Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > říjen  > Academia

ODBORNÉ PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

 

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

 

MILAN POKORNÝ
ROMÁNOVÁ EPOPEJ V ŽÁNROVÝCH A MEZILITERÁRNÍCH SOUVISLOSTECH
Publikace se zabývá románovou epopejí jakožto souhrnem žánrových předpokladů ke komplexnímu zachycení tématu, kterým je zpravidla rozměrný úsek reálného historického procesu. Analyzovaná prozaická díla byla vybrána z okruhu románových epopejí ve slovenské (a částečně české) literatuře 50. až 70. let 20. století.

JIŘÍ KŘEČEK
JEDINEC: GEN – PROSTŘEDÍ – VÝVOJ
Jedinec zpravidla bývá brán jako uspořádaná a nedělitelná celistvá živá bytost. Záměrem autora knihy je doložit, že jedinec existuje také jako děj. Je uspořádán a nedělitelný nejen v prostoru, ale také v čase. Tento spis je určen především biologům, ale je též vhodným doplňkem pro studenty medicíny, kterým by mohl pomoci nalézt představu o souvislostech dějů probíhajících v živém organizmu.

JAROMÍR KŘEMEN
MODELY A SYSTÉMY Náplní publikace je teorie znalostních (kognitivních) modelů, přičemž takovým modelem se rozumí soubor relevantních znalostí o jisté ontologické entitě. Obsah knihy čerpá z poznatků kognitivní psychologie, z poznatků lingvistiky, teorie formálních jazyků i zcela nových poznatků týkajících se vágnosti významu jazykových konstrukcí.

MARCELLO BARBIERI
ORGANICKÉ KÓDY
Úvod do sémantické biologie

Práce z oboru teoretické biologie osvětluje čtenáři existenci organických kódů, které se v přírodě objevovaly v průběhu celé historie života a vyznačovaly tak její hlavní kroky. Tato kniha zaujme všechny biology a každého, kdo se zajímá o vznik a evoluci života na Zemi.

FRANTIŠEK MORAVEC
DRACUNCULOID AND ANGUILLICOLOID NEMATODES PARASITIC IN VERTEBRATES
Anglicky psaná kniha je prvním monografickým zpracováním dvou významných skupin tkáňových parazitů. Poskytuje základní údaje o všech dosud známých druzích drakunkuloidních a anguilikoloidních hlístic a umožňuje jejich druhovou determinaci. Shrnuje dosavadní znalosti o taxonomii, morfologii, biologii a ekologii těchto parazitů, obsahuje určovací klíče, popisy a vyobrazení všech druhů, které cizopasí na obratlovcích, tedy i na lidech.

MARTINUS VELTMAN
FAKTA A ZÁHADY VE FYZICE ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC
Nositel Nobelovy ceny za fyziku ve svém díle přibližuje cestu, kterou moderní věda urazila při odkrývání záhad nitra hmoty. Autor předkládá nejen vědecký, ale také osobní pohled na pozoruhodný svět fyziky elementárních částic. Poutavý výklad je veden na úrovni přístupné studentům vyšších ročníků gymnázií.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V ZÁŘÍ 2007

  1. Beneš, E. – Paměti 1938–1945 I.–III., editor Hauner, M., Academia (s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a AV ČR)
  2. Bystrov, V. – Osud generála. Komentář k některým dokumentům o životě a tragickém konci Sergeje Vojcechovského (s podporou Ministerstva obrany ČR, Ministerstva kultury ČR, akciové společnosti Pražská energetika a Výboru „Oni byli první“)
  3. Trbuhovićová-Gjurićová, D. – Ve stínu Alberta Einsteina: Tragický život Milevy Einsteinové-Marićové
  4. Pokorný, Z. – Exoplanety – Najdeme ve vesmíru další Zemi? (vydáno s podporou AV ČR)
  5. Mařík, V., Štěpánková, O. – Umělá inteligence 5 (vydáno s podporou AV ČR, grantů a výzkumných projektů, pozn.: grantů a projektů je 25)

Tituly ostatních nakladatelů:

  1. Luňák, P. – Plánování nemyslitelného. Československé válečné plány 1950–1990, Dokořán
  2. Singh, S. – Velký třesk, Argo/Dokořán
  3. Fromm, E. – Anatomie lidské destruktivity, Aurora
  4. Sak, R. – Josef Jungmann. Život obrozence, Vyšehrad
  5. Spiegel, P. – Kdo jsou Židé?, Barrister & Principal

Knihkupcův tip: Lewis-Wiliams, D. – Mysl v jeskyni – Vědomí a původ umění, Academia

SOŇA JANOVCOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz