Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Ze zápisu 5. zasedání Akademické rady AV ČR 28. června 2005

Usnesení vlády ze dne 1. června 2005 č. 661, o Dlouhodobých základních směrech výzkumu (bod II).

Vládní materiál uvedl V. Pačes. J. Syka vyjádřil připomínky k označení dlouhodobého základního směru 2.

Akademická rada

 • vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 1. června 2005 č. 661, o Dlouhodobých základních směrech výzkumu,
 • uložila M. Fliegerovi, P. Rábovi a ostatním svým členům vycházet při přípravě nových programů a aktivit výzkumu a vývoje přednostně z Dlouhodobých základních směrů výzkumu.

Zprávu o novém složení poradních a pomocných orgánů v kompetenci Vědecké rady AV ČR (bod III)

uvedl F. Šmahel.

Akademická rada

 • vzala zprávu se souhlasem na vědomí.

Návrh statutu Komise pro informační technologie AV ČR (bod IV)

uvedl v zastoupení M. Tůmy P. Vlasák. V diskuzi bylo doporučeno upřesnit body II/3, 4 (dotace) a IV/1 (svolání komise jejím předsedou).

Akademická rada

 • schválila návrh statutu Komise pro informační technologie AV ČR s připomínkami.

Návrh na udělení čestných medailí, čestných oborových a pamětních medailí Akademie věd ČR (bod V).

Nedořešené návrhy z minulého zasedání Akademické rady blíže zdůvodnili P. Vlasák a F. Šmahel. Po diskuzi bylo o jednotlivých návrzích rozhodnuto hlasováním.

Akademická rada

 • udělila čestnou oborovou medaili AV ČR E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
  • prof. Dr. Aleksandru Jablonskému z Polské akademie věd,
  • prof. Guidovi van Oostovi, PhD. , z Ghent University, Belgie.

Rámcový návrh rozpočtu AV ČR na rok 2006 (bod VI)

v jednotlivých ukazatelích neinvestičních a investičních výdajů podrobně zdůvodnil J. Rákosník. V diskuzi bylo doporučeno, aby podle možností rozpočtu byly především posíleny prostředky na platy zaměstnanců.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený materiál,
 • uložila J. Rákosníkovi (ekonomickému odboru KAV), aby připravil detailní návrh rozpočtu podle instrukcí Ministerstva financí ČR.

Zprávu o hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR ukončených k 31. 12. 2004 (bod VII)

uvedl P. Ráb.

Akademická rada

 • schválila výsledky hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR podle návrhů Komisí pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů,
 • uložila P. Rábovi (odboru podpory vědy) zajistit předání výsledků hodnocení do informačního systému výzkumu a vývoje.

Návrh na změnu názvu Ústavu ekologie krajiny AV ČR a program přeměny a rozvoje ústavu vycházející z hodnocení výzkumného záměru na léta 2005–2010 (bod VIII)

blíže zdůvodnili M. V. Marek a J. Drahoš. V diskuzi byly zodpovězeny některé otázky týkající se chystaných strukturálních změn a byla plně podpořena rozsáhlá transformace tohoto ústavu.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh,
 • souhlasila se změnou názvu Ústavu ekologie krajiny AV ČR na Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR s účinností od 1. července 2005,
 • uložila D. Vaníčkové učinit potřebné úkony spjaté se změnou názvu pracoviště.

Návrh smlouvy o převodu pracovníků, finančních a materiálních prostředků a výzkumných úkolů mezi Ústavem experimentální medicíny AV ČR a Fyziologickým ústavem AV ČR (bod IX)

uvedl J. Drahoš s tím, že jde o dohodnuté kroky obou zúčastněných pracovišť AV ČR. V diskusi byly vyjasněny některé body zásad delimitace a bylo doporučeno provést dílčí úpravy textu a příloh smlouvy.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh s připomínkami,
 • souhlasila se zásadami delimitace uvedenými v předloženém návrhu s účinností od 1. července 2005.

Návrh nakladatelství ACADEMIA na další nakládání s neprodejnými knihami (bod X)

uvedl J. Škoda. V diskuzi byla podpořena realizace navržených mimořádných opatření ke snížení knižních zásob. Současně bylo doporučeno Ediční radě AV ČR, aby věnovala soustavnou pozornost odbytu vydávaných titulů.

Akademická rada

 • souhlasila s postupem podle předloženého návrhu,
 • uložila J. Zykánové realizovat snížení knižních zásob podle projednaného postupu a následně informovat J. Rákosníka a M. Steinera o skutečně odepsaných knihách.

Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu pro elektrotechniku AV ČR za léta 2002–2004 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod XI).

Zprávu uvedl V. Pačes.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v ústavu a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2005 (bod XII)

uvedl V. Pačes.

Akademická rada

 • schválila orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2005 podle předloženého návrhu,
 • uložila svým členům, J. Škodovi a D. Vaníčkové zajišťovat plnění tohoto programu.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních otázkách AV ČR (bod XIII).

V. Pačes informoval o závěrech 4. zasedání předsednictva AR, které se uskutečnilo v ranních hodinách 28. června 2005 a bylo věnováno především přípravě porady s řediteli pracovišť AV ČR. V. Nekvasil podal informaci o některých bodech jednání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 10. června t. r. Šlo především o Národní inovační politiku, z níž vyplývá i změna složení a názvu RVV a řada dalších důležitých opatření. Další informace se týkaly přípravy metodiky hodnocení výzkumu a vývoje, projednávání programu Nanotechnologie pro společnost a přípravy vědní politiky v oblasti bezpečnosti.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložené informace.

Návrh na jmenování ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR (bod XV).

