Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > únor  > obsah

Ze zápisu 55. zasedání Akademické rady AV ČR 11. ledna 2005

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR prof. H. Illnerová.

Zabezpečení usnesení XXV. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 14. prosince 2004 (bod II).

Písemný materiál uvedla H. Illnerová. V diskusi byly upřesněny některé navržené úkoly. Dále bylo dohodnuto, že práce na přípravě návrhů restrukturalizací pracovišť AV ČR bude řídit J. Velemínský. Vědecké radě AV ČR budou předány podklady z vědních oblastí nejpozději do 10. února t. r.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení XXV. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
 • vyslovila poděkování pracovníkům K AV ČR a SSČ AV ČR, kteří přispěli k úspěšnému průběhu tohoto zasedání,
 • uložila J. Niederlovi, aby ve spolupráci s K. Aimem předložil ve smyslu bodu III/4 usnesení Sněmu Akademické radě do 28. února 2005 koncepční a realizační návrh na rozšíření a zkvalitnění účasti pracovišť AV ČR na řešení projektů v rámci programů Evropské unie,
 • uložila K. Aimovi, aby ve spolupráci s P. Hejdou a P. Nejedlým předložil ve smyslu bodu III/4 usnesení Sněmu Akademické radě do 28. února 2005 návrh na posílení účasti pracovišť AV ČR na praktickém využívání výsledků výzkumu,
 • uložila V. Nekvasilovi, J. Velemínskému, L. Petráňové, M. Steinerovi a R. Vlčkovi, aby ze svých úseků předložili na zasedání Vědecké rady AV ČR dne 17. února 2005 a na zasedání Akademické rady dne 22. února 2005
  • první konkrétní návrhy na restrukturalizaci pracovišť ve znění pro Akademický sněm,
  • seznam dalších pracovišť, která by podle jejich názoru měla ještě před přechodem na veřejné výzkumné instituce projít restrukturalizací.

  Koordinací zpracování a jednotným uspořádáním všech těchto návrhů se pověřuje J. Bulička,
 • uložila J. Sykovi, aby na základě námětů Dozorčí komise Akademického sněmu týkajících se právní úpravy pedagogického působení pracovníků pracovišť AV ČR na vysokých školách a institutu "sabbatical year" předložil Akademické radě do 28. února 2005 příslušné návrhy,
 • uložila J. Rákosníkovi, aby se zabýval námětem Dozorčí komise Akademického sněmu týkajícím se střednědobého vývoje platů v AV ČR a předložil k němu Akademické radě a Dozorčí komisi do 28. února 2005 vyjádření a případný návrh řešení.

Usnesení vlády ČR (bod III).

Vládní dokumenty uvedla H. Illnerová.

Akademická rada

 • vzala na vědomí usnesení vlády ČR
  • č. 1201 ze dne 1. prosince 2004, o záměru koncepce reformy vysokého školství,
  • č. 1208 ze dne 1. prosince 2004, k Analýze stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2004,
  • č. 1213 ze dne 1. prosince 2004, o jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky a o změně Statutu Rady pro výzkum a vývoj,
  • č. 1234 ze dne 8. prosince 2004, k návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích a k návrhu zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích.

Předběžná informace o přípravě voleb předsedy AV ČR a členů Akademické rady a jmenování členů Vědecké rady AV ČR na XXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR (bod IV).

Informaci uvedla H. Illnerová s tím, že do uzávěrky přijímání návrhů kandidátů, tj. do 10. prosince 2004, projednalo všech 57 vědeckých pracovišť přípravu voleb a jmenování členů orgánů AV ČR na další funkční období a navrhlo dva kandidáty na předsedu AV ČR, 23 kandidátů na členství v Akademické radě a 49 kandidátů na členství ve Vědecké radě AV ČR. Seznam kandidátů je zveřejněn na www stránkách Akademie věd ČR a volbám bude věnováno zvláštní číslo Akademického bulletinu.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci.

Návrh na doplnění směrnice Akademické rady AV ČR č. 1/2002 Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky v AV ČR (bod V)

uvedla H. Illnerová s tím, že úprava řeší na základě dosavadních zkušeností rozsah pracovního úvazku, který je nezbytný pro udělení této prémie.

Akademická rada

 • schválila doplnění směrnice AR AV ČR č. 1/2002 Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky v AV ČR podle předloženého návrhu,
 • uložila V. Petrusovi zajistit uveřejnění tohoto doplňku v Interních normách AV ČR.

Zpráva o průběhu a výsledcích XV. kola veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji organizované Grantovou agenturou AV ČR (bod VII).

