Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

LEGENDY A MÝTY ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATURY

 

 

Jednu z akcí k 60. výročí založení Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd a umění představovala i letošní studentská literárněvědná konference Legendy a mýty české a slovenské literatury. Ústav pro českou literaturu AV ČR ji pořádal ve dnech 11.–12. dubna 2007 za tradiční organizační a odborné podpory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy; věcnými cenami přispělo nakladatelství Academia.

Již VI. ročník konference se do programu oslav zařadil připomínkou památky Vladimíra Macury, který do zkoumání dějin literatury, a zvláště českého národního obrození vnesl sémiotickou a kulturněhistorickou perspektivu, jež osvětlila některé aspekty "mýtotvorného" úsilí obrozenců. Jedním z cílů konference bylo rozlišení dvojího pojetí mýtu: mýtus jako komplexní narativní výraz vyprávějící o počátku určitého společenství a ospravedlňující pravidla jeho fungování, forma paralelní s poznáním a básnickým zobrazením světa; a "mýtus" jako soubor kolektivně sdílených, mnohdy však iracionálních a emocionálně zatížených představ o typických hodnotách a způsobech jednání, které se snadno stávají prostředkem společenské manipulace.

Mýtus ve svém prvotním významu posloužil jako nástroj proniknutí k vnitřní povaze moderní české a slovenské poezie, např. tvorby Jana Skácela nebo Jána Buzássyho. Za objasnění klíčových rysů díla posledně jmenovaného autora obdržela referentka Zuzana Turzová (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, FF) Čestné uznání Vladimíra Macury. Stejnou poctou ocenila odborná porota i příspěvek Zdeňky Veličkové (FF Ostravské univerzity), která mytický čas ve Skácelově poezii představila navíc v perspektivě styčných bodů s orientálním myšlením a tvarovou střídmostí a kázní orientální poezie. Mýtotvorné úsilí Karla Amerlinga, rozpjaté mezi ambice vědecké a básnické, podrobila kritickému pohledu čerstvá absolventka pražské Pedagogické fakulty UK Lucie Peisertová; důsledně analytickým přístupem i průzračností výkladu si získala nejen zájem publika, ale i nejvyšší ohodnocení poroty, Cenu Vladimíra Macury. Odbornou porotu tentokrát posílily slovakistky doc. Erika Brtáňová, zástupkyně ředitelky Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislavě, a doc. Marta Germušková (FHPV Prešov), která se zároveň ujala předsednictví. Bohemistická studia reprezentovali Mgr. Iva Homolová (FF JU České Budějovice) a doc. Martin Pilař (FF OU Ostrava).

Mýty vyvstalé v historii národní literatury, v pojetí národního společenství i v současné kultuře a interkulturních vztazích podrobili zkoumání jak čeští, tak především slovenští a polští účastníci (zvláště účastnice); zazněly i příspěvky věnované úloze moderních médií v utváření novodobých mýtů osobnosti. Jedním z častých námětů diskusí byla též snaha o demytizaci tradičních sdílených mýtů a odhalení falešných představ jako příznačný projev moderní literatury. Milou příležitostí byl křest knihy předloňského laureáta Ceny Vladimíra Macury Marcina Filipowicze (Varšava, Hradec Králové) Roditelky národů (2007), věnované tvorbě českých a slovenských spisovatelek druhé poloviny 19. století. Přátelskou oporu úvodu jednání poskytl proděkan PedF UK prof. Zdeněk Helus a konferenci uzavřel předáním cen ředitel úČL AV ČR doc. Pavel Janoušek. Sborník z konference bude zveřejněn, spolu s veškerými informacemi o budoucím a předcházejících ročnících, na stránce www.ucl.cas.cz/slk/.

Karel Piorecký,
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.