Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Transfer technologií ve veřejném zájmu

Motto Strategie AV21 „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ mj. předesílá podporu mezioborové a meziinstitucionální synergie více než 50 pracovišť Akademie věd České republiky. Právě proto, aby výzkum opravdu sloužil společnosti, otevřela Akademie věd své nové Centrum transferu technologií, jehož prostory se celé řadě hostů slavnostně představily v pondělí 16. května.
Je známo, že přenos poznatků a technologií z akademického prostředí do praxe není vůbec jednoduchý. Špičkový vědecký výzkum často řeší problémy a odpovídá na otázky, jejichž praktické uplatnění je současné době vzdáleno. Proto je tolik potřebná další péče, která umožní vědecké výsledky převtělit v inovace. A podporu si žádá i navazování komplexnějších spoluprací s mimoakademickým světem.

otevreni_CTT_01.JPG otevreni_CTT_09.JPG otevreni_CTT_09.JPG otevreni_CTT_09.JPG otevreni_CTT_09.JPG otevreni_CTT_09.JPG otevreni_CTT_09.JPG                                                                                                                                                                                                                                                    

Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

Duchovní otec projektu, prof. Josef Lazar k tomu dodává:
Založili jsme Centrum transferu znalostí a technologií AV ČR, které má tyto nesnadné cíle naplnit. V případě Akademie se nejedná o první pokus tohoto typu a navíc jsme dnes výrazně bohatší o cenné zkušenosti z řady pracovišť Akademie věd, kde podobná centra vznikla díky účelové podpoře z projektů strukturálních fondů, nebo Technologické agentury. Nyní se snažíme jejich práci koordinovat a podpořit na úrovni Akademie jako celku, což je užitečné mj. proto, abychom směrem k aplikačním partnerům dosáhli kritického objemu a lepší vyjednávací pozice.
Významnou inspiraci jsme čerpali v zahraniční a modelem nám nejbližším je centrum Max-Planck Innovations při Společnosti Maxe Plancka v Německu. Tato společnost je naší Akademii v mnohém blízká posláním i strukturou. Nesmírně zajímavá je historie tohoto centra i poznání, jak dlouhá a strastiplná cesta vedla k funkčnímu modelu, který se nyní může chlubit řadou úspěchů. Poskytuje poučení, že nelze očekávat skvělé výsledky ze dne na den, ovšem tak tomu je ve vědě vždy, takže se vlastně nejedná o nic nečekaného.
A co od centra očekáváme, jaké má priority, cíle, či moderněji řečeno strategii, nebo poslání? Přestože u obdobných center, včetně zmíněného Max-Planck Innovations, jde jen o co nejlepší zpeněžení výsledků výzkumu, aby se přineslo do vědy více peněz, my cítíme, že to v dnešní době nestačí. Transfer znalostí a technologií do praxe by měl být chápán jako služba společnosti v nejširším smyslu. Je-li věda financována z veřejných prostředků, potažmo daní nás všech, prostřednictvím jejího transferu tyto náklady vědecká komunita společnosti vrací v podobě zvýšení míry blahobytu, kvality života a životního prostředí. Zvýšení konkurenceschopnosti národní ekonomiky s finančním efektem pro vědce je pak jen podmnožinou těchto cílů. Transfer znalostí a technologií je i jinou, než finanční službou vědě. Kdo z vědců by si nepřál vidět výsledky svého výzkumu využité ku prospěchu společnosti. Neváhám tady říci, že transfer znalostí a technologií k vědě nedělitelně patří, je její součástí. V širokém smyslu je také naší odpovědí na imperativy, které před nás staví nově se rodící evropský koncept Zodpovědného výzkumu a inovací (Responsible Research and Inovations). Toto pojetí se snaží znovu definovat cíle a poslání vědy v kontextu vývoje dnešní společnosti, přičemž zohledňuje kritéria, jakými jsou společenská inkluzivita, vyhodnocování technologických rizik, společenská relevance výzkumu, udržitelnost rozvoje a mnohá další.
Překvapivou zahraniční zkušeností je, že transfer znalostí a technologií v podobě obchodu s patenty funguje pouze ve velmi úzkém oboru biologických a biochemických věd a zákazníkem je toliko farmaceutický průmysl. Toto zjištění, možná nikoli překvapivé pro odborníky z oboru, není pro nás v České republice příliš povzbudivé. Znamená totiž, buď se snažit proniknout na vysoce kompetitivní mezinárodní trh s patenty a rezignovat na transfer znalostí a technologií směrem k domácím podnikům, nebo se pokusit dokázat to, co se našim západním kolegům nedaří. Páteř českého a moravského průmyslu tvoří bezpochyby strojírenství a elektrotechnika, takže by se pozornost měla zaměřit na tento sektor. Jedná se o nesnadný a ambiciózní cíl, kterého bychom se ale neměli apriori vzdát.
 
Centrum transferu technologií Akademie věd, které vzniklo jako jedno z  pracovišť Střediska společných činností AV ČR, najdete na strategicky výhodném místě Wiehlova domu na Václavském náměstí, kde už pracuje na svých prvních projektech. Navštívit jej můžete také prostřednictvím naší fotoreportáže ze zahajovací slavnosti i na webových stránkách AV ČR.
 

MARINA HUŽVÁROVÁ

 

19 May 2016