Úvodní slovo k předložené zprávě přednesl F. Rypáček, který mj. poukázal na to, že oproti předchozím letům poklesla úspěšnost návrhů v soutěži o standardní badatelské grantové projekty. Příznivou skutečností naproti tomu je, že došlo k podstatnému vzrůstu zájmu o juniorské grantové projekty. V diskusi bylo doporučeno rozšířit propagaci veřejných soutěží GA AV v médiích a v mimoakademických výzkumných institucích a do budoucna uvážit definování dalších typů grantových projektů, zvláště interdisciplinárních.

Akademická rada

 • vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledcích XV. kola veřejné soutěže organizované Grantovou agenturou AV ČR.

Zpráva o sloučení Ústavu pro klasická studia AV ČR s Filozofickým ústavem AV ČR a o průběhu prvního roku společné práce (bod VIII).

O úspěšnosti realizace této strukturální změny v oblasti humanitních věd blíže informovala L. Petráňová.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu.

Ekonomické záležitosti Akademie věd ČR (bod IX).

J. Rákosník informoval o stavu přípravy závěrečného účtu AV ČR za rok 2004 a o orientačním časovém harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu AV ČR na rok 2006, která bude stejně jako v minulém roce urychlena. V termínu do 18. února 2005 je nutno předložit Radě pro výzkum a vývoj návrhy nových programů. Dále sdělil, že rozpis závazných ukazatelů rozpočtu AV ČR na rok 2005, který schválil Akademický sněm, bude rozeslán na pracoviště AV ČR formou hromadného dopisu člena Akademické rady.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí předložené informace.

Návrh na přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR v roce 2005 (bod X).

Návrh, připravený v souladu s Pravidly pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení, uvedl J. Rákosník, který konstatoval, že se podařilo v rozumném rozsahu uspokojit většinu předložených požadavků. V. Nekvasil a J. Velemínský blíže zdůvodnili návrhy v příslušných vědních oblastech. V diskusi bylo doporučeno, aby napříště byly za účasti žadatelů posuzovány i návrhy, u nichž cena požadovaného přístroje přesahuje 5 mil. Kč (dosud jen nad 10 mil. Kč).

Akademická rada

 • schválila přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR podle předloženého návrhu,
 • uložila J. Rákosníkovi zajistit přidělení dotací do navržené výše s přihlédnutím k výsledkům výběrových řízení na pořízení přístrojů.

Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR za léta 2001–2003, v Ústavu fyziky materiálů AV ČR za léta 2001–2003 a v Ústavu geoniky AV ČR za léta 2001–2003 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (body XI, XII a XIII).

Zprávy uvedli H. Illnerová, V. Nekvasil a J. Velemínský.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložené zprávy o výsledcích kontroly v uvedených ústavech AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních otázkách AV ČR (bod XIV).

H. Illnerová informovala o závěrech dvou zasedání předsednictva AR, která se uskutečnila v období od posledního zasedání AR a byla věnována především hodnocení výsledků výzkumu dle nové metodiky a meziresortnímu hodnocení výzkumných záměrů. Stanovisko AV ČR k meziresortnímu hodnocení bylo zveřejněno na www stránce AV (http://www.cas.cz/cz/stanovisko2005-01-07.htm) spolu s doplněnou sněmovní zprávou o hodnocení pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů v rámci Akademie a bylo rovněž zasláno místopředsedovi vlády ČR a předsedovi RVV Ing. M. Jahnovi, MBA, a na vědomí místopředsedům RVV (ministryni školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzkové a ministru průmyslu a obchodu Ing. M. Urbanovi). Další informace se týkaly přípravy schůzky s poslanci Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu. Pozitivně byl hodnocen průběh Novoročního koncertu dne 5. ledna t. r. a H. Illnerová poděkovala všem zúčastněným pracovníkům za vykonanou práci.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí závěry 48. mimořádného zasedání předsednictva AR ze dne 21. prosince 2004 a 49. zasedání předsednictva AR ze dne 4. ledna 2005 a další přednesené informace,
 • ve smyslu čl. 26 Stanov AV ČR vyslovila souhlas se způsobem úpravy osobních příplatků ředitelům pracovišť AV ČR, který byl projednán na 49. zasedání předsednictva AR (bod 3).

Informace o projektu Centrum pro mobilitu v ČR (bod XV).

Písemnou informaci uvedl v zastoupení J. Niederla J. Škoda.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci,
 • pověřila J. Niederla (Radu pro zahraniční styky) koncepčním a metodickým dohledem nad realizací projektu.

Návrh na jmenování ředitelky Archivu AV ČR (bod XVI).

