Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR

 

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

 

Dne 14. prosince 2006 se v tradičních prostorách Národního domu na Vinohradech sešlo XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR, které bylo ustavující schůzí nově konstituovaného Akademického sněmu pro funkční období 2006–2010. Nový Sněm, který je nejvyšším samosprávným orgánem Akademie věd ČR, má v současné době 239 členů, z nichž je 51 ředitelů a pověřených vedoucích vědeckých pracovišť AV ČR, 129 volených zástupců pracovišť a 59 členů externích – významných domácích a zahraničních vědců, zástupců vysokých škol, podnikatelských kruhů a bank.

Ustavujícího zasedání Sněmu se zúčastnilo celkem 210 jeho členů, tj. 88 % z celkového počtu. V budoucnosti bude Sněm doplněn ještě o 10 zástupců státních orgánů, které bude jmenovat vláda ČR, a po 1. lednu 2007 se jeho členy podle nových Stanov AV ČR stanou i ředitelé a volení zástupci dosavadních servisních pracovišť AV ČR – Knihovny AV ČR, v. v. i., a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Z členů Akademického sněmu je kolem 60 % těch, kteří tuto funkci zastávají již druhé nebo třetí období, a 40 % členů nových. To vytváří optimální předpoklady jak pro kontinuitu činnosti Sněmu, tak i pro potřebný příliv nových podnětů a myšlenek.

Zasedání Sněmu zahájila nová znělka Akademie věd ČR a krátký uvítací projev předsedy AV ČR prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc. Dalšího řízení jeho jednání se pak z pověření předsedy ujal místopředseda AV ČR prof. PhDr. J. Pánek, DrSc. Po vykonání úvodních procedur, jimiž byly schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Sněmu, pak promluvil nejprve prof. V. Pačes, který přednesl Zprávu o činnosti Akademické rady za období od XXVIII. zasedání Akademického sněmu a o jejích současných úkolech. Na projev V. Pačesa (viz str. 4) navázalo vystoupení ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR PhDr. Miroslavy Kopicové a poté Zpráva o činnosti Vědecké rady AV ČR od jejího zvolení v březnu 2005, kterou přednesl předseda Vědecké rady prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. Ten ve své zprávě informoval o řadě aktivit a iniciativ Vědecké rady směřujících zejména k účinnější podpoře excelence ve vědecké práci a ke zvýšení koncepčnosti činnosti Akademie. Ve společné diskusi k předneseným projevům vystoupilo šest členů a hostů Sněmu, mezi nimi předseda Rady vysokých škol prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. a prezident Asociace výzkumných organizací Ing. Miroslav Janeček, CSc.

Dalším bodem jednání bylo Schválení nového jednacího řádu Akademického sněmu, který vychází z nových Stanov AV ČR a na základě dosavadních zkušeností podrobněji a přesněji upravuje některé procedurální otázky činnosti Sněmu. Předložený návrh jménem Akademické rady uvedl a odůvodnil místopředseda AV ČR Ing. Pavel Vlasák, DrSc. K návrhu neměli členové Sněmu žádné připomínky a bude tedy v praxi uplatněn počínaje příštím zasedáním Sněmu.

Jednu ze svých velmi důležitých povinností splnil nově ustavený Sněm i dalším bodem svého programu, jímž byla Volba Dozorčí komise Akademického sněmu. Ve dvoukolové volbě, kterou vedl předseda volební komise Sněmu doc. RNDr. Karel Oliva, Ph.D., byl zvolen plný stanovený počet členů komise, kterou tvoří pět interních a čtyři externí členové Sněmu. Jmenovité složení Dozorčí komise je uvedeno v IX. bodě dále zveřejněného usnesení Sněmu.

