Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 8. prosince 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Informace o současném stavu delimitace RVV na MŠMT
Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 25/2006 s účinností od 1. ledna 2007 zrušilo sekci výzkumu, vývoje a lidských zdrojů a odbor výzkumu, vývoje a inovací na Úřadu vlády ČR.
K 1. lednu 2007 dochází k delimitaci agendy spojené se zabezpečením činnosti Rady z Úřadu vlády ČR na MŠMT, kde vzniká samostatný útvar M5 – Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj přímo řízený ministryní, který bude mít postavení odboru.
V přechodném období od 1. ledna do 31. března 2007 bude sekretariát Rady sídlit na Úřadu vlády ČR s tím, že jeho pracovníci již budou zaměstnanci MŠMT, veškeré služby potřebné pro činnost Rady bude zajišťovat MŠMT, které zároveň do 1. dubna vytvoří podmínky pro přestěhování.

Aktualizace Doporučení Rady k odpočtu daně z příjmu
Doporučení RVV schválené na 203. zasedání v květnu 2005 bylo aktualizováno tak, aby jeho text byl v souladu se zněním zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a s pokynem D-288 MF. Rada schválila aktualizované znění Doporučení Rady k odpočtu daně z příjmu.

Zhodnocení vypsání veřejných soutěží ve VaV v rámci NPV II (usnesení k 216/A9) – MŠMT
V materiálu Zhodnocení vypsání veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji v rámci Národního programu výzkumu II, předloženém na 216. zasedání RVV, byly identifikovány hlavní problémy, jejich příčiny a návrhy řešení u veřejných soutěží ve VaV a financování NPV II. Údaje o financování budou dále upřesněny a poté znovu vyhodnoceny na přelomu let 2006 a 2007, kdy již bude známo čerpání v rámci všech podprogramů, především podprogramu Trvalá prosperita, kde čerpání prostředků teprve začíná.
Rada schválila uvedený návrh řešení situace v NPV II a požádala MŠMT jako gestora NPV II o předložení návrhu změn cílů programu podle tohoto materiálu jako součást zprávy o zahájení a stávajícím průběhu NPV II před předložením vládě (dle usnesení vlády č. 806 ze dne 28. června 2006).

Návrh stanoviska RVV k výzkumu na lidských kmenových embryonálních buňkách (VLEKB)
Rada schválila odborná stanoviska Rady k žádostem Masarykovy univerzity Brno a Ústavu experimentální medicíny AV ČR o povolení k VLEKB, ve kterých nedoporučuje MŠMT udělit povolení k výzkumu na lidských kmenových embryonálních buňkách uvedeným žadatelům, a uložila sekretariátu Rady zaslat odborná stanoviska Rady k oběma žádostem na MŠMT.
Dále Rada požádala Bioetickou komisi RVV, aby se do březnového zasedání Rady vyjádřila k potřebnosti případných dalších právních úprav problematiky VLEKB.

Metodika hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2007
Rada schválila navržený Statut a Jednací řád meziresortní pracovní skupiny pro přípravu Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2007.

Návrh Směrnice pro přípravu státního rozpočtu VaV 2008 a výhledu na roky 2009–2010
Podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje RVV zabezpečuje návrh výše celkových výdajů na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení.
Usneseními vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970 a ze dne 25. září 2006 č. 1090 byl změněn návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj, včetně střednědobého výhledu, na roky 2007 až 2009 schválený usnesením vlády ze dne 24. května 2006 č. 605. Návrh výdajů vláda nejprve snížila o 2,44 mld. Kč na rok 2007, o 3,78 mld. Kč na rok 2008 a o 3 mld. Kč na rok 2009.
Později vláda navýšila pouze výdaje na rok 2007 o 1,5 mld. Kč. Návrh výdajů na roky 2008 a 2009 zůstal již beze změny.
V uvedených údajích jsou zahrnuty i předpokládané výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj určené na krytí finanční spoluúčasti České republiky v projektech operačních programů (tzv. strukturální fondy EU 2007–2013) a v rámcových programech EU. Tyto prostředky jsou ve dvou rozpočtových kapitolách (MŠMT a MPO).
Rada schválila návrh Směrnice pro přípravu státního rozpočtu VaV 2008 a výhledu na 2009–2010 a požádala 1. místopředsedkyni Rady dr. Kopicovou o její zaslání poskytovatelům.

