Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > červenec  > obsah

Český klub skeptiků SISYFOS

Český klub skeptiků si letos připomíná desáté výročí své existence. Vznikl na jaře roku 1995 z podnětu několika racionálně myslících osob, převážně vědeckých pracovníků, kteří byli znepokojeni masivním šířením nevědeckých a protivědeckých idejí u nás po roce 1989. Rozhodli se tomuto společenskému jevu aktivně čelit. Pro novou společnost navrhli název SISYFOS, protože si byli vědomi, že půjde o práci náročnou, zdánlivě marnou, nikdy nekončící, ale přesto nezbytnou.

Hned v prvních měsících se přihlásilo kolem 200 zájemců. Dnes má klub téměř 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Tři čtvrtiny z nich mají vysokoškolské vzdělání, vysoký je podíl přírodovědců, techniků a lékařů. Téměř polovina lidí je z Prahy a okolí, padesátičlenná pobočka působí v Brně, hodně členů je z Ostravska. Od roku 2000 je SISYFOS členem Rady vědeckých společností ČR. V čele klubu stáli nejprve MUDr. Ivan David, CSc., po něm prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., následovala Věra Nosková a v současné době je předsedou doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc.

Český klub skeptiků SISYFOS se hlásí ke světovému skeptickému hnutí, které vzniklo v roce 1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen, jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti v posledních desetiletích 20. století. Už název této mezinárodní organizace, Committee for the Scientific Investigation of the Claims of the Paranormal (Výbor pro vědecké zkoumání paranormálních názorů) vystihuje její program, se kterým se klub SISYFOS ztotožňuje. Přesněji je program našeho klubu formulován ve stanovách. Podle nich je základním cílem na jedné straně popularizovat poznatky současné vědy, na druhé straně vystupovat proti názorům pseudovědeckým. Mimořádný význam přičítáme podpoře a výchově k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody. Východiskem pro naši činnost je vědecká analýza sporných a tzv. paranormálních jevů a mylných názorů. S výsledky těchto analýz seznamujeme veřejnost. Za významné považujeme i poskytování informací a pomoci občanům v ochraně před podvodnými výrobky a před neúčinnými nebo nebezpečnými metodami alternativní medicíny. Do politiky a do oblasti náboženské víry však klub zasahovat nechce.

Klasickým tématem našeho zájmu jsou okultní, ezoterické a paranormální názory, aktivity a jevy. Patří sem astrologie, jasnovidnost, numerologie, téma mimozemšťanů, proutkaření, poltergeisti, vhledy do minulých životů, kryptozoologie, keltománie, pseudohistorie, kreacionismus. Dalším tématem je parapsychologie s jejími četnými formami, spiritizmem, psychotronikou, radionikou, mimosmyslovým přenosem, a jejich pseudovědecké zkoumání. Důležitým tématem je tzv. alternativní, resp. nekonvenční medicína, jejíž šíření je vážnou hrozbou pro zdraví občanů. Jejími nejvýznamnějšími směry jsou homeopatie, clusterová medicína, akupunktura, biotronika, chiropraxe a desítky dalších, často kuriózních metod. Kritizujeme též některé další "alternativní" obory, kupř. waldorfské školství nebo tzv. ekologické zemědělství. Upozorňujeme také na významnou negativní roli našich médií v šíření iracionality.

V současné době vystupují do popředí nové oblasti, kde dochází ke zkreslování vědeckých poznatků a k aktivnímu, často agresivnímu hlásání a šíření protivědeckých názorů. Patří sem různé aktivity ekologistů, zejména boj proti jaderné energetice, proti geneticky modifikovaným potravinám, proti genetickému inženýrství, proti tzv. elektromagnetickému smogu atd. Snažíme se vysvětlovat výhody i reálná rizika spojená s těmito novými obory a vyvracet názory mylné nebo záměrně deformované.

Nenecháváme stranou ani oblasti teoretické, filozofické. Vedle sekce fyzikální a medicínsko-biologické má klub rovněž společensko-vědní sekci, v současnosti velice aktivní, která se zabývá mezi jiným otázkami masové kultury, humanitních hodnot, postmodernizmu a filozofie vědy.

Vzhledem ke své povaze má SISYFOS specifické postavení mezi společnostmi Rady vědeckých společností. Vlastní výzkumná, zejména experimentální činnost není a ani nemůže být těžištěm našeho snažení. Klub nemá vlastní výzkumnou základnu ani dostatečné prostředky k organizování výzkumu, členstvo je profesně velice různorodé a tematika, kterou se zabýváme, je příliš široká. Opíráme se proto o výsledky výzkumné činnosti především amerických a západoevropských skeptiků a soustřeďujeme se na kritickou analýzu sporných jevů a pseudovědeckých názorů. Odhalování rozporů s poznatky současné vědy a logických chyb jsou hlavní metodou naší skeptické analýzy.

Své cíle prosazujeme širokým spektrem činností. Poznatky našich i zahraničních skeptiků publikujeme ve Zpravodaji SISYFOS, který vychází od roku 1995 tři- až čtyřikrát ročně. Mnozí naši členové publikují články se skeptickou problematikou v odborném i denním tisku. Významná je i naše činnost přednášková. Desetiletou tradici má cyklus přednášek Věda kontra iracionalita, který organizujeme ve spolupráci s Akademií věd ČR v její budově na Národní třídě. Skromnější přednáškové cykly pořádáme v Plzni, Brně a Kladně a po celé republice přednášejí členové SISYFA jednotlivě. V roce 2000 jsme v Praze zorganizovali celostátní konferenci a v roce 2001 z pověření organizace evropských skeptiků 10. evropský kongres, který byl hodnocen jako mimořádně úspěšný.

Publikovali jsme také několik odborných kritických knih. Tři sborníky Věda kontra iracionalita (1998, 2002 a 2005), dále Alternativní medicína, možnosti a rizika, Homeopatie, clusterová a anthroposofická medicína, Akupunktura, mýty a realita a Utopený Archimédes.

Zúčastnili jsme se i řady diskuzních pořadů v rozhlase, v televizi i na internetu. S výsledky našich analýz se obracíme na odpovědné instituce. Přestože jde o činnost "sisyfovskou", zdánlivě málo efektivní, přece jen jsme dosáhli některých úspěchů. Česká lékařská společnost vyloučila pod naším tlakem ze svých řad Homeopatickou společnost spolu s její sekcí pro clusterovou medicínu a zrušila také sekci elektroakupunktury podle Volla. Česká lékařská komora odsoudila clusterovou medicínu. Z obchodů byl stažen podvodný přístroj Depolar pro údajné odrušování "zemního" a elektromagnetického záření. V kritických pořadech televize se podařilo z naší iniciativy a s naší pomocí demaskovat některé léčitele a jiné podvodníky.

Úspěšně rozvíjíme styky se skeptiky v západoevropských zemích. Jsme členy evropské organizace ECSO (European Council of Skeptical Organizations), podílíme se na její činnosti a aktivně se zúčastňujeme světových i evropských skeptických kongresů.

Při styku s veřejností se nelze omezovat na přísně odborný výklad, nutné je určité odlehčení. S rostoucím ohlasem se setkává každoroční (letos sedmé) udělování Bludných balvanů, anticen za "významné příspěvky ke klamání veřejnosti". Satirickou formou upozorňujeme vždy na tři "nejzasloužilejší" jednotlivce a na tři organizace. Rovněž beletristické publikace V. Noskové a prof. Ing. M. Kutílka mají příznivou odezvu. Začali jsme pořádat mimopražská setkání našich členů Skeptikony (loni v Sázavě, letos v Kamenici nad Lipou), která spojujeme s přednáškami pro veřejnost.

Ne vše se ovšem daří. Snad největším problémem je malá veřejná aktivita našich řadových členů. Vedle aktivních členů předsednictva má klub několik set členů, vědeckých pracovníků a skvělých odborníků, kteří se všemi našimi názory a akcemi souhlasí, ale váhají vystoupit aktivně na veřejnosti. Snad nechtějí svou vědeckou pověst znevážit banální popularizační činností, snad je pod jejich odbornou úroveň vystupovat proti zřejmým absurditám a podvodům, a nelze ani vyloučit, že se obávají agresivity zastánců a propagátorů šarlatánských metod a jejich žalob.

SISYFOS na své webové stránce www.sisyfos.cz zveřejňuje všechny základní dokumenty včetně všech čísel Zpravodaje a uvádí aktuální informace o činnosti a pořádaných akcích.

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.,
místopředseda Českého klubu skeptiků SISYFOS