Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

ZÁKLADNÍ TEZE VYSTOUPENÍ MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR MIROSLAVY KOPICOVÉ

 

Obrázek k článku 

 

Bývá zvykem na tomto místě zdůrazňovat, že věda, výzkum a vývoj patří k prioritám vlády. Myslím, že to lze dokumentovat řadou kroků, které jsme během pár měsíců učinili:

  • Oproti návrhu rozpočtu, který po sobě zanechala minulá vláda, došlo k výraznému navýšení prakticky jen v oblasti výzkumu a vývoje (kde hrozil propad o 2,4 miliardy) a pro oblast vysokého školství (kde chyběly prostředky na nárůst počtu studentů, sociální stipendia i na výzkum).
  • Do oblasti vědy a vysokého školství se podařilo vložit navíc 2,5 mld. Kč, z toho 1,5 mld. do výzkumu a vývoje (500 milionů na AV ČR, 500 milionů na výzkumné záměry a 500 milionů na kofinancování projektů z EU).
  • Lze tedy snadno nahlédnout, že na navýšení prostředků oproti "letní verzi" státního rozpočtu se vedle vysokých škol výrazně podílela AV ČR.
  • Za zdůraznění stojí i to, že jsme na příští rok zajistili dostatečné prostředky na kofinancování projektů, které budou financovány z EU.
  • Kofinancování projektů financovaných z EU (zejména v tzv. Rámcových programech, tj. RP 6 a RP 7) jsme navíc podpořili přípravou novely zákona 130/2002, která umožní, aby prostředky na kofinancování projektů byly mandatorními výdaji, tj. po získání projektu v rámci některého z evropských systémů podpory VaV nebude třeba doma procházet zdlouhavými procedurami nového posuzování projektů a přiznávání prostředků na kofinancování (novela je podána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR).
  • Stále usilujeme o řešení problému DPH ve výzkumu a vývoji. Chceme, aby u projektů hrazených z EU, kde DPH není uznatelným nákladem, bylo možné požádat o vrácení DPH. Připravená novela sice narazila na nesouhlas v PSP u ministra financí, ale intenzivně jednáme o jejím přijatelném znění, jsme přesvědčeni, že tato změna přinese do české vědy více prostředků z EU.
  • Dále hledáme způsob, jak tváří v tvář zákonu o DPH zrovnoprávnit firmy a veřejné výzkumné instituce, které se již téměř všechny staly plátci DPH. Není to snadné a zde patří dík všem těm z AV ČR, kteří s námi na této změně spolupracují a veřejně naše kroky tímto směrem podporují.
  • Stále usilujeme o to, aby operační programy, zejména pak VaVpI přinesly co nejvíce prostředků pro růst výzkumných kapacit české vědy. Věřím, že prostředky z Operačních programů přispějí k ještě těsnější spolupráci ústavů AV ČR, vysokých škol a podniků.
  • Po určitých obtížích způsobených delimitací Rady pro výzkum a vývoj se nakonec podařilo RVV stabilizovat – minulý týden jsme dospěli k řešení, které se zdá být pro všechny strany přijatelné: RVV sice bude fungovat v rámci MŠMT, její nezávislost ale bude zajištěna nejen statutem, ale i způsobem jejího začlenění v rámci MŠMT. I zde patří dík vedení AV ČR za spolupráci a trvalou podporu při hledání přijatelného řešení pro RVV.
  • Svědectvím o naší spolupráci je i zastoupení AV ČR v RVV. Jak asi víte, podařilo se nám prosadit systém obsazení, který ze 14 míst v RVV (kromě předsedy) alokuje sedm míst pro akademický výzkum, přičemž AV ČR nominuje dva řádné členy a jednoho stálého hosta, vysoké školy nominují celkem čtyři členy a GA ČR člena jednoho.

Jednotlivé ústavy AV ČR čeká v příštím roce transformace na VVI. Nebude to snadný krok. Jsem ale přesvědčena, že jeho výsledný efekt bude velmi pozitivní. Za největší pozitivum považuji, že ústavy AV ČR budou mít stejnou právní formu jako veřejné vysoké školy. To zcela nepochybně přispěje k ještě většímu prohloubení spolupráce nejen na poli výzkumu, ale též ve výuce a při přípravě doktorandů. Dovolím si říci, že tento krok přispěje k celkové modernizaci institucionálního uspořádání výzkumu a vývoje i našeho systému terciárního vzdělávání.