Jmenování zpravodaje do PSZ RVV za vysoké školy
Usnesením vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321 k odvolání a jmenování členů RVV byl z funkce člena Pracovní skupiny zpravodajů Rady odvolán prof. Ing. Petr Zuna, který byl zástupcem vysokých škol. Rada jmenovala novým zpravodajem do Pracovní skupiny zpravodajů RVV dalšího zástupce vysokých škol, doc. RNDr. Františka Ježka, CSc.

Návrh změn Jednacího řádu RVV
Návazně na změnu Statutu RVV usnesením ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321 Rada odsouhlasila návrh změn Jednacího řádu RVV.

Návrh změny Statutu Bioetické komise RVV
Cílem navrhované změny Statutu Bioetické komise (změna článku 6 odst. 2 a 3) je sjednotit úpravu střetu zájmu ve Statutu Bioetické komise a Jednacím řádu Bioetické komise a odstranění možného nesouladu obou dokumentů. Rada návrh změny odsouhlasila.

Novela zákona č. 130/2002 Sb. – spolufinancování RP EU
Cílem předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, je usnadnit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Současná právní úprava dovoluje použít institucionální prostředky v oblasti mezinárodní spolupráce pouze na úhradu poplatků za účast ČR v mezinárodních programech nebo na úhradu poplatků za členství ČR v mezinárodních organizacích.
Účelem navržené změny je umožnit použití veřejných prostředků pro úhradu českého podílu na nákladech mezinárodních projektů tam, kde takový postup připouští pravidla daného mezinárodního programu, a nikoliv nahrazovat neveřejné prostředky veřejnými, a tím snižovat finanční spoluúčast soukromého sektoru na financování výzkumu a vývoje. Rada s novelou zákona č. 130/2002 Sb. – spolufinancování RP EU – souhlasila.

NIP – odložení termínu úkolů s termínem do 31. 12. 2006
Usnesením č. 851 ze dne 7. července 2005 vláda schválila Národní inovační politiku České republiky na léta 2005–2010, kterou uložila Radě pro výzkum a vývoj splnit do 31. prosince 2006 několik úkolů. Úkoly uvedené v příloze jsou však vázány na novelu zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jejíž věcný záměr bude vládě předložen do konce června 2007. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy požádala tedy předsedu vlády ČR o prodloužení termínu do 31. prosince 2007.

Návrh na zrušení 219. zasedání Rady dne 12. 1. 2007
Záležitosti spojené s přechodem RVV z Úřadu vlády ČR na MŠMT neumožňují sekretariátu Rady připravit kvalitně podklady na 219. zasedání Rady dne 12. ledna 2007. Rada schválila návrh zrušení 219. zasedání Rady a pověřila předsednictvo a PSZ Rady vyřizováním neodkladných záležitostí v době mezi 218. zasedáním Rady (8. prosince 2006) a 220. zasedáním Rady (9. února 2007).

Operační program výzkum a vývoj pro inovace – aktuální stav přípravy
EK během jednání 7. prosince 2006 vyjádřila kritické připomínky ve třech oblastech – program pro Prahu, program MMR a sloučení dvou Operačních programů týkajících se VaVaI – Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) a Podnikání a inovace (PI). MŠMT ani MPO si nepřejí sloučení oboru programů, proto je nezbytné zaujmout jasné stanovisko a sdělit ho ministru pro místní rozvoj.
Rada vzala na vědomí Informaci o aktuálním stavu projednávání operačního programu VaVpI s Evropskou komisí. Dále vyjádřila nesouhlas se sloučením tohoto operačního programu (VaVpI) s operačním programem (PI), podpořila spolupráci MŠMT a MPO při koordinaci těchto operačních programů a doporučila jednání na vrcholné úrovni MŠMT, MPO a MMR pod vedením premiéra ČR. Rada pověřila předsedu Rady, aby toto stanovisko sdělil písemně ministrovi pro místní rozvoj a doporučila MPO, aby vypustilo v OP PI podmínku omezující účast nadnárodních firem a jejích součástí.

Různé
Rada vzala na vědomí zprávu ze 13. zasedání mezinárodní Bioetické komise, která se konala 20.–22. listopadu 2006 v Paříži.