Osmým bodem sněmovního jednání byla každoroční Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2007, kterou přednesl a odůvodnil člen předsednictva Akademické rady a předseda její Ekonomické komise RNDr. Jiří Rákosník, CSc. Konstatoval úspěšné a efektivní využití rozpočtových prostředků poskytnutých na činnost AV ČR v roce 2006, popsal složitý průběh jednání o rozpočtu na rok 2007 a jeho konečný, vcelku velmi příznivý výsledek. Dále podrobně vysvětlil navrhovanou strukturu rozpočtu a jeho rozpis včetně některých důležitých metodických změn a zvláště zdůraznil, že dosaženého nárůstu prostředků je třeba využít velmi promyšleně a odpovědně. V diskusi se k předloženému materiálu vyjádřili tři účastníci zasedání, kteří však nenavrhli žádné jeho změny.

Po polední přestávce byl nejprve projednán Návrh nového statutu Grantové agentury Akademie věd ČR, jehož projednání uvedl člen Akademické rady RNDr. Miroslav Flieger, CSc. Předložený návrh vychází z nových Stanov AV ČR a na základě dosavadních zkušeností zavádí důležité změny v organizační struktuře Grantové agentury a v postavení členů jejích oborových rad. Novinkou je rovněž zřízení nové kategorie standardních badatelských grantových projektů, tzv. mezioborových projektů. V diskusi k návrhu byly doporučeny dílčí úpravy a upřesnění některých jeho ustanovení.

Dalším bodem programu bylo schválení Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR. Předložený návrh uvedla v zastoupení předsedy Vědecké rady AV ČR její místopředsedkyně Ing. Blanka Wichterlová, DrSc. Návrh nahrazuje dosud platná pravidla pro zařazování výzkumných a vývojových pracovníků AV ČR do kvalifikačních stupňů a řeší celou problematiku kariérního vývoje vědeckých a odborných pracovníků pracovišť AV ČR v širším kontextu. V návaznosti na tento návrh byl projednán i jedenáctý bod programu, kterým byl Návrh zásad pro odměňování zaměstnanců pracovišť AV ČR v souvislosti s přechodem těchto pracovišť na právní a ekonomickou formu veřejných výzkumných institucí. Návrh, který je výsledkem podrobných diskusí a úvah v Ekonomické komisi AV ČR, přednesl a odůvodnil J. Rákosník. Oba návrhy se pak staly předmětem živé diskuse, v níž vystoupilo osm členů a hostů Sněmu a z níž vyplynula doporučení k úpravám některých ustanovení kariérního řádu. Vzhledem k rozpornosti některých připomínek bylo konečné rozhodnutí o nich odsunuto až na jednání o konečném usnesení Akademického sněmu.

Posledním bodem jednání byla Zpráva odstupující Dozorčí komise Akademického sněmu, kterou přednesl její předseda prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. Ve zprávě komise konstatovala, že Akademická rada splnila usnesení předchozího zasedání Sněmu, kladně ocenila její práci a vyslovila některá doporučení k další činnosti Akademie. Zároveň doporučila Akademickému sněmu, aby přijal všechny návrhy, které byly předloženy ke schválení jeho XXIX. zasedání. Ke zprávě odstupující Dozorčí komise neměl Sněm připomínky.

Vzhledem k tomu, že k přednesení "volných návrhů" se z účastníků jednání nikdo nepřihlásil, přistoupil Sněm ke schvalování svého závěrečného usnesení, které vedl předseda návrhové komise Sněmu a člen Akademické rady PhDr. Petr Nejedlý. V průběhu tohoto schvalování rozhodl Sněm po další podrobné diskusi i o přijetí či nepřijetí pozměňovacích návrhů k jednotlivým předloženým materiálům. Závěrečné usnesení Sněmu bylo schváleno téměř jednomyslně: proti jeho přijetí hlasoval jeden a hlasování se zdržel rovněž jeden člen Sněmu.

Závěrem lze tedy konstatovat, že XXIX. zasedání Akademického sněmu se podařilo jeho program, který byl tentokrát mimořádně obsažný a náročný, v celém rozsahu kvalitně projednat, a učinit tak řadu důležitých kroků k naplňování nových Stanov AV ČR i k úspěšnému přechodu akademických pracovišť do právní a ekonomické formy veřejných výzkumných institucí.

Dokumenty schválené Akademickým sněmem jsou uveřejněny na www.avcr.cz.

MIROSLAV ŠMIDÁK,
Kancelář AV ČR