S výsledkem výběrového řízení a návrhem Vědecké rady Archivu AV ČR seznámila přítomné L. Petráňová. O jmenování ředitelky bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

Akademická rada

 • vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Archivu AV ČR,
 • ve smyslu čl. 19, písm. e) Stanov AV ČR
  • uvolnila PhDr. Ludmilu Sulitkovou, CSc., z funkce ředitelky Archivu AV ČR ke dni 14. dubna 2005 a poděkovala jí za vykonanou práci,
  • na návrh Vědecké rady Archivu AV ČR jmenovala do funkce ředitelky A AV ČR doc. PhDr. Alenu Míškovou na první funkční období s účinností od 15. dubna 2005 na čtyři roky, tj. do 14. dubna 2009.

Návrh na jmenování ředitele Střediska společných činností AV ČR (bod XVII).

S výsledkem výběrového řízení seznámil přítomné J. Velemínský. O jmenování ředitele bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

Akademická rada

 • vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Střediska společných činností AV ČR,
 • ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR jmenovala do funkce ředitele Střediska společných činností AV ČR Ing. Jana Škodu s účinností od 1. února 2005 na čtyři roky, tj. do 31. ledna 2009.

Návrhy na jmenování komisí pro výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů Biofyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu experimentální medicíny AV ČR (bod XVIII)

uvedl J. Velemínský.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Biofyzikálního ústavu AV ČR ve složení: předseda – RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové – doc. RNDr. M. Bezděk, CSc. (BFÚ), RNDr. P. Dráber, CSc. (ÚMG), doc. RNDr. M. Gelnar, CSc. (PřF MU), doc. RNDr. J. Hofmanová, CSc. (BFÚ), prof. MVDr. J. Motlík, DrSc. (ÚŽFG), prof. RNDr. R. Petrásek, CSc. (IKEM Praha), prof. RNDr. J. Vávrová, CSc. (VLA J. E. Purkyně, Hradec Králové), prof. RNDr. B. Vyskot, DrSc. (BFÚ), doc. RNDr. P. Zemánek, CSc. (ÚPT), prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc. (LF MU Brno),
 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu experimentální medicíny AV ČR ve složení: předseda: RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové – doc. RNDr. A. Chvátal, DrSc. (ÚEM), prof. MUDr. P. Klener, DrSc. (Ústav hematologie a krevní transfuze), RNDr. J. Kuneš, DrSc. (FGÚ), doc. MVDr. I. Míšek, CSc. (ÚŽFG), prof. MUDr. S. Nevšímalová, DrSc. (1. LF UK), prof. RNDr. V. Pačes, DrSc. (ÚMG), MUDr. M. Peterka, CSc. (ÚEM), prof. Ing. R. Poledne, CSc. (IKEM Praha), prof. RNDr. B. Říhová, DrSc. (MBÚ), prof. RNDr. Z. Šmahel, CSc. (PřF UK).

Různé (bod XXI).

Převzetí záštity Akademie věd ČR (bod XXI/1).

Návrhy uvedli V. Nekvasil a L. Petráňová.

Akademická rada

 • souhlasila, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu
 • nad mezinárodní konferencí PHOTONICS PRAGUE 05, kterou připravuje Česká a Slovenská společnost pro fotoniku,
 • nad XII. ročníkem Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže, kterou pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku v roce 2005.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XXI/2)

Akademická rada

 • souhlasila se změnou předsedy výběrové komise pro obsazení funkce ředitele Ústavu dějin umění AV ČR (schváleno na 54. zasedání Akademické rady dne 7. prosince 2004 ( bod XXI) – na místo L. Petráňové jmenovala předsedou komise P. Nejedlého;
 • vzala se souhlasem na vědomí informaci F. Rypáčka o způsobu oficiálního ukončení výzkumných záměrů na léta 1999–2004; některé závěry z tohoto hodnocení přednese F. Rypáček na poradě ředitelů a souborná hodnotící zpráva bude předložena na březnovém zasedání Akademické rady;
 • vzala na vědomí informaci M. Steinera o průběhu výběrového řízení na obsazení funkce ředitele nakladatelství AV ČR Academia s tím, že návrh na řešení vzniklé situace bude projednán na příštím zasedání PAR a předložen ke schválení Akademické radě dne 1. února 2005;
 • na základě diskuse ukládá V. Nekvasilovi a L. Petráňové, aby předložili PAR návrh na dořešení seznamu zcela nezbytných časopisů, k nimž by mělo být přihlíženo při hodnocení institucí Radou pro výzkum a vývoj;
 • vzala na vědomí, že dne 8. března 2005 v 11:00 hodin v budově AV ČR se bude konat setkání vedení AV ČR s řediteli pracovišť.