Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 37. zasedání Akademické rady AV ČR dne 2. října 2007

Akademická rada projednala tyto nejdůležitější otázky:

Svolala

 • v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR XXXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR (třetí zasedání Sněmu v pátém funkčním období 2006–2010) na úterý 18. prosince 2007 v 9:30 hodin a navrhla mu tento program:
  1. Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu;
  2. Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXX. zasedání Akademického sněmu a Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích přeměny pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce – V. Pačes;
  3. Doplňovací volba do Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 2005–2009 (seznam kandidátů rozeslán členům Sněmu s pozvánkou);
  4. Návrh na zřízení Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. – J. Drahoš;
  5. Návrh rozpočtu Akademie věd České republiky a jeho rozpisu na pracoviště v roce 2008 – J. Rákosník;
  6. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Spížek;
  7. Volné návrhy;
  8. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání.

Vyslovila souhlas

 • se zásadami připravované směrnice o ubytování pro ubytovnu Mazanka a penzion Sedlec,
 • s prodejem nemovitosti č. p. 70 v obci Koleč na stavební parcele č. 122 a stavební parcely č. 122,
 • s vložením pozemků parc. č. 1039/6, parc. č. 1039/9, parc. č. 1040/2, parc. č. 1041/2 a parc. č. 1047/3 v kat. území a obci Průhonice vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, do vlastnictví Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.,
 • s přidělením startovacího bytu 2+1 v Praze 6-Lysolajích RNDr. M. Gálovi, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.).

Jmenovala

 • RNDr. A. Štikovou tajemnicí Rady programu Podpora projektů cíleného výzkumu.

Projednala

 • návrh metodického pokynu k průběžnému hodnocení výzkumných záměrů a zhodnocení výsledků vědecké a odborné činnosti pracovišť AV ČR.

Vzala na vědomí

 • usnesení vlády České republiky ze dne 19. září 2007 č. 1062 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2009 a 2010 a střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010,
 • záměr Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., vydávat časopis s podtitulem Revue Akademie věd ČR pro vědu a umění,
 • návrh předpokládaných výdajů na popularizaci pro rok 2008,
 • informaci o dohodách s distributory softwaru v AV ČR,
 • vyjádření k návrhům smluv o výkonu funkcí členů orgánů veřejné výzkumné instituce.