Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 25. zasedání Akademické rady AV ČR

Na svém 25. zasedání, které se konalo dne 5. prosince 2006, projednala Akademická rada tyto nejdůležitější otázky:

Schválila

 • opatření k dokončení přechodu pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce v roce 2007
 • úpravu pravidel pro udělování Fellowship J. E. Purkyně význačným a perspektivním vědeckým pracovníkům předloženou v souvislosti s novou právní úpravou odměňování podle zákona o VVI a Zákoníku práce
 • upravené znění Pravidel pro udělování vědeckého titulu "doktor věd"
 • smlouvu o zřízení a provozování Laboratoře tkáňové biomechaniky, společného pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Technické univerzity v Liberci
 • smlouvu o zřízení a provozování Laboratoře optických měřicích metod, společného pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Technické univerzity v Liberci
 • smlouvu o zřízení a provozování Centra právně-historických studií, společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • vzorová pravidla pro hospodaření veřejných výzkumných institucí s fondy
 • rozdělení dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury v roce 2006
 • orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2007

Jmenovala

 • ředitelkou Českého historického ústavu v Římě s účinností od 1. ledna 2007 prof. PhDr. Zdeňku Hledíkovou, CSc.

Vzala na vědomí

 • informaci o navrhovaném složení dozorčích rad pracovišť AV ČR
 • zprávu o průběhu konání Týdne vědy a techniky 2006
 • průběžnou informaci stavu udělování vědeckého titulu "doktor věd"
 • informaci o zajištění legálního užívání software podléhajícího ochraně podle autorského práva