Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 31. zasedání Akademické rady AV ČR

Na svém 31. zasedání, které se konalo dne 17. dubna 2007, projednala Akademická rada tyto nejdůležitější otázky:

Schválila

  • vyhlášení veřejné soutěže o projekty programu Nanotechnologie pro společnost včetně harmonogramu;
  • zprávu o výsledcích hodnocení ukončených projektů programu Informační společnost.

Vyslovila souhlas

  • aby předseda AV ČR převzal záštitu nad tematickým cyklem konferencí České křižovatky evropských dějin. 1918–1938–1948–1968, který se uskuteční v roce 2008.

Jmenovala

  • s účinností od 1. května 2007 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2012 další předsedy, místopředsedy a členy dozorčích rad pracovišť AV ČR (jmenný seznam členů rad je zveřejněn v usnesení z 31. zasedání Akademické rady na www.avcr.cz/usneseni_ar.php?m=3).

Vzala na vědomí

  • usnesení vlády ČR ze dne 2. dubna 2007 č. 323 k reformním krokům realizovaným v letech 2007–2010 k dosažení stanovených deficitů veřejných rozpočtů;
  • návrh složení pracovních komisí XXX. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh časového rozvrhu tohoto zasedání a souhlasila s předložením těchto návrhů XXX. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 26. dubna 2007;
  • podklady pro návrh usnesení XXX. zasedání Akademického sněmu AV ČR a souhlasila s předáním těchto podkladů návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR;
  • výsledky výběrových řízení na obsazení funkcí ředitelů pracovišť AV ČR a doporučila V. Pačesovi na základě návrhů rad příslušných pracovišť jmenovat navržené kandidáty řádnými řediteli (jmenný seznam ředitelů, kteří byli doporučeni k jmenování, je zveřejněn v usnesení z 31. zasedání Akademické rady na www.avcr.cz/usneseni_ar.php?m=3);
  • zprávu o výsledcích kontroly v Orientálním ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků;
  • informaci o výsledcích doplňovacích voleb do oborových rad GA AV.