S výsledkem výběrového řízení a návrhem Vědecké rady ústavu seznámil přítomné P. Vlasák. O jmenování ředitele bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

Akademická rada

 • ve smyslu čl. 19, písm. e) Stanov AV ČR na návrh Vědecké rady FZÚ AV ČR jmenovala Ing. Karla Jungwirtha, DrSc., do funkce ředitele Fyzikálního ústavu na druhé funkční období s účinností od 1. října 2005 na čtyři roky, tj. do 30. září 2009.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR (bod XVI).

S výsledkem výběrového řízení a návrhem Vědecké rady ústavu seznámil přítomné J. Drahoš. O jmenování ředitele bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

Akademická rada

 • uvolnila Ing. J. Korba, DrSc., z pověření vedením Ústavu molekulární genetiky AV ČR k 30. červnu 2005 a poděkovala mu za vykonanou práci,
 • ve smyslu čl. 19, písm. e) jmenovala na návrh Vědecké rady ÚMG AV ČR prof. RNDr. V. Hořejšího, CSc., do funkce ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR s účinností od 1. července 2005 na čtyři roky, tj. do 30. června 2009.

Návrh na jmenování ředitelky Historického ústavu AV ČR (bod XVII).

S výsledkem výběrového řízení a návrhem Vědecké rady ústavu seznámil přítomné J. Pánek. O jmenování ředitelky bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

Akademická rada

 • uvolnila PhDr. Miloslava Polívku, CSc., z pověření vedením Historického ústavu AV ČR k 30. červnu 2005 a poděkovala mu za vykonanou práci,
 • ve smyslu čl. 19, písm. e) jmenovala na návrh Vědecké rady HÚ AV ČR prof. PhDr. Svatavu Rakovou, CSc., do funkce ředitelky Historického ústavu AV ČR s účinností od 1. července 2005 na čtyři roky, tj. do 30. června 2009.

Návrh na jmenování komise pro výběr ředitele Sociologického ústavu AV ČR (bod XVIII)

uvedl J. Pánek.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběr ředitele Sociologického ústavu AV ČR ve složení: předseda – prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (AR), členové: PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ), prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (FMV VŠE), doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (FSV UK), doc. PhDr. Jiří Kabele, CSc. (FSV UK), prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity), prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. (Provozně ekonomická fakulta ČZU), PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (SOÚ), prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FSS MU Brno), prof. PhDr. Petr Matějů, PhD. (SOÚ), prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. (FSV UK), prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (PřF UK), doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. (SOÚ).

Návrh zadání organizačního a personálního auditu KAV a SSČ pro výběrové řízení (bod XIX)

uvedl J. Škoda, který připomenul zejména časový harmonogram připravovaného auditu, jehož výsledky by měly být známy do prosince 2005. V diskuzi byly vyjasněny některé kritické připomínky ke způsobu přípravy předloženého zadání. S vlastním návrhem zadání však byl vysloven souhlas s doporučením, aby některé jeho body byly ještě upřesněny.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu s připomínkami,
 • uložila J. Škodovi
  • s využitím zpracovaných návrhů, cíle a zadání provést výběrové řízení na dodavatele druhé fáze auditu a informovat o výsledku Akademickou radu,
  • ve spolupráci s D. Vaníčkovou zabezpečit podmínky pro vybraného uchazeče k provedení organizačního a personálního auditu v SSČ a KAV,
  • ve spolupráci se členy pověřené pracovní skupiny vyhodnotit výsledky auditu a předložit o nich v prosinci 2005 Akademické radě závěrečnou zprávu s návrhy na optimalizaci organizace a činnosti KAV a SSČ od 1. ledna 2006 a na případné personální změny.

Předmět činnosti společného právního odboru (bod XX).

Předložený písemný návrh uvedl J. Škoda, který zároveň představil nového vedoucího tohoto útvaru JUDr. Jiřího Malého. V diskuzi byla zdůrazněna naléhavost vybudování právního odboru včetně jeho personálního obsazení, a to zejména v souvislosti s připravovaným přechodem pracovišť AV ČR na VVI a s nutností všestranně podpořit jejich činnost po právní stránce.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí předložený návrh předmětu činnosti právního odboru,
 • uložila J. Škodovi, aby nadále pokračoval v zajišťování urychleného personálního obsazení odboru.

Informace o zahájení projektu HERA (Humanities in the ERA) (bod XXI).

Informaci uvedl J. Pánek.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci o zahájení projektu HERA,
 • uložila J. Pánkovi sledovat, koordinovat a zabezpečit naplnění české účasti v tomto projektu a informovat Akademickou radu o závěrečných výstupech a výsledcích aktivit projektu.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XXIII).

Akademická rada

 • souhlasila s tím, že V. Pačes předloží návrh na udělení ceny Patria (Česká hlava) prof. MUDr. Jiřímu Bartkovi, DrSc., vynikajícímu vědci českého původu, který je v současné době vedoucím laboratoře v dánském výzkumném ústavu – Institut of Cancer Biology, Danish Cancer Society, Copenhagen;
 • vzala na vědomí informaci J. Palouše o dopisu Davida Spearmana, předsedy EASAC (European Academies Science Advisory Council) ve věci nezávislého postavení ERC a vyslovila podporu jeho stanovisku;
 • vzala na vědomí informaci V. Pačesa o žádosti místopředsedy vlády ČR M. Jahna týkající se předložení ocenění AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu a vývoje dosažené v roce 2004;
 • vzala na vědomí, že D. Vaníčková byla pověřena vedením Kanceláře Akademie věd ČR od 1. července 2005.