Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 24. zasedání Akademické rady AV ČR

Na svém 24. zasedání, které se konalo dne 21. listopadu 2006, projednala Akademická rada tyto nejdůležitější otázky:

Schválila

  • zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a další podkladové materiály pro jednání XXIX. zasedání Akademického sněmu (návrh Jednacího řádu Akademického sněmu AV ČR, zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR (v období IV. 2005–XII. 2006), zprávu o ekonomické situaci AV ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2007, návrh nového Statutu Grantové agentury AV ČR, návrh Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR, návrh Zásad pro odměňování zaměstnanců pracovišť AV ČR)
  • přidělení účelové dotace 14 projektům programu Nanotechnologie pro společnost dle návrhu Rady programu v celkové předpokládané částce 199 821 000 Kč určené na podporu projektů v roce 2007
  • dotace na podporu vydávání odborných časopisů pracovišť AV ČR, které se považují za hodné zvláštního zřetele a byly vybrány jak vzhledem k jejich úrovni, tak na základě ekonomických ukazatelů
  • uzavření smlouvy mezi AV ČR a firmou Adobe Systems, s. r. o., o vstupu AV ČR do licenčního programu CLP 4.5 EDU firmy Adobe Systems, s. r. o.
  • postup a osnovu pro zpracování výročních zpráv o činnosti pracovišť Akademie věd ČR za rok 2006 a osnovu souhrnné výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2006

Vzala na vědomí

  • zprávu o volbě a jmenování členů Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2006–2010
  • zprávu o složení Komise pro etiku vědecké práce na funkční období 2006–2010