Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2007  > říjen  > Z Bruselu

PRIORITY PORTUGALSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ VE VĚDĚ

Obrázek k článku 

Portugalsko převzalo předsednictví Evropské unie po Německu v červenci t. r. Jednou z jeho priorit je i věda a výzkum, které spadají pod ministerstvo vědy, technologií a vysokého školství. Ministr José Mariano Gago se chce během portugalského předsednictví zaměřit zejména na zvýšení investic do vědy v soukromém i veřejném sektoru a na kvalifikované lidské zdroje ve vědě.

Evropské unii se stále nedaří dosáhnout cílů Lisabonské strategie. Portugalské předsednictví by rádo zahájilo nový cyklus této strategie, kde by jeden z pilířů tvořila právě věda a technologie. Za jeden ze závažných problémů označilo Portugalsko neznalost, co se děje na národních úrovních pro splnění cílů této strategie. Proto by měla být Radě v prosinci představena kniha, ve které by každá země popsala, jak se snaží těchto cílů na národní úrovni dosáhnout. Tato výměna informací má přispět k efektivnějším poznatkům a předávání zkušeností. Podle ministra Gago jsou mezivládní akce cestou k cílům, jež jsou v oblasti vědy a inovací vytyčeny.

Evropským výzkumným prostorem obecně se bude zabývat i konference The Future of Science and Technology in Europe, která se uskuteční 8.–10. října 2007 v Lisabonu. Jedná se o prodlouženou debatu o tématech Zelené knihy a budoucnosti evropského výzkumu jako takového.

Stejnou otázku řešila i červencová Rada pro konkurenceschopnost. Většina členských zemí zde vyslovila souhlas, že konkrétní kroky závisí na samotných státech. Země přispívají k vytváření lepších programů na podporu vědy či k vytváření podmínek pro kvalitní výzkumné pracovníky, pokrok je tedy na nich. Ministr Gago v rozhovoru pro Research Europe uvedl, že jsme na začátku procesu hodnocení národních politik v evropském duchu a s evropskými cíli, ale veškerá práce musí být odvedena doma. Zároveň poukázal na fakt, že by se mělo více prostoru věnovat předávání zkušeností. Ministr Gago věří, že Evropská unie může stavět na své různorodosti a že způsoby k dosažení stejných cílů mohou být různé.

Všechny státy se dnes ale potýkají se stejnými problémy – věda a technologie jsou těsně provázány s veřejným sektorem a lidskými zdroji. Ty jsou spjaty s univerzitním systémem a jeho reformou. Proto je modernizace vysokého školství jednou z priorit portugalského předsednictví. Od roku 2003 sice Evropská komise vydala tři sdělení týkající se modernizace univerzit, zatím však neexistuje silná politická vůle něco opravdu změnit. I k tomuto účelu by měla sloužit konference Modernising universities in Europe, která se bude konat 6. a 7. listopadu 2007 v Lisabonu. Jejím cílem je přijmout konkrétní kroky tak, aby se problémem reformy začala zabývat i Rada.

Za následující cíle si portugalské předsednictví klade schválení všech čtyř navržených společných technologických iniciativ (JTI): Artemis, Clean Sky, Innovative medicine Initiative a ENIAC. Možná nebudou všechny tyto JTI předloženy ke schválení najednou, ale do konce roku 2007 by to být mělo. Od ledna 2008 by pak mohly zahájit činnost. Další ze „zděděných priorit“ je Evropský technologický institut. Zde se v současné době vede většina diskuzí kolem jeho financování. Řešení je tedy v rukách ministrů financí. Portugalci doufají, že se jim tento tvrdý oříšek podaří rozlousknout před koncem roku.

Cílem portugalského předsednictví je také podpora debaty na téma publikování vědeckých a technických informací zejména v souvislosti s širokou dostupností informací pomocí informačních technologií. Přenos znalostí a jejich sdílení je v digitálním věku důležitou otázkou. Předsednictví proto zamýšlí ustanovit platformu (ve smyslu uskupení) členských států, která by se určitá opatření snažila politicky prosadit.

Evropská komise připravuje zprávu k hodnocení Evropské strategie pro nanovědy a nanotechnologie v polovině období. Portugalské předsednictví se domnívá, že tyto oblasti zůstávají neprávem oddělovány. I zde se uvažuje o utvoření platformy, která bude určitě jedním z diskutovaných témat na High Level Conference on Nanotechnologies od 19.–22. listopadu 2007 v portugalském městě Braga.

Více informací o portugalském předsednictví a vědě naleznete na http://cordis.europa.eu/portugal/presidency/.

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR