Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > září  > obsah

Přeji si prosadit práce našich vědců v zahraničí Rozhovor s Ing. Jitkou Zykánovou pověřenou vedením nakladatelství Academia

Za čtvrt roku, k prvnímu lednu 2006, uplyne již celých 40 let, co nosí mnohé knihy značku nakladatelství Academia. Tradici má ovšem delší: původní Nakladatelství ČSAV bylo zřízeno k 1. lednu 1953 a vždy se zaměřovalo na vydávání vědeckých publikací. Z toho vychází i současný ediční program, i když se podstatně rozšířil. A nakladatelství si také musí na sebe samo vydělávat. Pod značkou Academia vycházejí původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů. Dále populárně naučná literatura, encyklopedie, slovníky, některé učebnice a příručky. Své místo mají také cizojazyčné publikace a v neposlední řadě je akademické nakladatelství vydavatelem časopisu Živa.

Academia vstupuje do čtvrté dekády v době velikých změn. Čeká ji důkladná rekonstrukce, ta vnitřní – organizační – už začala, ta vnější – stavební – je na spadnutí a je už věru nutná. Vejdete-li totiž do budovy v rušné Legerově ulici, v centru Prahy jen pár kroků od Národního muzea, jako by se čas zastavil. Stigmata polikliniky, jež zde dříve sídlila, zůstávají i po letech zřetelná. Genius loci místa, kde dodýchal Jan Palach? Ani bych se nedivila, kdyby se objevil lapiduch s nemocničním vozíkem…

Po minulém řediteli Alexandru Tomském byla vedením nakladatelství od 15. února t. r. pověřena Ing. Jitka Zykánová. Převzít vedení nakladatelství jistě nebylo snadné. Co jste považovala za svůj počáteční nejdůležitější úkol?
Řekla bych, že nejdůležitější úkoly jsou dva. Jedním je zkvalitnění a usměrnění ediční politiky tak, aby nadále nerostly skladové zásoby a pokud možno se ty stávající redukovaly na únosnou míru. Po pochopitelném útlumu v devadesátých letech vydáváme kolem 100 nových titulů a kolem 50 dotisků ročně. Na tom by nebylo nic špatného, vždyť patříme k velkým nakladatelstvím a chceme jím být i nadále. Žijeme ale v tržním prostoru s přetlakem nabídky knih, protože stejně expanzivně se chovají i další nakladatelé. Proto musíme pozornost věnovat zejména skladbě vydávaných knih a výši jejich nákladu. Druhým úkolem je vyladit vnitřní chod nakladatelství tak, aby odpovídal standardu příspěvkové organizace.

Zbyl na Vás "dědův odkaz" v podobě obrovského množství knih, zejména beletristických, které jsou buďto neprodejné, anebo jen velmi špatně? Vyvstává nerudovská otázka: kam s ním?
Máte pravdu, že mezi málo prodejné zásoby patří zejména beletrie. Tvoří je ale také tituly vědecké a populárně vědecké, u nichž se okruh zájemců při stávající prodejní ceně vyčerpal. Snažíme se zásoby vyprodat a zvolili jsme cestu tak, aby knihy nám i čtenářům ještě přinesly užitek. V síti našich knihkupectví jsme již od 1. března t. r. zlevnili na 50 titulů, slevy dalších přibližně 100 titulů následovaly v květnu a v červnu. O výprodeji jsme informovali ústavy Akademie věd, střední i základní školy a domovy mládeže. Chystáme se nabídnout zlevněné knihy i do domovů důchodců, dětských domovů a dalších státních institucí. Zároveň jsme tituly, jejichž zásoby jsou opravdu enormní (při dnešní úrovni prodeje někdy i na sto let!), nabídli do prodejní sítě Levných knih. Tyto akce pochopitelně znamenají pro naše zaměstnance velkou zátěž, ale vzhledem k cíli snížit skladové zásoby na minimálně 60–70 % současného stavu v nich budeme pokračovat.

Někteří nakladatelé Academii vytýkali, že je nekalou konkurencí, protože ji dotuje stát…
Vycházejme z toho, že prioritou společnosti je, nebo by alespoň měla být, vzdělanost. Zpřístupňování výsledků vědy a její popularizace k ní přispívá významným způsobem. Kdybychom vysoce specializované publikace vydávali bez dotace, byla by jejich prodejní cena tak vysoká, že by v lepším případě skončily v knihovnách či archivech. Ke čtenářům, jimž jsou určeny – studentům a vědeckým pracovníkům – by se vůbec nedostaly. Pokud nám někdo vytýká, že dostáváme dotace i na tituly populárně vědecké, měl by si uvědomit, že zároveň vydáváme v nemalém počtu právě i již zmiňovanou specializovanou literaturu. Do jejího vydávání by se žádný soukromý nakladatel nehrnul, protože její zpracování je časově, odborně i výrobně náročné a prodej dlouhodobý. To vše samozřejmě zvyšuje celkové režijní náklady. Proto také můžeme u populárně vědeckých publikací očekávat zisk až při vyšším nákladu, kdy však zase hrozí nebezpečí, že narazíme na strop poptávky a vložené prostředky se nevrátí. Nutno také dodat, že se zejména u publikací z oboru technických věd snažíme získávat příspěvky na vydání i z jiných zdrojů, od firem a institucí.

Dnešním trendem všude ve světě je přiblížit vědu co nejvíce lidem. Posunujete i Vy ediční politiku směrem k populárně naučným publikacím?
Určitě máme zájem vydávat více populárně vědeckých titulů. Že je to krok správným směrem, dokazují i statistické údaje: Obrat prodeje je dnes stěží na úrovni roku 2001, ale skladové zásoby proti stejnému roku se zvýšily o více než polovinu a nůžky se dále rozevírají. Z této negativní tendence však výrazně vybočil rok 2002, kdy Ediční rada AV ČR poprvé podpořila i vydání populárně naučných titulů, kvalitních, a přitom dobře prodejných. Proto se do budoucna chceme zaměřit jednak na tituly tohoto typu, jednak na základní vysokoškolské učebnice, jako je např. úspěšná Fyziologie rostlin, Evoluční biologie či Etologie. Samozřejmě budeme vydávat vědecké práce našich badatelů, umělecké obrazové publikace atd. Chceme přitom maximálně využít potenciál ústavů Akademie věd ČR.
Do programu zařadíme také nové edice. Kromě již vydávaných atlasů přírodnin České a Slovenské republiky či Mistrů vědy plánujeme například Průhledy do budoucnosti, populární formou psaná naučná aktuální témata ze všech vědních oborů s přesahem do budoucnosti, či ucelenou řadu zpracovávající regionální květenu. Edice Europa má představovat významná díla evropského písemnictví i nové původní práce týkající se evropské vzdělanosti. Chystáme monografie významných vědců, podobnou edici, jako je Kolumbus, s názvem Galileo. Významné historické události, filozofické, umělecké a myšlenkové procesy ovlivňující 20. století přinese edice XX. století, nejnovější události a společenské jevy edice XXI. století. Edice Paměť zahrne vzpomínky významných osobností naší vědy a kultury, a protože není jen práce, nabídne edice Janus oddychové kvalitní čtivo.

Změní Academia způsob, jakým se bude rozhodovat o vydávání knih?
To zcela jistě. V nakladatelství našeho typu nemůže o vydávání rozhodovat jeden člověk, protože z pochopitelných důvodů nemůže obsáhnout všechny vědní obory a jejich "slabá místa" na trhu. Velmi mě těší, že se nám již podařilo ustavit redakční radu nakladatelství, která našemu rozhodování poskytne kvalitní oporu. Členství v ní přijali špičkoví odborníci, jak zástupci akademických ústavů, tak univerzitní sféry. I přes krátkou dobu přináší spolupráce již teď ovoce v podobě nových námětů a také v pomoci stávající náměty zhodnotit a případně – a to je v nakladatelské činnosti někdy to nejobtížnější – je odmítnout. Navíc jsou současně členy redakční rady i zástupci Ediční rady AV ČR, a tím je zaručena vzájemná informovanost.

Chystáte se také rozšířit spolupráci směrem do zahraničí. Co od nových kontaktů očekáváte?
Tady se pohybujeme na poli opravdu neoraném. Nedělám si iluze, že navazování kontaktů bude snadné. Nicméně první krůčky už jsme učinili – vstoupili jsme do jednání s nakladatelstvím Spinger a distribuční firmou Orca Book Services, jimž jsme nabídli jednak již vydané cizojazyčné tituly, jednak náměty na koedice. V září nás navštíví zástupce nakladatelství Elsevier. Uvidíme také, co přinese po několika nevyužitých letech naše účast na knižním veletrhu ve Frankfurtu. Mým velkým přáním do budoucna je vybudovat fungující a funkční zahraniční oddělení a prosadit práce našich vědců v zahraničí.

Až potud jsme si povídali o rekonstrukci vnitřní. Další změnou je přechod ústavů AV ČR na vědeckovýzkumné instituce. V této souvislosti přechází nakladatelství Academia pod Středisko společných činností AV ČR. Neobáváte se určité ztráty samostatnosti?
Jsme ubezpečováni, že nám samostatnost v nakladatelské činnosti zůstane zachována. V zájmu Akademie věd ani nakladatelství rozhodně není, aby se z nakladatelství Academia stalo jakési ediční středisko pasivně vydávající předkládané tituly. Ze zkušenosti všichni víme, že kde se omezí tvůrčí duch – samozřejmě v rámci daných pravidel –, výsledek je mdlý. Pro obraz nakladatelství navenek je také velmi důležité neztratit značku, která má svoji váhu a nezpochybnitelnou tržní cenu.

Objekt v Legerově ulici, kam nakladatelství Academia přesídlilo asi před deseti lety z Wiehlova domu na Václavském náměstí, už na první pohled potřebuje rekonstrukci. Ta se v brzké době chystá a Vás čeká obrovská komplikace – stěhování… Do jaké míry zasáhne Vaši práci?
Obáváme se, že drasticky, protože se budeme stěhovat zřejmě v druhé polovině roku, kdy vrcholí příprava vánočních titulů. Ještě horší je, že budeme mimo centrum. Denně k nám totiž chodí lidé z tiskáren a studií, autoři, grafici a další externí spolupracovníci, a Legerovu ulici, byť nevlídnou, mají všichni při cestě. My zase máme blízko knihkupectví, zvláště na Václavském náměstí, kde pořádáme v sezóně i dvě tři akce týdně. Potřebujeme plynule pracovat a stěhování je vždy velký zásah. Ani prsty jedné ruky mi nestačí k tomu, abych spočítala všechna stěhování, která jsem v nakladatelství zažila – několik jich bylo v rámci Wiehlova domu, to poslední velké do Legerovy ulice, takže vím, o čem mluvím. Vzhledem ke stavu domu je však rekonstrukce nezbytná, a tak doufáme, že se sem nakladatelství vrátí. Nebo – a snad si na závěr mohu dovolit popustit uzdu fantazii – do Wiehlova domu…

Marina Hužvárová