Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 223. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 11. května 2007

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Usnesení vlády o odvolání a jmenování člena RVV
Usnesením vlády ze dne 2. května 2007 č. 488 byl odvolán z funkce člena Rady ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman a novým členem Rady jmenován prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Zajištění činnosti Rady
Rada se seznámila s výsledkem jednání u předsedy vlády ze dne 30. dubna 2007, kterého se zúčastnili vedoucí Úřadu vlády Bc. Jan Novák, Mgr. Petr Roupec za MŠMT a RNDr. Marek Blažka za RVV.

Jednání vlády o návrhu státního rozpočtu na VaV
Dne 2. 5. 2007 přerušila vláda, vzhledem k výhradám MZ, MMR a MV, projednávání návrhu státního rozpočtu na výzkum a vývoj. Materiál byl znovu projednán 16. 5. 2007. Rada vzala na vědomí výsledek jednání vlády z 2. 5. 2007 o návrhu SR VaV a schválila Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010, který předseda Rady předložil na schůzi vlády 16. 5. 2007.

Cíle reformy systému VaV
Rada schválila Cíle reformy systému VaV a uložila předsednictvu a sekretáři Rady předložit na 224. zasedání Rady první návrh na zajištění cílů reformy.
Mezi sedm hlavních cílů reformy patří:

  1. Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol VaV ČR, zjednodušit administrativu;
  2. Zjednodušit podporu VaV – instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově;
  3. Zajistit excelenci ve výzkumu, její zvýhodnění a její vazbu na využití výsledků pro inovace;
  4. Podmínit programovou podporu VaV spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků VaV založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů;
  5. Změnit strnulost organizační struktury veřejného výzkumu;
  6. Zajistit lidi pro výzkum, jeho personální zdroje;
  7. Intenzivně zapojit ČR do VaV v EU a další mezinárodní spolupráce.

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2005
Rada schválila výsledky meziresortního připomínkového řízení k tomuto materiálu a požádala svého předsedu o předložení materiálu vládě.

Žádost o rozpočtové opatření MŠMT a MŽP
Rada schválila návrhy odpovědí k žádostem o rozpočtová opatření MŠMT a MŽP a uložila sekretariátu Rady zaslat odpověď náměstkům ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministra životního prostředí.

Výroční zpráva RVV za rok 2006
Rada schválila každoroční Výroční zprávu Rady pro výzkum a vývoj za rok 2006 a požádala svého předsedu o předložení materiálu vládě pro informaci.

Zelená kniha Evropské komise
Evropská komise počátkem dubna 2007 zveřejnila "zelenou knihu" Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy. Jejím cílem je vyhodnotit první tříleté období (2005–2007) realizace obnovené Lisabonské strategie a stanovit priority a iniciativy pro závěrečné tříleté období (2008–2010), zároveň charakterizuje dosavadní rozvoj Evropského výzkumného prostoru (ERA) a soustřeďuje se na hlavní aspekty či potřeby dalšího rozvoje. Rada vzala na vědomí informaci o tomto materiálu a požádala členy Rady, stálé hosty a předsedy OK RVV o zaslání podkladů k diskusi k tomuto tématu do konce května 2007.

Předčasné výsledky v IS VaV
V souvislosti s přípravou na Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 byly zjištěny případy, kdy rok uplatnění výsledku předchází roku zahájení řešení projektu nebo výzkumného záměru (výsledek vznikl dříve, než bylo zahájeno řešení příslušného projektu nebo výzkumného záměru, u kterých je výsledek vykázán). U celkem 260 projektů a výzkumných záměrů je vykázáno 1027 takovýchto tzv. předčasných výsledků. Je navrhováno, aby v rámci Hodnocení 2007 nebyly předčasné výsledky (ve vazbě na příslušné projekty a výzkumné záměry) do hodnocení zahrnuty. Příslušní předkladatelé předčasných výsledků budou vyzváni k neprodlené opravě chybných dat v termínu do 30. června 2007.

Návrh rozdělení úkolů RVV mezi místopředsedy a stálé zpravodaje Rady
Radě byl předložen návrh rozdělení úkolů RVV mezi nově zvolené místopředsedy a stálé zpravodaje Rady.