Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 226. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 12. října 2007

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Usnesení vlády ze dne 3. října 2007 č. 1102 k návrhu na odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj
Členem RVV je vždy představitel vysokých škol, což bývá předseda České konference rektorů. Profesoru Petru Sáhovi, prorektorovi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, skončilo funkční období předsednictví v České konferenci rektorů a byl vládou odvolán z funkce člena Rady. Členem Rady se stal nově zvolený předseda České konference rektorů, rektor České zemědělské univerzity, prof. Jan Hron. Prof. Sáha pro své zkušenosti a přínos pro výzkum a vývoj byl jmenován stálým hostem Rady.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Rada vzala na vědomí předložené materiály a informace o postupu přípravy operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) s tím, že návrh řešení problémů uvedených v odpovědi ministryně D. Kuchtové premiérovi ze dne 3. října 2007 na jeho čtrnáct otázek byl již výrazně pozměněn navazujícími jednáními, která poté začala probíhat podle povinného principu partnerství. Rada konstatovala, že do přípravy OP VaVpI zasáhla v roce 2007 pouze dvakrát, dne 18. července 2007, kdy předložila MŠMT návrh programu upravený podle připomínek EK ze dne 13. července 2007, který se podle společného prohlášení s ministryní D. Kuchtovou měl stát východiskem pro další práce a jednání. Dále ve dnech 14.–17. září 2007, kdy se souhlasem ministryně Kuchtové byly opraveny hrubé chyby v návrhu operačního programu a jeho prováděcího dokumentu pro audit připravenosti, které mj. vylučovaly většinu regionů z možnosti ucházet se o významnou část prostředků z tohoto programu.
Rada proto odmítla spekulace o převzetí odpovědnosti Rady za přípravu OP VaVpI, která náležela a náleží výlučně řídícímu orgánu – MŠMT.
Rada uvítala zahájení komunikace MŠMT s hospodářskými a sociálními partnery, ke které od 3. října 2007 postupně poprvé v letošním roce dochází s tím, že Rada bude nadále vystupovat jako jeden z partnerů a usilovat o dosažení konsensu, plnit své úkoly stanovené zákonem o podpoře výzkumu a vývoje, zejména v oblasti financování tří operačních programů z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj včetně výdajů na udržitelnost OP VaVpI a podílet se na koordinaci tří operačních programů v rámci Koordinačního výboru konkurenceschopná česká ekonomika, popř. jinými schválenými mechanismy.
Rada uložila svým zástupcům v pracovní skupině ERDF a Monitorovacímu výboru dr. Blažkovi a Ing. Janečkovi, aby zastávali její stanoviska, zejména ohledně možností výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj ve vazbě na indikátory aj. tak, jak bylo uvedeno v podkladu pro jednání dne 3. října 2007 Financování a udržitelnost výdajů na operační program Výzkum a vývoj pro inovace, a aby prosazovali připomínky uvedené ve stanovisku předsednictva Rady k návrhu OP VaVpI ze dne 2. října 2007.

Rada schválila Doporučení Rady pro aplikaci Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací číslo 2006/C 323/01 připraveného ve spolupráci s ÚOHS a pověřila sekretáře Rady, aby seznámil s Doporučeními Rady poskytovatele a příjemce podpory z veřejných prostředků ve výzkumu a vývoji zveřejněním schváleného materiálu na webových stránkách www.vyzkum.cz.

Vyhodnocení plnění Národní inovační politiky ČR na léta 2005–2010 v r. 2007
Na základě usnesení vlády ze dne 7. července 2005 č. 851, kterým vláda schválila Národní inovační politiku České republiky na léta 2005 až 2010, byl zpracován materiál, který podává zprávu o splněných, částečně splněných, nesplněných a odložených opatřeních Národní inovační politiky. Materiál byl Radou projednán a schválen a následně bude po vypořádání meziresortního připomínkového řízení v listopadu 2007 předložen vládě.

Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV – doplňující volby
Rada požádala svého předsedu Ing. Topolánka, aby na základě výsledků doplňujících voleb jmenoval dalšími členy Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV prof. Zunu a prof. Ludwiga.

Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV za rok 2007, zpráva o činnosti RVV za rok 2007, zpráva o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2007 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn členů poradních orgánů Rady za rok 2007
Tento každoročně zpracovávaný materiál byl Radou projednán a schválen a následně bude po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložen vládě.

Sekretariátem Rady byl připraven návrh Statutu a Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, který Rada na zasedání odsouhlasila. Tyto materiály budou po podpisu předsedy Rady zveřejněny na www.vyzkum.cz.

Rada znovu požádala MŠMT, aby urychleně předložilo návrh novely nařízení vlády č. 461/2002 Sb. a č. 462/2002 Sb. tak, aby byly v souladu se závazky ČR sladěny do konce roku 2007 s Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. MŠMT se zavázalo novelu předložit tak, aby vstoupila v platnost od počátku roku 2008.

V současné době není třeba provádět Novelu nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje. Po přesném a konečném definování systému monitorování výdajů v rámci operačních programů bude potřeba přípravy novely znovu posouzena.
Rada schválila navržený postup řešení, uložila sekretariátu Rady projednat s MŠMT případné změny a úpravy popisů předávaných údajů do IS VaV s ohledem na evidenci mezinárodních projektů v IS VaV tak, aby byla splněna povinnost § 12 a 31 zákona č. 130/2002 Sb. a § 2 nařízení vlády č. 267/2002 Sb.

Rada schválila každoročně do vlády předkládaný materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím 2007 a uložila sekretariátu Rady zaslat materiál do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání připomínek předložit vládě.

Vyřazení výsledků, které nesplňují definici z Hodnocení 2007
Rada schválila seznam neimpaktovaných časopisů, které nejsou "odbornými recenzovanými časopisy" a jejichž výsledky nebudou zahrnuty do Hodnocení VaV a jeho výsledků 2007, a uložila předsednictvu po vyjádření poskytovatelů seznam dne 19. října schválit.
Rada schválila vyjádření dr. Blažky, předsedy Komise pro hodnocení výsledků RVV, k dopisu prof. Pánka, místopředsedy AV ČR, a požádala předsedu AV ČR o písemné vysvětlení postupu prof. Pánka.

Program výzkumu a vývoje v kraji Vysočina
Ze strany kraje Vysočina, jako poskytovatele podpory, nebyly dodrženy požadavky Evropské komise, které jsou v jejím stanovisku definovány a na základě kterého byla Evropskou komisí podpora posouzena jako slučitelná se společným trhem ES.
Rada odmítla tento materiál označovat jako program výzkumu a vývoje, jak je definováno v § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., a v tomto předloženém znění se jím dále nebude zabývat.
Rada nedoporučila kraji Vysočina materiál v předloženém vyhotovení vládě předkládat a vládě doporučila materiál neschválit v předloženém znění.