Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Ze zápisu 6. zasedání Akademické rady AV ČR 12. července 2005

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Václav Pačes. Část jednání řídil místopředseda AV ČR J. Pánek.

Zprávu o zahájení a dosavadním průběhu Národního programu výzkumu I v Akademii věd ČR (bod II),

předloženou na základě usnesení vlády č. 272 ze dne 9. března 2005, uvedl M. Flieger. V rozpravě byly vzneseny připomínky k částem 5.3. a 5.5., které vyžadují upřesnit formulace. Dále byla v souvislosti s předpokládaným nárůstem účelových prostředků diskutována potřeba širšího zapojení pracovišť v oblasti technických věd do veřejných soutěží pro získání finanční podpory z programů jiných resortů. K tomu bylo dohodnuto připravit příslušný materiál.

Akademická rada

 • schválila s připomínkami zprávu o zahájení a dosavadním průběhu Národního programu výzkumu I v Akademii věd ČR podle předloženého návrhu s připomínkami,
 • uložila M. Fliegerovi zajistit včasné předání zprávy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
 • uložila M. Fliegerovi a J. Sykovi předložit příštímu zasedání Akademické rady AV ČR materiál týkající se diskutovaných problémů.

Návrh na ustavení Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje a na vytvoření odborného aparátu pro oblasti evropské integrace a spolupráce s podnikatelskou a aplikační sférou (bod III).

Písemný materiál podrobně zdůvodnil J. Hrušák, který mj. uvedl, že v souladu s usnesením Akademického sněmu návrh sleduje vytvoření vhodné koncepční a administrativní platformy k projednávání aktuálních problémů souvisejících se zapojením pracovišť AV ČR do uvedených oblastí. V obšírné rozpravě bylo podpořeno vytvoření Rady. Následně byly vyjasňovány možné varianty zřízení odborného aparátu a jeho začlenění do organizačních struktur KAV a SSČ. K řešení těchto otázek byla vytvořena pracovní skupina.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh a jeho odůvodnění s připomínkami, souhlasila se záměrem zřídit poradní orgán Akademické rady – Radu pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje,
 • uložila J. Hrušákovi požádat ředitele pracovišť AV ČR o návrhy na vhodné kandidáty do této Rady a předložit Akademické radě v září 2005 návrh složení Rady a jejího statutu,
 • souhlasila s přípravou k vytvoření odborného aparátu pro účast AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje a pro posílení její účasti na praktickém využívání výsledků výzkumu a vývoje s připomínkami,
 • uložila pracovní skupině ve složení: J. Hrušák (svolavatel), V. Sklenička a J. Palouš zajistit vybudování odborného aparátu.

Zprávu o postupu příprav k založení Institutu aplikovaných věd (IAV) (bod IV),

obsahující upřesněný ideový záměr vybudování společného pracoviště AV ČR a ČVUT, uvedli J. Vlasák a V. Nekvasil. Mj. konstatovali, že dosavadní jednání ve vytvořené pracovní skupině zástupců AV ČR a ČVUT vedla k vymezení prioritních témat výuky a výzkumu a hledají se možnosti financování výstavby tohoto pracoviště, které by mělo zahájit činnost ve školním roce 2008–2009. V diskuzi bylo konstatováno, že návrh plně podpořila Rada pro spolupráci AV ČR s vysokými školami. Dále bylo doporučeno při rozpracování materiálů zdůraznit zejména nové přístupy a upřesnit vybrané směry výuky a jejich garanci.

Akademická rada

 • vzala na vědomí upřesněný ideový záměr vybudovat Institut aplikovaných věd s připomínkami,
 • uložila P. Vlasákovi, aby ve spolupráci s P. Chráskou, K. Jungwirthem a V. Nekvasilem dále v této věci jednal.

Záměr na zřízení Fellowship J. Dobrovského (pracovní název) (bod V)

podrobně zdůvodnili J. Pánek a J. Palouš tím, že půjde především o podporu bohemikálního výzkumu v zahraničí s cílem usnadnit a zintenzivnit spolupráci domácích a zahraničních badatelů. V obšírné diskuzi byly vyjasňovány některé problémy týkající se způsobu poskytování této podpory se zřetelem na systémové řešení. Záměr byl podpořen a bylo dohodnuto, na základě potřebných průzkumů, jej blíže rozpracovat a předložit Akademické radě k projednání na její podzimní zasedání.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený záměr na zřízení Fellowship Josefa Dobrovského a jeho odůvodnění s připomínkami,
 • uložila J. Pánkovi a J. Paloušovi zajistit ve spolupráci s příslušnými ústavy rozsah zájmu badatelů ze zahraničí o studia českého jazyka, literatury, dějin a kulturní historie, podle průzkumu zájmu navrhnout počet a rozsah uspokojovaných žádostí ročně,
 • uložila J. Paloušovi ve spolupráci s J. Pánkem předložit upravený návrh a ve formě směrnice Akademické rady navrhnout pravidla a podmínky pro udělování.

