstnance státní správy, některých státních institucí a částečně i Akademie věd ČR.

Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR nabízí v této souvislosti přípravné kurzy ke všem těmto zkouškám. Popis jednotlivých úrovní CEF najdete na http://www.langdpt.cas.cz.

Stupnice pokročilosti podle Evropského referenčního rámce

Elementární používání jazyka

Stupeň A1:
Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Stupeň A2:
Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Samostatné používání jazyka

Stupeň B1:
Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Stupeň B2:
Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Kompetentní používání jazyka

Stupeň C1:
Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Stupeň C2:
Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.