Výsledky kontroly hospodaření v ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, za léta 2002–2004 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod VI).

K souhrnu nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření v nakladatelství AV ČR vyjádřili stanoviska M. Steiner a J. Rákosník.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,
 • doporučila V. Pačesovi, aby zaslal dopis J. Zykánové, pověřené vedením ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, s důrazným upozorněním na potřebu odstranit všechny zjištěné nedostatky a přijmout v rámci vnitřního kontrolního systému účinná opatření k jejich budoucímu předcházení.

Informace o aktuálních otázkách Akademie věd ČR (bod VII).

V. Pačes informoval, že návrhy zákonů o veřejných výzkumných institucích prošly dne 29. června 2005 s minimálními úpravami Poslaneckou sněmovnou i ve třetím čtení. Předpokládá se, že návrhy budou kolem 20. července t. r. předloženy Senátu, který by je měl projednávat počátkem srpna t. r. V této souvislosti se připravují i jednání s představiteli Senátu. Aktuální znění zákonů ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou zatím není k dispozici. Stenografický záznam jednání a pozměňovací návrhy poslanců lze nalézt na adresách http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=857&O=4, http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=858&O=4. V. Nekvasil informoval, že v letních měsících se neuskuteční zasedání Rady pro výzkum a vývoj; operativní úkoly bude řešit užší skupina RVV. Akademická rada vzala přednesené informace na vědomí.

Návrh na převzetí tokamaku COMPASS D z UKAEA Culham do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR (bod VIII)

blíže zdůvodnil P. Vlasák.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci o návrhu na předání tokamaku COMPASS D z UKAEA Culham do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR,
 • pověřila P. Chrásku, ředitele ÚFP, aby pokračoval v jednání o podmínkách převzetí a financování instalace a provozu tohoto zařízení a předložil v září t. r. Akademické radě podrobnější rozvahu včetně finanční.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod IX)

Akademická rada
 • souhlasila s tím, aby J. Hrušák byl jmenován zástupcem AV ČR do Rady Czech Liaison Office for Research and Development (CZELO) v Bruselu;
 • vzala na vědomí informaci J. Rákosníka o jednání J. Drahoše s areálovou radou v Krči o možném organizačním a ekonomickém uspořádání pracovišť;
 • vyslovila podporu J. Drahošovi a J. Rákosníkovi v dalším jednání při hledání vhodného řešení;
 • vzala na vědomí písemnou i ústní informaci J. Palouše o přípravě zasedání k zahájení činnosti Centra pro mobilitu v ČR, které se uskuteční dne 10. října t. r. v budově AV ČR za účasti zástupců AV ČR, MŠMT, vysokých škol a dalších institucí;
 • vzala na vědomí informaci J. Hrušáka o průběhu zasedání ERA-MORE, organizovaného KoWi, které se uskutečnilo 11. července t. r. v Bruselu;
 • vzala na vědomí informaci V. Skleničky o průběhu konference Czech PP Forum 2005 ve dnech 22.–23. června 2005 v Praze se zaměřením na opatření, která realizuje Evropská investiční banka společně s Evropskou komisí pro rozvoj programů v oblastech výzkumu a inovací;
 • vzala na vědomí sdělení V. Skleničky o výsledcích výjezdního zasedání k harmonizaci národní politiky VaV s inovační politikou a relevantními zahraničními dokumenty, které organizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve dnech 7.–8. července 2005 v Telči;
 • vzala na vědomí informaci J. Pánka o pozitivním průběhu tiskové konference Správy Pražského hradu a Akademie věd České republiky, která se konala dne 8. července 2005 na Pražském hradě u příležitosti prezentace znovunalezení staré královské hrobky, založené Karlem IV.;
 • vzala se souhlasem na vědomí informaci J. Škody o záměru pronájmu průchodu domu Národní 3-Krocínova v Praze 1 panu Bořislavu Tůmovi za účelem prodeje zboží (zejména zelenina, drogerie, kožené výrobky, textil, dřevěné výrobky, suvenýry);
 • vzala na vědomí informaci M. Tůmy o připravovaném zahájení provozu nové webovské stránky o AV ČR dne 1. srpna 2005; v této souvislosti byl požádán M. Tůma, aby ve spolupráci s J. Kolbekem (TIO) urychlil přípravu elektronické prezentace AV ČR.